x close

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เช็กง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

          เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีหรือยัง ใครลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรไว้แล้วต้องการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตัวเอง ดูวิธีการได้เลยที่นี่
          เช็กเงินอุดหนุนเด็กด้วยตัวเองไม่ยาก เพราะกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง (Self Service) สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว คุณพ่อ-คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์นั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ด้านใดอยู่บ้าง มาเช็กกันเลย
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
          เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th 
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม "ค้นหาข้อมูล"
4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ
5. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ์"
6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น ดังนี้
 • E00 : ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
 • E01 : อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 • E02 : ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ
 • E03 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์
 • E04 : ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนงวด
 • E05 : ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน  
 • E06 : ข้อมูลเด็กที่ไม่มีวัน-เดือน-ปีเกิด หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 • E07 : ข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน
 • E08 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
 • E09 : ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 : ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน
 • E11 : รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
 • E12 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะไม่มีสิทธิ์
 • E13 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะระงับสิทธิ์
 • E14 : ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเพย์ แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร
 • E15 : ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลังวันที่ 30 กันยายน 2561
 • E16 : ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)  
 • E17 : จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561
 • E18 : ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 2559-2560
 • E19 : ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์  
 • E20 : ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง
 • E21 : ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์แจ้งรับเงินสด
 • E22 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E23 : ข้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
 • E24 : ระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว
 • EXX : ข้อมูลสมบูรณ์ อยู่สถานะรอการเบิกจ่าย
 • EX1 : อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคาร
           หากขึ้นสถานะ E จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน แต่หากขึ้นสถานะ EX ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ ให้รอเงินโอนเข้าบัญชี

เช็กเงินอุดหนุนบุตร ขึ้นสถานะ E ต่าง ๆ ต้องแก้อย่างไร

           สำหรับกรณีต้องการตรวจสอบประวัติการรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจสอบได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

 

เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th  
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบ"
3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ ถ้าอยากจะรู้ว่าเงินเข้ากี่เดือน ให้เลื่อนลงมาล่างสุด กดลงทะเบียน
 • หากมีข้อความระบุว่า "มีสิทธิ์" แสดงว่ามีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • หากมีข้อความระบุว่า "โอนไม่สำเร็จ" อาจเป็นเพราะยังไม่ถึงกำหนดวันโอนเงินเข้าบัญชี ให้ผ่านพ้นวันที่โอนเงินเข้าบัญชีก่อน จึงตรวจสอบอีกครั้ง
 • หากเดือนนี้ไม่มีข้อมูลวันโอนเงินเข้า อย่าเพิ่งตกใจ อาจเป็นเพราะยังไม่ถึงกำหนดโอนเงินในเดือนนี้ ควรรอให้ผ่านวันโอนเงินเข้าบัญชีก่อน ค่อยตรวจสอบอีกครั้งเช่นกัน

  ตรวจสอบปฏิทินวันโอนเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีของแต่ละเดือนได้ที่นี่
4. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ์"
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ข้อควรรู้

 • การเช็กสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องเข้าเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • อยากเช็กวันจ่ายเงิน ต้องเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
 • ถ้าเช็กจากเว็บไซต์กรมกิจการเด็กฯ แล้วยังติดขัดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อเช็กยอดเงินและวันที่รับเงินที่โอนให้ได้

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6920
 


ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, กรมบัญชีกลาง    

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เช็กง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง อัปเดตล่าสุด 6 มกราคม 2564 เวลา 08:16:51 3,315,948 อ่าน
TOP