x close

รวมหุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูง เปิดจองเดือนมิถุนายน 2565

          แนะนำหุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูง ที่เปิดจองเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมข้อมูลที่ควรรู้ สำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนแบบตราสารหนี้
          ในยุคปัจจุบันเริ่มมีคนหันมานิยมซื้อหุ้นกู้กันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพราะหุ้นกู้นั้นให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากและสลากออมทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีหุ้นกู้ออกใหม่ทุกเดือน และหลายครั้งก็ถูกจองจนเต็มวงเงินภายในเวลาไม่กี่นาที ดังนั้นสำหรับใครที่สนใจอยากลงทุนในหุ้นกู้ แนะนำให้ลองมาศึกษากันก่อนว่าหุ้นกู้คืออะไร พร้อมกันนี้เรายังรวบรวมหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงบางส่วนที่เปิดให้จองในเดือนมิถุนายน 2565 มาฝากเพื่อไว้พิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนกัน
หุ้นกู้คืออะไร ?

          หุ้นกู้ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Corporate Bond คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การลงทุนขยายกิจการ หรือซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อซื้อหุ้นกู้แล้ว ผู้ซื้อก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ส่วนบริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นลูกหนี้ โดยที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และชำระเงินต้นคืนในวันที่ครบกำหนดอายุของหุ้นกู้

          ในประเทศไทยหุ้นกู้ส่วนใหญ่จะกำหนดให้ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยติดต่อซื้อได้ที่ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีการเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัล ที่สามารถซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งหุ้นกู้ของบางบริษัทสามารถซื้อขั้นต่ำได้ที่ 1,000 บาท
หุ้นกู้มีกี่ประเภท ?

          สำหรับหุ้นกู้จะมีอยู่หลายลักษณะ ได้แก่

 • หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายถึง หุ้นกู้นี้มีสินทรัพย์ต่าง ๆ ค้ำประกันอยู่ ถ้าเกิดปัญหาที่บริษัทไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นให้เราได้ เราจะมีสิทธิ์ในหลักประกันนั้น
 • หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ วางไว้ กรณีบริษัทที่ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาทางการเงินจะต้องแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิ์และสัดส่วนที่ถือ
 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นหลังจากผู้ถือหุ้นที่มีประกัน กล่าวว่าอยู่ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ
 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นในอันดับที่ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
          โดยหากจัดอันดับสิทธิ์ในการเรียกร้องสินทรัพย์ หรือการได้รับคืนเงินต้นจากผู้ออกตราสารเมื่อกิจการล้มละลาย จะเป็นดังนี้
          ลำดับที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน
          ลำดับที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน
          ลำดับที่ 3 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
          ลำดับที่ 4 หุ้นบุริมสิทธิ
          ลำดับที่ 5 หุ้นสามัญ
ต้องพิจารณาอะไรบ้างเมื่อจะลงทุนหุ้นกู้

บริษัทน่าเชื่อถือหรือไม่

          การซื้อหุ้นกู้คือการให้บริษัทกู้ยืมเงิน ดังนั้นจึงควรดูให้แน่ใจก่อนว่าบริษัทมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน ฐานะการเงินเป็นอย่างไร จะมีเงินจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้เราได้หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่จัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไปจนถึง AAA จัดเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนค่อนข้างต่ำ

อายุของหุ้นกู้นานแค่ไหน

          หุ้นกู้มักมีการกำหนดอายุเอาไว้ เช่น 3 ปี 5 ปี 10 ปี เป็นต้น เมื่อครบกำหนดบริษัทจะคืนเงินต้นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งควรเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุสอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการลงทุน แต่ก็มีหุ้นกู้ประเภทที่มีเงื่อนไขสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้อยู่ 2 กรณี โดยกรณีแรกคือ บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้กู้ขอคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด และกรณีที่สองคือ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้ให้กู้ขอเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด

ผลตอบแทน/ดอกเบี้ยเป็นเท่าไร

          โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้จะมีรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตายตัวตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ เช่น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี กับแบบกำหนดเป็นขั้นบันได ซึ่งปกติจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น เช่น หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ต่อปี และปีที่ 3 เท่ากับ 5% ต่อปี ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของหุ้นกู้ หรืออายุของหุ้นกู้ นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วย

ความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกู้

          ความเสี่ยงของหุ้นกู้หลัก ๆ นั้นจะมีอยู่ 3 ด้าน คือ 

 • ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย : ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยทั่วไปลดลง หุ้นกู้จะมีมูลค่าสูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หุ้นกู้ก็จะมีมูลค่าลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้น ทำให้ราคาที่ขายได้อาจมากหรือน้อยกว่าราคาที่ซื้อมา ขึ้นอยู่กับระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตรงนี้อาจมีค่าเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : หากลงทุนในระยะยาวมาก ๆ แล้วประสบปัญหาจำเป็นต้องใช้เงินก้อนก่อนหุ้นกู้ครบอายุ ทำให้ต้องนำไปขายที่ตลาดรอง ซึ่งมีราคาลดลงหรืออาจขาดทุนได้
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต : การลงทุนหุ้นกู้กับบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำจะมีความเสี่ยงสูง เช่น บริษัทเลิกกิจการหรือล้มละลาย จนไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามที่สัญญา แต่ก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ของบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า
รวมหุ้นกู้ที่เปิดจองเดือนมิถุนายน 2565

1. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)

ภาพจาก : muangthaicap.com

ภาพจาก : muangthaicap.com

          เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อมาตั้งแต่ปี 2535 โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน รวมทั้งรับทำ พ.ร.บ.
 • ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • หุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี

  • หุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี

  • หุ้นกู้ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี 

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้ม Stable

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : ระหว่างวันที่ 2 และ 6-7 มิถุนายน 2565

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลเพิ่มเติม : muangthaicap.com

2. บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) (PRIN)

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร แบบบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย ปัจจุบันเป็นผู้พัฒนาโครงการมากมาย ทั้งบ้านเดี่ยว ภายใต้แบรนด์ปริญญ์, ซีรีน, อิคอนเนเจอร์ และทาวน์โฮม ภายใต้แบรนด์ซิตี้เซนส์, โคราซอน รวมทั้งคอนโดมิเนียมในแบรนด์บริดจ์, เซล และสมาร์ท
 • ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 • อายุ : 3 ปี 6 เดือน

 • อัตราดอกเบี้ย : 5.20% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB- แนวโน้ม Stable

 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 6-8 มิถุนายน 2565

 • ช่องทางการขาย : บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

3. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ANAN)

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งในปี 2542 โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี 2554 ปัจจุบันเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมโครงการ IdeO และบ้านจัดสรรโครงการอนันดา และสิรินดา
 • ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 •  อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • หุ้นกู้ 1 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี

  • หุ้นกู้ 2 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.60% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB- แนวโน้ม Stable

 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : ระหว่างวันที่ 10 และ 13-14 มิถุนายน 2565

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE)

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกที่สร้างคอนโดมิเนียมแนวราบออกสู่ตลาด ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในทำเลชั้นนำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมแล้วกว่า 50 โครงการ
 • ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 • อายุ : 3 ปี

 • อัตราดอกเบี้ย : 4.60% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้ม Stable 

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน 

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด


ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)

ภาพจาก : ธนาคารกสิกรไทย

ภาพจาก : ธนาคารกสิกรไทย

          ธุรกิจเคมีภัณฑ์ในเครือ ปตท. ที่นำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 3 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์
 • ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

 • อายุ : 7 ปี

 • อัตราดอกเบี้ย : 3.50% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)

 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : บริษัทมีสิทธิ์ไถ่ถ่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้สูงวัย และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : 

  • รอบผู้สูงวัย (ผู้ที่เกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2505 หรือก่อนหน้านั้น) เปิดจองวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 

  • รอบประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้สูงวัย เปิดจองวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ภาพจาก : airasia.com

ภาพจาก : airasia.com

          สายการบินของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ปัจจุบันมีเส้นทางภายในประเทศครบทุกเส้นทาง และบินระหว่างประเทศ 8 ประเทศ รวม 19 เส้นทาง
 • ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 • อายุ : 2 ปี

 • อัตราดอกเบี้ย : 6.80% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BB แนวโน้ม Negative

 • ระดับความเสี่ยง : 7 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : 27-29 มิถุนายน 2565

 • ช่องทางการขาย : บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลเพิ่มเติม : airasia.com

7. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL)

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติก LDPE/EVA รวมทั้งธุรกิจแอมโมเนียมไนเตรตและกรดไนตริก อีกทั้งยังมีการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเหล็ก ธุรกิจประกันชีวิต และยังเป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงขยะ
 • ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 • อายุ : 5 ปี

 • อัตราดอกเบี้ย : 4.10% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้ม Stable

 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565

 • ช่องทางการขาย : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ภาพจาก : areeya.co.th

ภาพจาก : areeya.co.th

          ก่อตั้งในปี 2543 โดยดำเนินการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยครบทุกรูปแบบ ทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม รวมทั้งพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ และอาคารพาณิชย์
 • ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 • อายุ : 3 ปี

 • อัตราดอกเบี้ย : 7% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BB- แนวโน้ม Negative

 • ระดับความเสี่ยง : 7 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : มีสิทธิ์ไถ่ถอนนับจากวันออกหุ้นกู้ 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป)

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565

 • ช่องทางการขาย : บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
          ทั้งนี้ นี่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่เรารวบรวมมาแนะนำเท่านั้น โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายชื่อหุ้นกู้ที่ออกใหม่ทั้งหมดได้ที่ : ก.ล.ต. หรือ ThaiBMA และอย่าลืมพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงทุน เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง

บทความที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมหุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูง เปิดจองเดือนมิถุนายน 2565 อัปเดตล่าสุด 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:18:02 72,314 อ่าน
TOP