x close

เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565 เข้าบัญชีวันไหน ใครลงทะเบียนได้บ้าง ?

          เงินอุดหนุนบุตร 2565 โอนเข้าบัญชีเมื่อไร แล้วจะไปลงทะเบียนเงินเด็กแรกเกิดได้ที่ไหน ใครมีคุณสมบัติบ้าง

          "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวยากจน เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ คนละ 600 บาทต่อเดือน หากใครยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือต้องการทราบว่าตัวเองเข้าข่ายได้รับสิทธินี้หรือไม่ เรามีข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร ประจำปี 2565 มาบอกต่อ

- สามารถตรวจเช็กวันเดือนปีเพื่อวางแผนชีวิตในปีนี้ด้วย ปฏิทินปี 2565 ได้ที่นี่ -

 

เงินเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2565
เข้าบัญชีวันไหน ?
          กรมบัญชีกลางจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด ดังนั้น ในปี 2565 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชี ดังนี้
 • เดือนมกราคม : วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ : วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน : วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม : วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน : วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม : วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม : วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน : วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
 • เดือนตุลาคม : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
 • เดือนพฤศจิกายน : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • เดือนธันวาคม : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

  
         ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงิน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถดู ปฏิทิน ได้จากที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร ปี 2565 ใครจะได้รับบ้าง ?
 • เป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิมที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน และบุตรยังมีอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด
ใครลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้บ้าง ?
          สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองและบุตรดูก่อนว่าสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
 • เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน


ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
 • มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้
 • รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้

  * หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้
ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2565 ที่ไหน ?
 • หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์
 • แต่กรณียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งคลอดบุตร ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

          - กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
          - เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
          - ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน

          1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) (ดาวน์โหลดที่นี่)  

          2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  (ดาวน์โหลดที่นี่) โดยต้องได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คน คือ
            ผู้รับรองคนที่ 1
            - กรุงเทพมหานคร : อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง หากไม่มีผู้รับรองคนที่ 1 ให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับรองได้
            - เมืองพัทยา : อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา
            - ส่วนภูมิภาค : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชน 

          ผู้รับรองคนที่ 2
            ได้แก่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการสถานบริการสาธารณสุขในระดับตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่หรือท้องถิ่นแห่งนั้น (ต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน)

        * กรณีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน

          3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

          4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด

          5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

          6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
          (ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

          7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

          8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 

วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร
 1. กรอกเอกสารการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน
 2. ผู้ปกครองยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุน ณ หน่วยงานที่ลงทะเบียนใกล้บ้าน
 3. หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
 4. หน่วยงานรับลงทะเบียนปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 15 วัน 
 5. หากไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
 6. กรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิส่งให้กรมบัญชีกลาง
 7. กรมบัญชีกลางส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้กรมการปกครองตรวจสอบสถานะรายบุคคล
 8. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิ
 9. กระทรวงสาธารณสุขติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ
วิธีตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
          หากไม่ทราบว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านไหม ได้รับสิทธิหรือยัง หลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว 20 วัน ถึง 1 เดือน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้
เงินเด็กแรกเกิด

 1. เข้าเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน csgcheck.dcy.go.th
 2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด เพื่อตรวจสอบ
 3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 4. กดค้นหาข้อมูล
 • ถ้าระบบขึ้นข้อความ "ได้รับสิทธิ" จะมีเงินโอนเข้าภายในวันที่ 10 ของเดือน
 • ถ้าระบบขึ้นข้อความ "ไม่พบสิทธิ" ให้ตรวจสอบข้อมูลต่อที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th ว่าขึ้นสถานะมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือยัง
 • หากยังไม่เคยได้รับเงิน หรือติดปัญหาใด ๆ จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ณ เวลานั้น สามารถตรวจสอบสถานะ E ได้ที่นี่

เช็กเงินอุดหนุนบุตร ขึ้นสถานะแบบไหน ต้องแก้อย่างไร ทำไมเงินยังไม่เข้าบัญชี ?

รวมคำถามการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลูกเกิดปี 2559-2564 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ ?

          เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และปัจจุบันอายุยังไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์ สามารถลงทะเบียนได้ แต่จะได้รับสิทธิเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน ไม่มีการจ่ายเงินย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด

เด็กเกิดเดือนธันวาคม 2558 ลงทะเบียนได้หรือไม่ ?

          ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือถ้าเคยลงทะเบียนไว้แล้ว จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรในปี 2565 อีก เนื่องจากเด็กมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์แล้ว 

ผู้ปกครองมีประกันสังคมสามารถลงทะเบียนได้ไหม ?

 • สามารถมาลงทะเบียนของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ 
 • นอกจากนี้ ผู้ปกครองที่มีประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 ยังสามารถลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมได้ด้วย ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม เดือนละ 800 บาท/บุตร 1 คน

ถ้าแม่เด็กติดคุก พ่อแยกทางกันไปแล้ว ลูกอยู่กับน้า แม่จะมาลงทะเบียนได้ไหม ?

          ให้ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก คือ น้า มาลงทะเบียนได้

สามารถตรวจสอบว่ามีเงินเข้าในบัญชีได้อย่างไร ?

 1. ตรวจสอบจากบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินอุดหนุนฯ 
 2. ตรวจสอบจากนำสมุดบัญชีธนาคารไปปรับกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
 3. ตรวจสอบจากระบบตรวจสอบสิทธิของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่นี่  

ทำไมเงินไม่เข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ในระบบ แต่กลับไปโอนเงินเข้าบัญชีอื่นแทน ?

          กรณีที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ เงินจะเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ไว้ หากเจ้าของบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชี หรือเปลี่ยนธนาคารการผูกพร้อมเพย์ อาจทำให้เงินไม่เข้าบัญชี ดังนั้นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขบัญชีในระบบให้ถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับบัญชี
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • โทร. เบอร์ตรง 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.)
  • โทรศัพท์มือถือ : 08-2091-7245, 08-2037-9767, 08-3431-3533, 06-5731-3199 (วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.)
 • สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้

บทความที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนบุตร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565 เข้าบัญชีวันไหน ใครลงทะเบียนได้บ้าง ? อัปเดตล่าสุด 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:23:18 440,588 อ่าน
TOP