x close

ประกันสังคม วิธีขอรับเงินชดเชย ช่วงโควิด 19 ไม่ต้องไปถึงสำนักงาน ขั้นตอนง่าย ๆ ตามนี้

          เปิดวิธีขอรับเงินชดเชย ประกันสังคม ยื่นเอกสารโดยไม่ต้องไปที่ สำนักงานประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง ส่งเอกสารทางไหน ดูรายละเอียดเลย ขั้นตอนง่าย ๆ ตามนี้ !
          จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนจำนวนมาก จากที่เคยออกจากบ้านไปนั่นไปนี่ตลอด แต่ตอนนี้ทุกคนควรอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่นเดียวกับ สำนักงานประกันสังคม ที่อยากเห็นคนไทยอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการออกจากบ้านมายื่นเอกสารต่าง ๆ ที่สำนักงาน จึงเปิด ลงทะเบียนประกันสังคม ช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกันตน ที่ประสงค์จะยื่นขอรับเงินจากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ กรณีตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
 

 
คำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน

          ขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน และกรณีชราภาพ สามารถกรอกข้อมูลได้ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเขียนในกระดาษเหมือนเมื่อก่อนแล้ว สามารถกรอกขอรับประโยชน์ทดแทนได้ คลิกที่นี่

          ขอรับประโยชน์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ กรณีตาย สงเคราะห์บุตร สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้

          - แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน คลิกที่นี่

          - แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน คลิกที่นี่

          เมื่อดาวน์โหลดเอกสารมาแล้ว นำเอกสารไปพิมพ์มากรอกข้อมูล ลงลายมือชื่อ พร้อมแนบเอกสารที่ต้องใช้ดังต่อไปนี้...

         เอกสารประกอบการยืนคำร้อง 7 กรณี


         1. กรณีประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วย
 
          กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาลและกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์
 
          - ใบรับรองแพทย์
          - ใบเสร็จรับเงิน

          กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้

          - ใบรับรองแพทย์
          - หนังสือรับรองของนายจ้าง
          - สถิติวันลาป่วย (ถ้ามี)

          หมายเหตุ : ใบรับรองแพทย์กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ให้แพทย์ระบุวันหยุดงาน และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ ให้แพทย์ระบุความจำเป็นต้องใช้อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ และประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ ที่ใช้ด้วย

         2. กรณีคลอดบุตร
 
          กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ
 
          - สูติบัตรของบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝด ให้แนบสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 
          กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ
 
          - สูติบัตรของบุตร
          - สำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตน 

          กรณีฝากครรภ์
 
          กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ
 
          - ใบเสร็จรับเงิน
          - ใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ระบุวันที่ตรวจครรภ์และอายุครรภ์
 
          กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ
 
          - ใบเสร็จรับเงิน
          - ใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ระบุวันที่ตรวจครรภ์และอายุครรภ์
          - สำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตน 

         3. กรณีทุพพลภาพ
 
          - ใบเสร็จรับเงิน
          - ใบรับรองแพทย์
          - สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)

         4. กรณีตาย

          กรณีขอรับค่าทำศพ

          - สำเนามรณบัตร
          - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพกรณีขอรับเงินทำศพ

          กรณีขอรับเงินสงเคราะห์

          - สำเนามรณบัตร
          - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพกรณีขอรับเงินค่าทำศพ
          - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย และผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
          - สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและบิดามารดาผู้ตาย (ถ้ามี)
          - สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร (ถ้ามี)
          - หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ถ้ามี)
          - หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ถ้ามี)

         5. กรณีสงเคราะห์บุตร

          กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

          - สูติบัตรของบุตร

          กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

          - สูติบัตรของบุตร
          - สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่า พร้อมบันทึกแนบท้าย หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

         6. กรณีชราภาพ

          - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

         7. กรณีว่างงาน (ยกเว้นมาตรา 39)

          - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
          - กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ใช้หนังสือรับรองการรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
           ยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์ได้ทางไหนได้บ้าง

          ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคม เพื่อป้องกันโควิด 19 เลือกส่งเอกสารทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

          1. ไปรษณีย์ลงทะเบียน
          2. โทรสาร (Fax)
          3. E-Mail
          4. ไลน์

          โดยแต่ละพื้นที่จะใช้ที่อยู่ช่องทางต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน หากคุณอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหน สาขาอะไร ก็ต้องส่งเอกสารไปยังที่อยู่นั้น ๆ โดยสามารถเช็กที่อยู่ เบอร์โทร. แฟกซ์ อีเมล และไอดีไลน์ คลิกที่นี่ 

          ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณก็สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อป้องกันการติด COVID 19 อีกด้วย
 
 
>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19<< ได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันสังคม วิธีขอรับเงินชดเชย ช่วงโควิด 19 ไม่ต้องไปถึงสำนักงาน ขั้นตอนง่าย ๆ ตามนี้ อัปเดตล่าสุด 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:59:06 492,822 อ่าน
TOP