x close

รวมหุ้นกู้ออกใหม่ ให้ดอกเบี้ยสูง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 คนทั่วไปก็จองซื้อได้

          หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 มีอะไรบ้าง มาอัปเดตหุ้นกู้ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อได้ พร้อมเช็กอัตราดอกเบี้ยของแต่ละบริษัท

         หุ้นกู้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากทั่วไป จึงได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ดังจะเห็นว่าในแต่ละเดือนมีหุ้นกู้ออกใหม่อยู่หลายบริษัท ยิ่งเป็นหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือสูงก็จะถูกจองจนเต็มโควตาอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนที่อยากซื้อหุ้นกู้เตรียมตัวไม่ทัน

         วันนี้เราก็เลยนำข้อมูลหุ้นกู้ที่จะเปิดจองในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 มาบอกกัน โดยคัดเฉพาะหุ้นกู้ที่ประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ ใครสนใจก็เตรียมเงินไว้ให้พร้อม ส่วนใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าหุ้นกู้คืออะไร แนะนำให้มาอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจลงทุน

หุ้นกู้คืออะไร ซื้อยังไง ?
หุ้นกู้

          หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corporate Bond หรือ Debenture มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การลงทุนขยายกิจการ หรือซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อซื้อหุ้นกู้แล้วผู้ซื้อก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ส่วนบริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นลูกหนี้ โดยที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และชำระเงินต้นคืนในวันที่ครบกำหนดอายุของหุ้นกู้

          ในประเทศไทยนั้นหุ้นกู้ส่วนใหญ่จะกำหนดให้ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยติดต่อซื้อได้ที่ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีการเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัลที่สามารถซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

หุ้นกู้มีกี่ประเภท ?

หุ้นกู้จะมีอยู่หลายลักษณะ ได้แก่

 • หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายถึง หุ้นกู้นี้มีสินทรัพย์ต่าง ๆ ค้ำประกันอยู่ ถ้าเกิดปัญหาที่บริษัทไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นให้เราได้ เราจะมีสิทธิ์ในหลักประกันนั้น

 • หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ วางไว้ กรณีบริษัทที่ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาทางการเงินจะต้องแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิ์และสัดส่วนที่ถือ

 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นหลังจากผู้ถือหุ้นที่มีประกัน กล่าวว่าอยู่ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ

 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นในอันดับที่ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

          โดยหากจัดอันดับสิทธิ์ในการเรียกร้องสินทรัพย์ หรือการได้รับคืนเงินต้นจากผู้ออกตราสารเมื่อกิจการล้มละลาย จะเป็นดังนี้

               - ลำดับที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน

               - ลำดับที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน

               - ลำดับที่ 3 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

               - ลำดับที่ 4 หุ้นบุริมสิทธิ

               - ลำดับที่ 5 หุ้นสามัญ

ต้องพิจารณาอะไรบ้างเมื่อจะลงทุนหุ้นกู้
หุ้นกู้

บริษัทน่าเชื่อถือหรือไม่

          การซื้อหุ้นกู้คือการให้บริษัทกู้ยืมเงิน ดังนั้นจึงควรดูให้แน่ใจก่อนว่าบริษัทมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน ฐานะการเงินเป็นอย่างไร จะมีเงินจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้เราได้หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่จัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไปจนถึง AAA จัดเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนค่อนข้างต่ำ

อายุของหุ้นกู้นานแค่ไหน

          หุ้นกู้มักมีการกำหนดอายุเอาไว้ เช่น 4 ปี 7 ปี 10 ปี เป็นต้น เมื่อครบกำหนดบริษัทจะคืนเงินต้นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งควรเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุสอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการลงทุน แต่ก็มีหุ้นกู้ประเภทที่มีเงื่อนไขสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้อยู่ 2 กรณี คือ บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้กู้ขอคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด และอีกกรณีคือ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้ให้กู้ขอเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด

ผลตอบแทน/ดอกเบี้ยเป็นเท่าไร

          โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้จะมีรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตายตัวตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ เช่น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี กับแบบกำหนดเป็นขั้นบันได ซึ่งปกติจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น เช่น หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ต่อปี และปีที่ 3 เท่ากับ 5% ต่อปี ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของหุ้นกู้ หรืออายุของหุ้นกู้ นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วย

ใครมีสิทธิ์จองซื้อ

          บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ตามกลุ่มนักลงทุน ดังนั้นก่อนซื้อต้องศึกษาให้ดีว่าเรามีสิทธิ์ซื้อหรือไม่ โดยแบ่งกลุ่มผู้ลงทุนออกเป็น 4 ประเภท คือ

          1. ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP10) คือ การขายตราสารหนี้ให้กับผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ฉบับ หรือ 10 ราย ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นเกิน 10% และบริษัทในเครือเท่านั้น

          2. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุน บริษัทประกัน

          3. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth : HNW) คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ รายได้ต่อปี หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนด โดยกรณีเป็นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสตามกฎหมาย) จะใช้เกณฑ์ดังนี้ (เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง)

 • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ปรับเงื่อนไขเป็น 3 ล้านบาทขึ้นไป)

 • มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ถ้ารวมเงินฝากจะเป็น 20 ล้านบาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ปรับเงื่อนไขเป็น มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 8 ล้านบาทขึ้นไป ถ้ารวมเงินจะเป็น 15 ล้านบาทขึ้นไป)

 • สินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมที่อยู่พักอาศัยประจำ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ปรับเงื่อนไขเป็น 30 ล้านบาทขึ้นไป)

          4. ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering : PO) คือ ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหุ้นกู้ได้

