x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤษภาคม 2564 เช็กสิทธิ์บัตรคนจนเงินเข้าวันไหนบ้าง

          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤษภาคม 2564 เงินเข้าวันไหน ข้อมูลบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ใครมีบัตรคนจนอยู่ในมือ มาเปิดปฏิทินเช็กวันเงินเข้าเดือน พ.ค.64 กัน พร้อมทั้งอัปเดตรายละเอียดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนไหนบ้าง

          สรุปข้อมูล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 จะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ที่ผู้ถือบัตรเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่ด้วย เพื่อคัดกรองตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังจะกำหนดต่อไป

          มาตรวจสอบกันได้เลยว่า เดือนนี้ จะมีเงินส่วนต่าง ๆ เข้าบัญชีวันไหนบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก Neptunestock / Shutterstock.com

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น
 
  • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
 

  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน
  • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด


          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

          ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบียน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

          - 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
          - เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าเงินจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน คือบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยโครงการเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดให้ลงทะเบียนคนจนเมื่อปี 2560 กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และ ผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

รูปแบบโครงการคือรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือรายเดือนให้ผู้ถือบัตรนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่นการใช้ซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือใช้เป็นค่าโดยสารรถไฟ รถไฟฟ้า หรือ รถเมล์ รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมในเวลาต่อมา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 เงื่อนไขบัตรคนจนล่าสุด

สำหรับในปี 2564 รัฐบาลยังคงดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำด้วยการมอบวงเงินผ่าน บัตรสวัสการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มาโดยต่อเนื่อง พร้อมกับมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการเพิ่มเงินช่วยเหลือบัตรคนจนในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 หรือการเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้วงเงินสำหรับจ่ายค่าน้ำและค่าไฟ รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่ด้วย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ

ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการ เราชนะ มอบเงินช่วยเหลือให้ประชาชนในกลุ่ม แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน อยู่แล้ว ได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเป็น 700-800 บาท ต่อเดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2564 รับเงินเราชนะอีก 4 งวด เช็กเงินเข้าบัตรคนจนเมื่อไร ?

ลงทะเบียนคนจน รอบใหม่

ในช่วงเดือนเมษายน 2564 มีรายงานข่าวว่า รัฐบาลเตรียมจะเปิดให้มีการ ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ เพื่อพิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม โดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ปี 2564 กระทรวงการคลัง จะทบทวนสิทธิผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจจะต้องกำหนดให้มีการทบทวนสิทธิ์สำหรับทุก ๆ ปีหลังจากนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดลงทะเบียนใหม่ ต้องเผยรายได้ทั้งครอบครัว สกัดคนจนไม่จริง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพิ่มวงเงินเยียวยาโควิด

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติต่อโครงการเพื่อช่วยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 1,200 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงิน 1,200 บาท เยียวยาโควิด

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department, เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤษภาคม 2564 เช็กสิทธิ์บัตรคนจนเงินเข้าวันไหนบ้าง โพสต์เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 11:34:53 21,408 อ่าน
TOP