x close

รวมดอกเบี้ยเงินฝากทุกธนาคาร ปี 2567 ฝากออมทรัพย์-ฝากประจำล่าสุดได้ดอกเบี้ยเท่าไร

          ดอกเบี้ยเงินฝากปี 2567 ทุกธนาคารล่าสุดเป็นเท่าไร ใครอยากเปิดบัญชีฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำกับแบงก์ไหน ลองมาเช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกันก่อน
ดอกเบี้ยเงินฝาก 2567

          การฝากเงินกับธนาคารเป็นวิธีออมเงินที่ปลอดภัย เพราะเงินต้นไม่หาย ได้รับดอกเบี้ยแน่นอน แต่จะฝากบัญชีประเภทไหนดี ออมทรัพย์ประจำ แล้วจะเลือกฝากธนาคารไหนถึงให้อัตราดอกเบี้ยดีที่สุด เรารวบรวมข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน และ 24 เดือน มาให้พิจารณากัน (ข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2567)

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ประจำ ปี 2567

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ

ดอกเบี้ยธนาคารกรุงเทพ

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • สะสมทรัพย์ 0.45-0.55% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.20% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.25% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.60% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 2.00% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงเทพ

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก kbank

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.30% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.05-1.10% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.20-1.25% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.60-1.70% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 2.15-2.25% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกสิกรไทย  

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์

ดอกเบี้ยเงินฝาก scb

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ แบบมีสมุดคู่ฝาก 0.30% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.10% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.25% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.70% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 2.25% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไทยพาณิชย์

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดอกเบี้ยเงินฝาก กรุงศรี

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.30% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.10% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.25% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.70% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 2.10% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก กรุงไทย

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.30% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.17% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.25% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.70% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 2.25% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารทหารไทยธนชาต

ดอกเบี้ยเงินฝาก ttb

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.125% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.05% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.15% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.55% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 1.70% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารทหารไทยธนชาต

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารยูโอบี

ดอกเบี้ยเงินฝาก uob

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.35% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 0.90% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.10% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.55% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 1.70% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารยูโอบี

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารทิสโก้

ดอกเบี้ยเงินฝาก tisco

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.30% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.70-2.00% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.75-2.05% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.85-2.15% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 1.90-2.15% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารทิสโก้

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก cimb

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.35% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.00% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.20% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.60% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 1.90% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารออมสิน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน

           อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

 • เผื่อเรียก 0.30% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.20% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.30% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.70% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 2.10% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ดอกเบี้ยเงินฝาก kkp

             อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.25-0.50% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.35-1.50% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.50-1.65% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.80-1.95% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 1.95-2.10% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคิน

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ดอกเบี้ยเงินฝาก LH

           อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.25% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.40% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.50% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.75% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 1.85% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารไทยเครดิต

ดอกเบี้ยเงินฝาก ไทยเครดิต

           อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป มีดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.40% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 0.95% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.80% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.95% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 2.25% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไทยเครดิต 

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธอส.

          อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป มีดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.45% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.20% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.25% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.70% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 1.95% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส.

           อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป มีดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.35% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.20% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.25% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.80% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 1.95% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธ.ก.ส.

ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ดอกเบี้ยเงินฝาก icbc

           อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป มีดังนี้

 • ออมทรัพย์ 0.70% ต่อปี
 • ประจำ 3 เดือน 1.60% ต่อปี
 • ประจำ 6 เดือน 1.80% ต่อปี
 • ประจำ 12 เดือน 1.90% ต่อปี
 • ประจำ 24 เดือน 2.25% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ดอกเบี้ยเงินฝาก 2567

          ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบจากธนาคารอีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมดอกเบี้ยเงินฝากทุกธนาคาร ปี 2567 ฝากออมทรัพย์-ฝากประจำล่าสุดได้ดอกเบี้ยเท่าไร อัปเดตล่าสุด 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:10:05 56,073 อ่าน
TOP