x close

ประกันสังคม ช่วยได้ ถึงจะว่างงาน ก็ยังได้รับเงินเดือน !

          ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนว่างงานต้องรู้ เพราะสิ่งนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ที่ไม่ว่าคุณจะตกงาน ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ไม่รู้จะหาทางออกยังไง ก็อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะยังมีประกันสังคมรองรับอยู่

ประกันสังคม ว่างงาน

          สำหรับคนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมและส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 15 เดือน หากตอนนี้คุณกำลังตกงาน จะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ถ้าไม่ได้ออกจากงานเพราะทำผิดกฎหมาย หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ก็อย่าเพิ่งท้อแท้หรือหมดหวัง อยากให้ลองนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราทำงานแล้วพอเงินเดือนออกสำนักงานประกันสังคมก็จะหัก 5% ในทุก ๆ เดือน ซึ่งหลายคนไม่เข้าใจว่าหักไปทำไม เพราะเงินเดือนที่ได้ก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้แหละครับ ตอนที่เรากำลังลำบาก สำนักงานประกันสังคมได้นำเงินที่เรา ๆ ท่าน ๆ เสีย 5% ในทุก ๆ เดือน มาช่วยเหลือเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยาก ด้วยการให้เงินเดือน พร้อมหางานให้เราฟรี ๆ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามอ่านได้จากบทความนี้นะครับ

          โดยสิ่งแรกที่ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง ลาออกจากงาน หรือว่างงาน ต้องทำคือ รีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน โดยหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีดังนี้

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ผู้ประกันตนมีสิทธิในกรณีว่างงาน

          ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น สมมติตกงานวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 ให้นับย้อนไป 15 เดือน คือนับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2560 - มิถุนายน 2561 แล้วดูว่าในช่วงนั้นเราส่งเงินถึง 6 เดือนไหม ถ้าภายใน 15 เดือนตามช่วงเวลาดังกล่าวผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนก็สามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้

ประกันสังคม

เมื่อว่างงานแล้วผู้ประกันตนจะต้องทำอย่างไร

            1. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมจัดหางาน หรือที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น

            2. มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้

            3. ไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

            4. ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานหรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์กรมจัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้

            - ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
            - จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
            - ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
            - ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
            - ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างรับความเสียหายอย่างร้ายแรง
            - ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
            - ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

           ทั้งนี้ผู้ประกันมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย

 ประกันสังคม ช่วยได้ ถึงจะว่างงาน ก็ยังได้รับเงินเดือน

สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทน

          กรณีถูกเลิกจ้าง

          ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ (อัตราค่าจ้างจริงต่ำสุด) 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน (อัตราค่าจ้างจริงสูงสุด) 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท หรือถ้าหากผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินเดือนที่คิดจากฐานไม่เกิน 15,000 บาท หรือเท่ากับ 15,000 x 50/100 = 7,500 บาท
            
           กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

          ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

          เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)

          ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

          ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน
            
หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

          1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          3. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

          4. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

          5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 ประกันสังคม ช่วยได้ ถึงจะว่างงาน ก็ยังได้รับเงินเดือน
      
ขั้นตอนและวิธีการขอรับประโยชน์ทดแทน

          1. ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน ภายใน 30 วันนับจากลาออกจากงาน

          2. บันทึกการลงทะเบียนและตรวจสอบวันที่รายงานตัว

          3. นำเอกสารต่าง ๆ มายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

          4. รายงานตัวทุกเดือนตามวันนัดหมายผ่านเว็บไซต์ของกรมจัดหางานกรณีลาออก หรือถูกเลิกจ้างเพราะสถานการณ์ COVID-19 จะต้องทำอย่างไร ได้เงินชดเชยเท่าไร ?

          ในช่วงที่โรคโควิด 19 แพร่ระบาดถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น หากผู้ประกันตน มาตรา 33 เข้าข่ายกรณีต่อไปนี้ สามารถรับเงินชดเชยรายได้กรณีว่างงานได้

          1. ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
          2. ถูกเลิกจ้าง
          3. รัฐบาลสั่งปิดกิจการชั่วคราว
          4. สัมผัส ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโรคระบาด ต้องกักตัวเอง 14 วันที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล
          5. นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
          6. นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ เนื่องจากมีลูกจ้างสุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

          จำนวนเงินชดเชยที่จะได้รับจากกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย (โควิด 19) มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี
   
กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย
 
           ปรับเพิ่มเงินทดแทน จากเดิม 50% เป็น 62% คือ

          - นายจ้างไม่ให้ทำงาน หรือต้องกักตัว 14 วัน รับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน
          - หน่วยงานภาครัฐสั่งหยุดกิจการชั่วคราว รับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน
  
          * หากว่างงานเพราะนายจ้างไม่ให้ทำงาน หรือถูกกักตัว 14 วัน หรือภาครัฐสั่งหยุดกิจการชั่วคราว ให้ลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ที่นี่ แต่ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

          แต่ในกรณีที่หยุดงานเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ/นายจ้างสั่งปิดกิจการชั่วคราว หรือหยุดเนื่องจากต้องกักตัวอันเกิดจากโรคระบาด จะต้องให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเข้ามากรอกข้อมูลยืนยันความถูกต้องว่า ได้มีการสั่งปิดกิจการ หรือเราได้หยุดกักตัวจริง ๆ โดยนายจ้างกรอกข้อมูลได้ที่ แบบฟอร์มรองรับการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย   
กรณีว่างงานเพราะลาออก หรือถูกเลิกจ้าง

          - ว่างงานจากการลาออก รับเงินกรณีว่างงาน 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน
          - ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน

          * หากว่างงานเพราะลาออกเองหรือถูกเลิกจ้าง ให้ลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนที่เว็บไซต์ empui.doe.go.th ภายใน 30 วัน หลังออกจากงาน

          มนุษย์เราชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นรนกันต่อไป ดังนั้นผู้ประกันตนที่กำลังว่างงานอยู่ในขณะนี้ก็อย่าเพิ่งท้อแท้สิ้นหวัง ขอให้ลองมองดูรอบ ๆ ตัวว่ามีโอกาสอะไรยังเปิดกว้างอยู่หรือไม่ ซึ่งหนึ่งในโอกาสนั้นก็คือการไปขึ้นทะเบียนที่สำนักจัดหางานของรัฐ เพื่อให้ช่วยประสานงานในการจัดหางานให้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะทั้งประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ได้เงินมาใช้ แถมได้งานอีกด้วย กระปุกดอทคอมหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คนว่างงานได้ยิ้มออกกันบ้างนะครับ

          สำหรับสถานที่ยื่นเรื่องผู้ประกันตนยื่นได้ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐที่ไหนก็ได้ที่สะดวก ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1506  หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่ สำนักงานประกันสังคม  

          ***หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประกันสังคม
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันสังคม ช่วยได้ ถึงจะว่างงาน ก็ยังได้รับเงินเดือน ! อัปเดตล่าสุด 19 เมษายน 2563 เวลา 10:17:36 333,962 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP