x close

เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 เงินเข้าวันไหน ลงทะเบียนอย่างไร ?

          เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563 จะเข้าบัญชีวันไหนบ้าง ใครลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้แล้ว มากางปฏิทินตรวจสอบเลย

เงินเด็กแรกเกิด

          "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ-คุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวยากจน เพราะรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ

          สำหรับใครที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไว้แล้ว คงอยากทราบว่า เงินช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จะถูกโอนเข้าบัญชีวันไหน ลองมาตรวจสอบปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรจากกรมบัญชีกลางได้เลย

เงินเด็กแรกเกิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department 

          สำหรับในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 นั้น ทางกรมบัญชีกลางยังไม่ประกาศปฏิทินออกมา แต่หากยึดจากหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด เท่ากับว่า กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ดังนี้

          - เดือนตุลาคม 2563 จ่ายเงินวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
          - เดือนพฤศจิกายน 2563 จ่ายเงินวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
          - เดือนธันวาคม 2563 จ่ายเงินวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

ใครได้สิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร ปีงบประมาณ 2563 บ้าง ?

          - สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
          - สำหรับผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) เพิ่มเติม ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561
          - สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด


ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2563 ได้อย่างไร ?

          หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ขวบ แต่กรณียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งคลอดบุตรในช่วงปลายปี 2562 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

          - กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
          - เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
          - ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

          เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์
          - ต้องมีสัญชาติไทย
          - พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
          - เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ
          - อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
          - ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

          ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
          - มีสัญชาติไทย
          - เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
          - เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
          - อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
          - มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้


          * หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้เงินเด็กแรกเกิด

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

          1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) (ดาวน์โหลดที่นี่)

          2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) (ดาวน์โหลดที่นี่)

          3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

          4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด

          5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

          6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
          (ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

          7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

          8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไร ?

          หากไม่ทราบว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านไหม ได้รับสิทธิ์หรือยัง สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยเลือกเมนู "ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ"

          ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์ หรือได้รับสิทธิ์ แต่เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าบัญชี หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 และ 02 651 6920

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department 
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 เงินเข้าวันไหน ลงทะเบียนอย่างไร ? อัปเดตล่าสุด 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10:37:04 1,653,004 อ่าน
TOP