x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน รวมข้อมูลอัปเดตล่าสุด

          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หรือที่เรียกว่า บัตรประชารัฐ เอกสารที่ออกให้ผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพ ใช้รับเงินเยียวยา ร่วมกับโครงการต่าง ๆ เช่น เงินผู้สูงอายุ เงินช่วยค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งล่าสุดมีการจัดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในช่วงปี 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566  สำหรับสิทธิช่วยเหลือต่าง ๆ ผู้ที่ถือบัตรยังสามารถใช้งานได้ตามเดิม ไม่ว่าจะเป็น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้า, วงเงินค่าโดยสารรถสาธารณะ, ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม และ อื่น ๆ

สิทธิ์บัตรคนจน

ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน คือบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยโครงการเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดให้ลงทะเบียนคนจนเมื่อปี 2560 กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ขณะที่การลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี 2565 มีการปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติ โดยนอกจากการพิจารณารายได้ส่วนบุคคลแล้ว ยังมีการกำหนดเงื่อนไขรายได้ครัวเรือนต่อปีเพิ่มเข้ามาด้วย

รูปแบบโครงการคือ รัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือรายเดือนให้ผู้ถือบัตรนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การใช้ซื้อสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือใช้เป็นค่าโดยสารรถไฟ รถไฟฟ้า หรือรถเมล์ รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมในเวลาต่อมา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก Neptunestock / Shutterstock.com

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ในเดือนกันยายน 2565 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ได้จัดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง โดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วและยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ซึ่งในรอบนี้ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากเดิม

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
 

 • สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   
 • ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
   
 • รายได้ ถ้าเป็นบุคคล รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าเป็นครอบครัว เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท
   
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน
   
 • จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา, ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร, ที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่, ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่
   
 • ไม่มีบัตรเครดิต
   
 • ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

วันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2565 โดยสามารถทำได้ทั้งสองวิธีคือ การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน และหลังจากนั้นจะมีการประกาศผลการลงทะเบียน และกระทรวงการคลังเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาในช่วงต้นปี 2566

ทั้งนี้มีการเปิดเผยด้วยว่า จำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีมากกว่า 20 ล้านคนด้วยกัน

ประกาศผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยผู้ที่ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านเว็บไซต์, ผ่านหน่วยงานลงทะเบียน หรือทำการตรวจสอบผ่านสายด่วนคอลเซนเตอร์ ซึ่งหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องทำการยืนยันตัวตนอีกขั้นตอนหนึ่ง

สำหรับผลการพิจารณามีผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ 14.6 ล้านราย และไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 5 ล้านราย โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่ตามการประกาศของกระทรวงการคลัง ซึ่งหลังจากนั้นมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 มีผู้ผ่านการพิจารณาจำนวน 26,696 ราย

ร้านธงฟ้าประชารัฐ

การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลังจากขั้นตอนการประกาศผลการพิจารณาผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกขั้นหนึ่งจึงจะสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยจะต้องไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองที่หน่วยงานตามกำหนดคือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เมื่อทำการยืนยันตัวตนบัตรสวัดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 หรือตามรอบช่วงเวลาในการยืนยันตัวตน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามการลงทะเบียนรอบใหม่ปี 2565 จะได้รับสิทธิ์บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดด้วย

เช็กข้อมูลเพิ่มเติม เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ทำอย่างไร

สรุปสิทธิช่วยเหลือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
 

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน
   
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน
   
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/3 เดือน (ยกเว้นเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 ได้วงเงิน 100 บาท/3 เดือน)
   
 • สิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า-ค่าประปา
   

เช็กรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมด สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน รวมข้อมูลอัปเดตล่าสุด อัปเดตล่าสุด 7 มีนาคม 2567 เวลา 14:16:29 209,704 อ่าน
TOP