หุ้นกู้ มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

ความเสี่ยงของหุ้นกู้หลัก ๆ นั้นจะมีอยู่ 3 ด้าน คือ

 • ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย : ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยทั่วไปลดลง หุ้นกู้จะมีมูลค่าสูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หุ้นกู้ก็จะมีมูลค่าลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้น ทำให้ราคาที่ขายได้อาจมากหรือน้อยกว่าราคาที่ซื้อมา ขึ้นอยู่กับระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตรงนี้อาจมีค่าเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น

 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : หากลงทุนในระยะยาวมาก ๆ แล้วประสบปัญหาจำเป็นต้องใช้เงินก้อนก่อนหุ้นกู้ครบอายุ ทำให้ต้องนำไปขายที่ตลาดรอง ซึ่งมีราคาลดลงหรืออาจขาดทุนได้

 • ความเสี่ยงด้านเครดิต : การลงทุนหุ้นกู้กับบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำจะมีความเสี่ยงสูง เช่น บริษัทเลิกกิจการหรือล้มละลาย จนไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามที่สัญญา แต่ก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ของบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน 2565
          ในที่นี้ขอรวบรวมเฉพาะหุ้นกู้ที่เปิดให้นักลงทุนทั่วไป (PO) สามารถซื้อได้ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 ซึ่งจะมีการอัปเดตให้ทราบกันเรื่อย ๆ

1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

 • อายุ : 3 ปี 11 เดือน 28 วัน 

 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.25% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A+  

 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2569

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 

  • ผู้ถือหุ้นกู้ SCC22OA : จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

  • ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

  • ประชาชนทั่วไป : จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : 

  • ผู้ถือหุ้นกู้ SCC22OA : จองวันที่ 1-7 กันยายน 2565

  • ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : จองวันที่ 26-28 กันยายน 2565

  • ประชาชนทั่วไป : จองวันที่ 29-30 กันยายน 2565

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจจัดจำหน่าย

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และมีสิทธิ์เลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

 • อายุ : ไม่มีกำหนดระยะเวลา

 • อัตราดอกเบี้ย : 

  • ปีที่ 1-5 เท่ากับ 6.10% ต่อปี 

  • ปีที่ 6-25 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.04% ต่อปี + 0.25% ต่อปี

  • ปีที่ 26-50 เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.04% ต่อปี + 1.00% ต่อปี

  • ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 4.04% ต่อปี + 2.00% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่

 • ระดับความเสี่ยง : 7 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ คือ วันที่ 7 กันยายน 2570) หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละครั้งภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : ระหว่างวันที่ 1-2 และ 5-6 กันยายน 2565

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   

* หมายเหตุ : Initial Credit Spread คือ ส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างหุ้นกู้กับพันธบัตรรัฐบาล เพื่อชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น โดยแยกตามอายุและอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นั้น

3. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่า และให้บริการด้านที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.7% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มลบ

 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 12-14 กันยายน 2565 

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

           บริษัทประกอบธุรกิจจัดหาพลังงานครบวงจรครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.26% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2572

  • อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2575

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ แนวโน้มคงที่

 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 14-16 และ 19 กันยายน 2565 

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทพัฒนาและบริการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดจำหน่ายหุ้นกู้ 2 ชุด และหุ้นกู้ดิจิทัล 1 ชุด ในเดือนกันยายน คือ

หุ้นกู้ 2 ชุด

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 
  • อายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568
  • อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
หุ้นกู้ดิจิทัล 1 ชุด
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ดิจิทัล ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 4 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี 
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2569
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เยาว์ โดยถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และต้องมีภูมิลำเนา-ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท/ราย
 • วันที่เปิดจอง : ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565
 • ช่องทางการขาย : จองซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนตุลาคม 2565

1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

            บริษัทพลังงานที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ธุรกิจจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันบางจากและการค้าน้ำมัน ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ดิจิทัลระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

 • อายุ : 4 ปี

 • อัตราดอกเบี้ย : 3.60% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A- แนวโน้มคงที่

 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • ครบกำหนดไถ่ถอน : เดือนตุลาคม 2569

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป 

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 5,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 5,000 บาท และสามารถจองซื้อหุ้นกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อราย

 • วันที่เปิดจอง : 18-20 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

 • ช่องทางการขาย : แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ธนาคารกรุงไทย 

2. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อมาตั้งแต่ปี 2535 โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน รวมทั้งรับทำ พ.ร.บ.

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 
  • อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567
  • อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป 
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 21 และ 25-26 ตุลาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

           ประกอบธุรกิจจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการทุกเครือข่าย รวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568

  • อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB

 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป 

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 25-27 ตุลาคม 2565

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ANAN)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

           บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ก่อตั้งในปี 2542 โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี 2554 ปัจจุบันเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมโครงการ IdeO, ASHTON, UNIO รวมทั้งบ้านจัดสรรโครงการอนันดา และสิรินดา

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 
  • อายุ 1 ปี 2 เดือน 12 วัน รอประกาศอัตราดอกเบี้ย (คาดว่า 4.30-4.50% ต่อปี) ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567
  • อายุ 2 ปี 6 เดือน รอประกาศอัตราดอกเบี้ย (คาดว่า 5.50-5.70% ต่อปี) ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB- แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 31 ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2565
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกรุงไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
           อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากสนใจสามารถเข้าไปดูรายชื่อหุ้นกู้ที่ออกใหม่ทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือ เฟซบุ๊ก ThaiBMA และอย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ดี โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงและประวัติการจ่ายดอกเบี้ยของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)     
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9)เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ธนาคารกรุงไทย 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมหุ้นกู้ออกใหม่ ให้ดอกเบี้ยสูง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 คนทั่วไปก็จองซื้อได้ อัปเดตล่าสุด 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00:21 67,011 อ่าน
TOP