x close

เงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง ปี 2567 เลือกฝาก 24 เดือน แบงก์ไหนดี ออมง่าย ไม่เสียภาษี

          เงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง ปี 2567 มีที่ไหนบ้าง จัดอันดับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน มากกว่าใครมาบอกแล้ว
เงินฝากปลอดภาษี

          เริ่มต้นออมเงินง่าย ๆ กับเงินฝากปลอดภาษี หรือที่เรียกว่า ฝากประจำปลอดภาษี ซึ่งเป็นบัญชีที่ต้องฝากเงินทุกเดือนติดต่อกันตามระยะเวลากำหนด เพื่อรับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากทั่วไป ช่วยให้คนที่เก็บเงินไม่อยู่ได้มีวินัยทางการเงินในการเก็บออม แต่จะฝากบัญชีเงินฝากปลอดภาษีของธนาคารไหนดี ถึงได้รับดอกเบี้ยสูงที่สุด เรานำข้อมูลมาบอกต่อแล้ว

เงินฝากปลอดภาษี คืออะไร

          โดยปกติดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แต่สำหรับเงินฝากปลอดภาษีเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำประเภทหนึ่งที่ได้รับการยกเว้น ดังนั้น หากฝากเงินครบตามเงื่อนไขที่กำหนดจะไม่ถูกหักภาษี

          ทั้งนี้ เราสามารถเลือกฝากประจำปลอดภาษีได้ตั้งแต่ 24 เดือนเป็นต้นไป โดยบางธนาคารอาจมีแบบ 36 เดือน, 48 เดือน หรือ 60 เดือน ให้เลือกฝากด้วย สิ่งสำคัญก็คือ จะต้องฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือนติดต่อกันตามระยะเวลาที่เลือก โดยฝากเป็นจำนวนเท่ากัน เช่น หากเปิดบัญชีฝากเดือนละ 5,000 บาท ก็ต้องฝากทุกเดือน 5,000 บาท จนกว่าจะครบระยะเวลากำหนด

เงื่อนไขของเงินฝากปลอดภาษี

          ก่อนเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ผู้ฝากควรทราบข้อมูลต่อไปนี้ 

 • 1 คน เปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น โดยนับรวมทุกธนาคาร

 • ฝากขั้นต่ำ 500-1,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร) สูงสุดไม่เกิน 16,500-25,000 บาท/เดือน

 • ต้องฝากเงินในจำนวนเท่า ๆ กัน เดือนละ 1 ครั้ง (ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)

 • สามารถฝากในวันที่เท่าไรของเดือนก็ได้ แต่ต้องฝากภายในวันสุดท้ายของเดือน

 • กรณีขาดฝากเกิน 2 ครั้ง ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี หรือได้รับดอกเบี้ยตามเดิม แต่จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)

 • กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อน 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)

 • ไม่สามารถถอนก่อนครบกำหนดได้ หากถอนก่อนครบกำหนดต้องปิดบัญชีเท่านั้น

 • จะได้รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบเวลาที่กำหนด โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่ฝาก

          สำหรับใครที่กำลังมองหาบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ลองมาดูกันว่าชั่วโมงนี้ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567)

7 อันดับเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี

เงินฝากปลอดภาษี กรุงศรี

ภาพจาก : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เงื่อนไข
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน + 0.80% ต่อปี

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน

 • เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • ฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย

 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก : ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุดตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง : จะไม่สามารถฝากต่อได้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • เมื่อฝากครบกำหนดและไม่มาปิดบัญชีภายใน 1 เดือน (นับวันชนวัน) ธนาคารจะเปลี่ยนบัญชีเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน 

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

2. ธนาคารไทยเครดิต : อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี

เงินฝากปลอดภาษี ไทยเครดิต

ภาพจาก : ธนาคารไทยเครดิต

เงื่อนไข
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี

 • เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (จำนวนเงินฝากโดยรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท

 • ฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย

 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก : ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แล้วนำฝากต่อจนครบงวด : ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไทยเครดิต

3. ธ.ก.ส. : อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี

เงินฝากปลอดภาษี ธกส.

ภาพจาก : ธ.ก.ส.

เงื่อนไข
 • เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท 

 • เปิดบัญชีได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • ฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย

 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก : ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง : ไม่สามารถฝากต่อได้ และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก


* อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธ.ก.ส.

4. ธนาคารออมสิน : อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี

เงินฝากปลอดภาษี ออมสิน

ภาพจาก : ธนาคารออมสิน

เงื่อนไข

 • รับฝากตั้งแต่อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี

 • ฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน

 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือน โดยระยะเวลาครบกําหนดจะเลื่อนออกไป รวมระยะเวลาการฝากไม่เกิน 26 เดือน

 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะไม่สามารถฝากต่อได้ จะต้องถอนปิดบัญชีเท่านั้น และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก ณ วันถอนเงิน และหักภาษี ณ ที่จ่าย

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566    

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

5. ธนาคารไทยพาณิชย์ : อัตราดอกเบี้ย 2.55-2.65% ต่อปี

เงินฝากปลอดภาษี scb

ภาพจาก : ธนาคารไทยพาณิชย์

เงื่อนไข
 • เงินฝากโบนัส/ระยะยาว 24 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก อัตราดอกเบี้ย 2.55% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)
 • เงินฝากโบนัส/ระยะยาว 24 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท (ฝากเพิ่มขั้นละ 500 บาท) สูงสุด 25,000 บาท
 • ฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก : ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำสุดตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ถอน โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่ทบต้น
 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง : ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี แต่จะไม่ได้ยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
 • ขาดฝากเกิน 4 ครั้ง : ไม่สามารถฝากต่อได้อีก ต้องมาถอนเงินและปิดบัญชีเท่านั้น หากไม่มาดำเนินการจะได้รับดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ถอนเพื่อปิดบัญชี โดยคำนวณตามระยะเวลาการฝาก และดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไทยพาณิชย์

6. ธนาคารกรุงไทย : อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี

เงินฝากปลอดภาษี กรุงไทย

ภาพจาก : ธนาคารกรุงไทย

เงื่อนไข
 • เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.75%  
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน
 • ฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก : ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง : จะไม่สามารถฝากต่อได้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงไทย

7. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) : อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี

เงินฝากปลอดภาษี icbc

ภาพจาก : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

เงื่อนไข
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน
 • จำนวนเงินฝากต้องเป็นเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น 2,500 บาท 6,000 บาท 10,500 บาท
 • ฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก : ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชี และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง : จะไม่สามารถฝากต่อได้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชี และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
เงินฝากปลอดภาษี 2567

           สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแต่ละแห่ง

บทความที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง ปี 2567 เลือกฝาก 24 เดือน แบงก์ไหนดี ออมง่าย ไม่เสียภาษี อัปเดตล่าสุด 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:45:38 39,824 อ่าน
TOP