x close

ลูกจ้างเฮ ! กฎหมายใหม่ เพิ่มเงินชดเชยเลิกจ้าง สูงสุด 400 วัน - ลาคลอดได้เพิ่มขึ้น

           พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ เพิ่มเงินชดเชยเลิกจ้างให้ลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปี สูงสุดถึง 400 วัน พร้อมขยายวันลาคลอดบุตรเป็น 98 วัน  
เงินชดเชย

           วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีการแก้ไขร่างกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 ประเด็น คือ การเพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง, สิทธิลาคลอดบุตร, สิทธิวันลากิจ และกรณีการเปลี่ยนตัวนายจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เงินค่าชดเชยเลิกจ้าง

           เพิ่มอัตราค่าชดเชยเลิกจ้างให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จะได้ค่าชดเชยอัตราเพิ่มเป็น 400 วัน จากเดิม 300 วัน 

           ทั้งนี้ จะทำให้หลักเกณฑ์ใหม่ในการจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

           1. ทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชย 30 วัน 

           2. ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับค่าชดเชย 90 วัน 

           3. ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ได้ค่าชดเชย 180 วัน

           4. ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ได้ค่าชดเชย 240 วัน 

           5. ทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้ค่าชดเชย 300 วัน 

           6. ทำงานครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชย 400 วัน

           สำหรับเงินชดเชยเลิกจ้าง จะจ่ายให้ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้มีความผิด หรือไม่ได้ลาออกเองโดยสมัตรใจ 

2. สิทธิลาคลอดบุตร

           เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได้ไม่เกิน 98 วัน จากเดิมมีสิทธิลา 90 วัน ซึ่งไม่รวมลาฝากครรภ์หรือตรวจครรภ์ แต่ให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย

เงินชดเชย

           โดยแต่เดิมที่ลูกจ้างมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วันนั้น จะได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง 45 วัน และจากประกันสังคมอีก 45 วัน ทั้งนี้เมื่อเพิ่มวันลาคลอดบุตรเป็น 98 วัน สำหรับ 8 วันที่เพิ่มขึ้นมานั้น นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างระหว่างลาหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

3. กรณีลากิจ

           เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างสามารถลากิจธุระอันเป็นจำเป็น ได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน โดยที่ยังได้รับค่าจ้างตามปกติ
          
4. กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้าง

           กรณีที่นายจ้างเปลี่ยนตัวนายจ้างหรือนิติบุคคล ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอม สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้กับลูกจ้าง ซึ่งตามกฎหมายเดิมนั้นลูกจ้างต้องไปฟ้องศาลเอง

           โดย สนช. ได้ผ่านพิจารณา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับนี้ เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้อีก 30 วันอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกจ้างเฮ ! กฎหมายใหม่ เพิ่มเงินชดเชยเลิกจ้าง สูงสุด 400 วัน - ลาคลอดได้เพิ่มขึ้น อัปเดตล่าสุด 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14:25:51 343,918 อ่าน
TOP