x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 ได้สิทธิอะไร ใครได้เงินเพิ่มบ้าง

          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 ได้เงินเท่าไหร่ มีค่าอะไรบ้าง แล้วคนกลุ่มไหนที่จะได้วงเงินเพิ่มในเดือนนี้
           สำหรับคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565 คงอยากทราบว่าในเดือนมิถุนายน 2566 เราจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนไหนเข้าบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรประชาชนแทนบ้าง และจะมีเงินเข้าวันไหน กดเงินสดได้ไหม วันนี้รวบรวมข้อมูลมาบอกแล้ว

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน

          สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาท/คน/เดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. ของทุกวัน และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และยืนยันตัวตนผ่านแล้วภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

          ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จในช่วงวันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในเดือนมิถุนายนนี้ และได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทบมาอีก 600 บาท

          ส่วนคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จะต้องรอรับสิทธิในเดือนถัด ๆ ไป หลังยืนยันตัวตนสำเร็จ ดังนี้

 • ยืนยันตัวตนสำเร็จวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โดยกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายน-มิถุนายน ทบมาอีก 3 เดือน จำนวน 900 บาท

 • ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 และจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดังต่อไปนี้ ในวงเงินรวม 750 บาท/เดือน

 • รถเมล์ ขสมก.

 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 • รถไฟฟ้า BTS, MRT และ Airport Rail Link

 • รถไฟ

3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/3 เดือน

          ใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด ซึ่งปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ 80 บาท/3 เดือน แต่เฉพาะในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 ปรับเพิ่มวงเงินให้เป็น 100 บาท/3 เดือน 

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากวันที่ 20 ตรงกับวันหยุดราชการจะโอนเงินให้ก่อน 1 วัน)
   

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน

บัตรคนจนยังให้ค่าไฟ-ค่าน้ำฟรีอยู่ไหม ?

           ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หากลงทะเบียนรับสิทธิกับการไฟฟ้าฯ หรือการประปาฯ และมียอดใช้ไฟฟ้า-น้ำประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน และค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน โดยทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ชำระค่าบริการให้กับหน่วยงานเอง

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟ-ค่าน้ำฟรี

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

หมายเหตุ : 

 • ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน 

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

           ทั้งนี้ กรณีคนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังมีเงินเหลืออยู่ในช่อง e-Money สามารถถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย และที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือสามารถใช้เงินดังกล่าวในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินที่รับจ่ายเงิน (EDC) และแอปพลิเคชันถุงเงินที่ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2566

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 ได้สิทธิอะไร ใครได้เงินเพิ่มบ้าง อัปเดตล่าสุด 29 สิงหาคม 2566 เวลา 17:34:39 115,134 อ่าน
TOP