x close

ประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 จ่ายเท่าไหร่ เช็กอีกครั้ง หลังปรับลดอัตราเงินสมทบ

          ประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565 มาตรวจสอบกันว่า ผู้ประกันตน มาตราไหนต้องจ่ายเท่าไหร่ เดือนนี้จะถูกหักกี่เปอร์เซ็นต์
          ประกันสังคม มาตรา 33 และ ประกันสังคม มาตรา 39 เดือนนี้จ่ายเท่าไหร่ ? เป็นคำถามที่ผู้ประกันตนหลายคนกำลังสงสัย เพราะตลอดปี 2565 มีการปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมอยู่หลายครั้ง อย่างล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2565 คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 ดังนั้นเราลองมาเช็กกันว่า แต่ละมาตราต้องจ่ายเท่าไหร่ โดนหักกี่เปอร์เซ็นต์
ประกันสังคม

ประกันสังคม มาตรา 33

          ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งโดยปกติต้องส่งเงินสมทบประกันสังคม ในอัตรา 5% ของค่าจ้าง แต่ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 จะได้ปรับลดเหลือ 3% ของค่าจ้าง

          ดังนั้นหากใครมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 ก็จะส่งเงินสมทบเหลือ 450 บาท/เดือน จากเดิมต้องจ่าย 750 บาท/เดือน ส่วนคนที่มีฐานเงินเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ก็จะจ่ายลดหลั่นกันลงมา ดังตัวอย่าง

ประกันสังคม

          ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทั้งหมดตลอด 12 เดือน ในปี 2565 ในกรณีที่เรามีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท เท่ากับว่าปีนี้ได้จ่ายเงินสมทบรวมทั้งหมด 6,300 บาท (จากเดิม 9,000 บาท) เนื่องจากมีการปรับลดอัตราเงินสมทบมาตรา 33 ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และตุลาคม-ธันวาคม 2565 นั่นเอง
ประกันสังคม มาตรา 39
ประกันสังคม

          ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 ปกติต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท จะลดเหลือเดือนละ 240 บาท เป็นเวลา 3 เดือน คือ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

          เมื่อรวมจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตน มาตรา 39 ส่งเข้าประกันสังคมตลอดปี 2565 จะเป็นเงินทั้งสิ้น 3,585 บาท เนื่องจากมีการปรับลดอัตราเงินสมทบในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และตุลาคม-ธันวาคม 2565 เช่นเดียวกับมาตรา 33

ประกันสังคม มาตรา 40

          ขณะที่ผู้ประกันตน ในประกันสังคม มาตรา 40 ได้ปรับลดเงินสมทบไปแล้วในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 หลังจากนั้นไม่ได้มีการปรับลดอีก ดังนั้น ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 ผู้ประกันตน มาตรา 40 ยังต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราปกติ คือ

  • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
  • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
  • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน
          สำหรับการปรับลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว เป็นการบรรเทาปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลังการระบาดของโควิด 19 ซึ่งก็พอจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกันตนอย่างเรา ๆ มีเงินไว้ใช้จ่ายเพิ่มอีกทางหนึ่ง

บทความที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 จ่ายเท่าไหร่ เช็กอีกครั้ง หลังปรับลดอัตราเงินสมทบ อัปเดตล่าสุด 28 มิถุนายน 2566 เวลา 11:34:31 336,012 อ่าน
TOP