x close

เงินอุดหนุนบุตร 2566 ลงทะเบียนออนไลน์อย่างไร พร้อมเช็กเงินเข้าวันไหนบ้าง

          เงินอุดหนุนบุตร 2566 เข้าวันไหน ถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จะต้องสมัครอย่างไร สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หรือไม่ มาตรวจสอบรายละเอียดกัน

          คุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ หากอยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม เพื่อช่วยค่าเลี้ยงดูทุกเดือน แต่เราก็อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท ด้วยเช่นกัน หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งนี่เป็นสวัสดิการของรัฐที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย

          ดังนั้น ใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ลองมาเช็กเงื่อนไขการสมัคร รวมทั้งเปิดปฏิทินปี 2566 ว่า เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน

เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน ปี 2566

          กรมบัญชีกลางจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด ดังนั้น ในปี 2566 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชี ดังนี้

 • เดือนมกราคม : วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • เดือนกุมภาพันธ์ : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • เดือนมีนาคม : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เดือนเมษายน : วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • เดือนพฤษภาคม : วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
 • เดือนมิถุนายน : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • เดือนกรกฎาคม : วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • เดือนสิงหาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • เดือนกันยายน : วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
 • เดือนตุลาคม : วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
 • เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 • เดือนธันวาคม : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
เงินอุดหนุนบุตร

ภาพจาก : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

          ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงิน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถดู ปฏิทิน ได้จากที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร ปี 2566 ใครจะได้รับบ้าง ?

 • เป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิมที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน และบุตรยังมีอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด

ใครลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้บ้าง ?

          หากคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และต้องการสมัคร ลองมาดูคุณสมบัติของตัวเองและบุตรดูก่อนว่าสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
 • เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
 • มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้
 • รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้ 

          * หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนอุดหนุนบุตร 2566 ได้ที่ไหน ?

เงินอุดหนุนบุตร

 • กรณีเคยลงทะเบียนเงินเด็กแรกเกิดไว้แล้วในปีก่อน ๆ มาถึงปีนี้ก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์
 • กรณียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งคลอดบุตร ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้
  • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่ 

  • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร
ณ หน่วยรับลงทะเบียน

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) โดยต้องได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คน คือ

            ผู้รับรองคนที่ 1

            - กรุงเทพมหานคร : อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง หากไม่มีผู้รับรองคนที่ 1 ให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับรองได้

            - เมืองพัทยา : อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา

            - ส่วนภูมิภาค : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชน 

          ผู้รับรองคนที่ 2

          ได้แก่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการสถานบริการสาธารณสุขในระดับตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่หรือท้องถิ่นแห่งนั้น (ต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน)

          * กรณีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน

      3. บัตรประจําตัวประชาชนแบบ Smart Card ของผู้ปกครอง

      4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด

      5. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

      6. สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 

      7. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้ไหม ?

          นอกจากจะเดินทางไปลงทะเบียน ณ ที่ทำการต่าง ๆ แล้ว รู้ไหมว่าเราสามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบออนไลน์ได้ด้วย ผ่านแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

      1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก"

      2. ผู้ปกครองจะต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรก 

          นำบัตรประชาชนของตัวเองไปยืนยันตัวตนที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา พร้อมยืนยันตัวตนผ่านระบบ D.DOPA ของกรมการปกครอง

      3. เตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ ก่อนลงทะเบียนในแอปฯ เงินเด็ก

 • ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก
 • ข้อมูลผู้ปกครองและสมาชิกในครัวเรือนทุกคน
 • ข้อมูลผู้รับรอง 2 คน พร้อมเอกสารรับรอง

      4. เปิดแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" เลือก "ลงทะเบียน" 

 • กรอกข้อมูลเด็ก
 • กรอกข้อมูลผู้ปกครอง พร้อมแนบหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 
 • กรอกข้อมูลของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน พร้อมแนบหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนของสมาชิกที่มีรายได้น้อยทุกคน (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท)
 • กรอกข้อมูลผู้รับรอง 2 คน และแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่แสดงตำแหน่งของผู้รับรองทั้ง 2 คน พร้อมเขียนข้อความกำกับรับรองความถูกต้อง 

          ทั้งนี้ ผู้รับรองจะต้องมีตำแหน่งตามเงื่อนไข ได้แก่ อพม., อสม., คณะกรรมการการชุมชน, ข้าราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับรองว่าผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลเด็ก และมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิ

เงินอุดหนุนบุตร

ภาพจาก : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

      5. รอการตรวจสอบ 

      หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้รอหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล ซึ่งเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาในแอปฯ เงินเด็ก เราสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุนบุตรได้เลย
 • กรณีลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับการแจ้งเตือนว่า “สิทธิของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว” สามารถรอรับเงินได้เลย ในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากที่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งสาเหตุที่สมัครไม่ผ่าน เพื่อให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ผ่านแอปฯ ภายใน 15 วัน

      6. ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนกับธนาคาร

          ก่อนที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ ผู้ปกครองจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่ต้องการรับเงินโอนเข้าบัญชีก่อน โดยเลือกวิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 

          แต่หากใครมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนอยู่แล้ว ก็สามารถใช้บัญชีธนาคารนั้นได้เลย 

ตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนบุตรได้อย่างไร

           หากไม่ทราบว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านไหม ได้รับสิทธิหรือยัง หลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว 20 วัน ถึง 1 เดือน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้

 • วิธีที่ 1 ตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน csgcheck.dcy.go.th
 • วิธีที่ 2 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง govwelfare.cgd.go.th
 • วิธีที่ 3 แอปพลิเคชันทางรัฐ
 • วิธีที่ 4 แอปพลิเคชันเงินเด็ก สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
เงินอุดหนุนบุตร

ภาพจาก : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

          โดยสามารถเช็กรายละเอียดการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนบุตรด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ที่บทความนี้

บทความที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนบุตร

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (1), (2), (3), (4), (5), รัฐบาลไทย, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, Youtube csgproject
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงินอุดหนุนบุตร 2566 ลงทะเบียนออนไลน์อย่างไร พร้อมเช็กเงินเข้าวันไหนบ้าง อัปเดตล่าสุด 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:31:01 207,452 อ่าน
TOP