x close

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไร ต้องไปที่ไหน - คนไม่ผ่านเกณฑ์ทำยังไงต่อ

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ประกาศผลลงทะเบียนแล้ว ใครผ่านเกณฑ์จะต้องไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไหน ส่วนคนไม่ผ่านเกณฑ์ มาดูว่าต้องทำอย่างไร 
          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่มประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ 14.6 ล้านราย และไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 5 ล้านราย ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงสามารถใช้สิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ได้ ส่วนคนที่ไม่ผ่านยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามมาดูขั้นตอนกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

          สำหรับผู้ที่สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไปแล้ว สามารถตรวจสอบผลลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

     1. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com หรือ welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

     2. หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานคลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวัน-เวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

     3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่

          • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09-4858-9794 ในวัน-เวลาราชการ
          • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3502, 3503, 3506, 3518, 3536, 3542 หรือโทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104
          • Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : i am Em/Shutterstock.com

          หากตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วผ่านเกณฑ์จะต้องทำการยืนยันตัวตน โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามขั้นตอนดังนี้

1. ยืนยันตัวตนที่ธนาคาร

          นำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย (ให้บริการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ให้บริการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)
 • ธนาคารออมสิน (ให้บริการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)

2. ตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตน

          เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน

          ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้ 

4. รอใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

          หลังยืนยันตัวตนสำเร็จจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้เมื่อไรนั้นขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่ยืนยันตัวตน ดังนี้
 • ผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 1 มีนาคม - 26 มีนาคม 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายน 2566
 • ผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มีนาคม - 26 เมษายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม
 • ผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 2566
 • ผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 2566
 • ผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 2566
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

ให้คนอื่นไปยืนยันตัวตนแทนได้ไหม

          กรณีเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยต้องใช้เอกสารดังนี้
 • บัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน
 • ใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
 • หนังสือมอบอำนาจกรณียืนยันตัวตน (ดาวน์โหลดได้ที่ welfare.mof.go.th เลือก "ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ")
 • บัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ได้ค่าอะไรบ้าง

บัตรคนจน

ภาพจาก : Sorbis/Shutterstock.com

       สวัสดิการที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เบื้องต้นประกอบด้วย 

         1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า 300 บาท/คน/เดือน
         2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/3 เดือน
         3. วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน
         4. วงเงินค่าไฟฟ้า 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่)
         5. วงเงินค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่)

ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องทำยังไง

          กรณีไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก อาจเนื่องมาจากคนในครอบครัวมีรายได้รวมกันเกินเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือเราอาจมีเงินในบัญชี มีบัตรเครดิต ที่ดิน และสินทรัพย์อื่น ๆ มากกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่

          อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามั่นใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

          1. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

          2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธ.ก.ส., สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

          โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์ 

          หลังจากยื่นขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องไปขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ให้คนอื่นไปยื่นอุทธรณ์แทนได้ไหม

          สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นอุทธรณ์เองได้ สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นมาแทน โดยต้องใช้เอกสารดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจกรณียื่นอุทธรณ์ (ดาวน์โหลดได้ที่ welfare.mof.go.th เลือก "ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ")
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไร ต้องไปที่ไหน - คนไม่ผ่านเกณฑ์ทำยังไงต่อ อัปเดตล่าสุด 15 มีนาคม 2566 เวลา 16:58:33 173,530 อ่าน
TOP