x close

ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ตกงานสายฟ้าแลบ ! ทำยังไงดี ได้เงินชดเชยเท่าไหร่

          ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว มนุษย์เงินเดือนรู้ไว้ เรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้าง บริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยเท่าไหร่ 

ตกงาน

          การตกงานเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่อยากเจอทั้งนั้น ยิ่งเป็นการตกงานแบบสายฟ้าแลบ ถูกเลิกจ้างกะทันหันด้วยแล้ว หลายคนถึงกับตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียว ซึ่งหากใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ สิ่งที่ควรทำอย่างแรกเลยก็คือการรักษาผลประโยชน์ที่ตัวเองควรได้รับ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น กระปุกดอทคอม มีข้อมูลมาฝาก

ถูกเลิกจ้างแบบไหน ถึงจะได้เงินชดเชย 


          เราจะได้รับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างจากนายจ้าง เมื่อทำงานครบ 120 วัน เป็นอย่างน้อย และถูกให้ออกจากงานทั้งที่ไม่ได้สมัครใจ ไม่ว่านายจ้างจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม แต่มีข้อแม้ว่า เราต้องไม่ได้ทำผิด หรือถูกให้ออกจากงาน ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

           - ลาออกเองโดยสมัครใจ

           - ทุจริตต่อนายจ้าง หรือทำความผิดอาญา

           - จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

           - ประมาทเลินเล่อจนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

           - ฝ่าฝืนระเบียบการทำงาน โดยที่นายจ้างได้ออกหนังสือเตือนไปแล้ว

           - ละทิ้งการทำงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร

           - ได้รับโทษจำคุก ตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

           - สัญญาจ้างงานมีกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอน

          หากถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุดังที่กล่าวมา จะไม่ได้รับเงินชดเชยตามที่กฎหมายระบุไว้
 

ตกงาน

ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ได้เงินชดเชยเท่าไหร่ ?


          การถูกเลิกจ้างกะทันหัน ตามกฎหมายแล้วจะได้เงินชดเชย 2 อย่างจากนายจ้าง คือ ค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

1. ค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง


          ได้รับเมื่อถูกให้ออกจากงานโดยไม่สมัครใจและไม่มีความผิดใด ๆ สำหรับเงินชดเชยที่ได้จะขึ้นอยู่กับเงินเดือนและอายุงาน

           - ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน (1 เดือน)

           - ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน (3 เดือน)

           - ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน (6 เดือน)

           - ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน (8 เดือน)

           - ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน (10 เดือน)

           - ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
         
          ตัวอย่างเช่น นาย A ทำงานมาแล้ว 5 ปี ได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 30,000 บาท และโดนบอกเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจ ดังนั้น นาย A จะได้รับเงินชดเชย 30,000 x 6 เดือน (180 วัน) เท่ากับ 180,000 บาท
 
ตกงาน

2. ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 


          โดนเลิกจ้างโดยไม่ได้สมัครใจ แถมยังมีเซอร์ไพรส์ไม่บอกล่วงหน้าอีกด้วย ถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้เงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือที่เรียกกันว่า "ค่าตกใจ" เพิ่มเติมด้วย ตามกรณีดังต่อไปนี้

กรณีเลิกจ้างทั่วไป 
         
          กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดของการจ่ายค่าจ้าง หมายความว่า ถ้าเราได้ค่าจ้างเป็นเงินเดือนรอบละ 30 วัน นายจ้างจะต้องแจ้งเลิกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบอย่างน้อย 30 วัน ไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน หรือถ้าได้รับค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ ก็ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับ 7 วัน

          ตัวอย่างเช่น บริษัทจ่ายเงินให้ลูกจ้างทุกวันที่ 30 ของเดือน 
          หากบริษัทบอกเลิกจ้างก่อนวันที่ 30 ตุลาคม ก็จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน หรือ 30 วัน แต่ถ้าบริษัทบอกเลิกจ้างช้ากว่ารอบการจ่ายเงิน เช่น บอกในวันที่ 6 พฤศจิกายน ก็จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าถึงงวดวันที่ 30 ธันวาคม 

กรณีเลิกจ้าง เพราะการปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจำหน่าย หรือการบริการ เนื่องจากนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จนต้องลดจำนวนลูกจ้างลง    

          ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน หากลูกจ้างไม่ได้รับแจ้ง จะได้เงินชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน (2 เดือน) เช่น เงินเดือน 30,000 บาท ก็จะได้รับเงินชดเชย 30,000 x 2 เท่ากับ 60,000 บาท 

          อีกทั้งหากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 6 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษเพิ่มอีก ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการทำงานครบ 1 ปี (รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน) 

กรณีเลิกจ้าง เพราะย้ายสถานประกอบกิจการ

          ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากลูกจ้างไม่ได้รับแจ้ง จะได้รับเงินชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน (1 เดือน) 

          หรือหากมีการบอกล่วงหน้าถูกต้อง แต่ลูกจ้างไม่ต้องการย้ายไปทำงานที่ใหม่ด้วย ก็ยังมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 50% ของค่าชดเชยถูกเลิกจ้างที่มีสิทธิได้รับ  

เงินชดเชยถูกเลิกจ้าง จะได้รับตอนไหน

 


          ปกติแล้วนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างภายในวันสุดท้ายที่ทำงาน แต่หากถึงตอนนั้นแล้วยังไม่ได้เงินชดเชยดังกล่าว เราสามารถยื่นร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัด ส่วนกรุงเทพฯ ยื่นได้ที่กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากถือว่าเป็นการเข้าข่ายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั่นเอง

ตกงาน


โดนเลิกจ้างกะทันหัน ประกันสังคมช่วยอะไรบ้าง 


          สำหรับใครที่มีสิทธิประกันสังคม จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานจากประกันสังคมอีกด้วย หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน โดยจะต้องรีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง และยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคม

          โดยเงินช่วยเหลือที่ได้รับ จะเป็นเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย ซึ่งคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น เงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท หรือถ้าเรามีเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่า 15,000 บาท ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือที่อัตราสูงสุด คือ 7,500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน


          สำหรับใครที่เจอเหตุการณ์ตกงานไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้คือ การมีสติและอย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอ 


บทความที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง ลาออก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ตกงานสายฟ้าแลบ ! ทำยังไงดี ได้เงินชดเชยเท่าไหร่ อัปเดตล่าสุด 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:41:54 405,136 อ่าน
TOP