x close

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน

          วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐทางออนไลน์ แค่รู้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ทราบว่า เราได้รับการช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการด้านไหนบ้าง

          หลายคนอาจเคยลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการรัฐในด้านต่าง ๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้พิการ, เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฯลฯ แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธินั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้จะได้รับสิทธิด้านใดอยู่บ้าง 

          หากใครสงสัย หรือต้องการทราบสวัสดิการรัฐที่ตัวเองได้รับ วันนี้เราสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ และสวัสดิการสังคมด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนี้

วิธีเช็กสิทธิสวัสดิการที่ได้รับ
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th  
ตรวจสอบสวัสดิการรัฐ

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบ"

3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบสวัสดิการรัฐ

 • หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น
ตรวจสอบสวัสดิการรัฐ

 • หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ"
          หรือกรณีต้องการตรวจสอบประวัติการรับสิทธิสวัสดิการสังคม สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจสอบได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th
ตรวจสอบสวัสดิการรัฐ

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการอะไรได้บ้าง ?
เราตรวจสอบสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท ได้แก่ 
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • เบี้ยความพิการ
 • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เงินค่าป่วยการ อสม. / อสส.
 • กองทุนคุ้มครองเด็ก
 • การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน
 • เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์
 • เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
 • การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
 • เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์
 • เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง
 • เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
 • สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา
 • เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย
 • เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง
          นอกจากนี้หากใครต้องการทราบข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ เป็นรายภาค และรายจังหวัด ก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน
ตรวจสอบสวัสดิการรัฐ

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ รวมทั้งต้องการทราบว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เข้าบัญชีวันไหน สามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่ให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง เช่น กรณีต้องการทราบข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 เป็นต้น
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน อัปเดตล่าสุด 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09:46:45 835,180 อ่าน
TOP