x close

หุ้นกู้ออกใหม่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 คนทั่วไปก็จองได้ ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝาก

          หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 มีอะไรบ้าง รวบรวมหุ้นกู้ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อได้มาบอกกัน ทั้งหุ้นกู้ทั่วไปและหุ้นกู้ดิจิทัล
          หุ้นกู้ กำลังเป็นทางเลือกของการลงทุนที่หลายคนสนใจ เพราะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทเล็ก-ใหญ่ต่างพาเหรดออกหุ้นกู้เป็นจำนวนมาก โดยให้ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือประจำ 

          อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้หลายชุดเสนอขายเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น คนทั่วไปอย่างเรา ๆ อาจเข้าไม่ถึง แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 มีหุ้นกู้ออกใหม่ของหลายบริษัทที่ให้ดอกเบี้ยดี และเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อได้ด้วย ทั้งรูปแบบหุ้นกู้ทั่วไปและหุ้นกู้ดิจิทัลที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ลองมาเช็กกันหน่อยว่ามีรุ่นไหน ให้ดอกเบี้ยเท่าไรบ้าง

หุ้นกู้คืออะไร ซื้อยังไง ?

          หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corporate Bond หรือ Debenture มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การลงทุนขยายกิจการ หรือซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อซื้อหุ้นกู้แล้วผู้ซื้อก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ส่วนบริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นลูกหนี้ โดยที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และชำระเงินต้นคืนในวันที่ครบกำหนดอายุของหุ้นกู้

          ในประเทศไทยนั้นหุ้นกู้ส่วนใหญ่จะกำหนดให้ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยติดต่อซื้อได้ที่ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีการเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัลที่สามารถซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

หุ้นกู้มีกี่ประเภท ?

          หุ้นกู้จะมีอยู่หลายลักษณะ ได้แก่

 • หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายถึง หุ้นกู้นี้มีสินทรัพย์ต่าง ๆ ค้ำประกันอยู่ ถ้าเกิดปัญหาที่บริษัทไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นให้เราได้ เราจะมีสิทธิ์ในหลักประกันนั้น
 • หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ วางไว้ กรณีบริษัทที่ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาทางการเงินจะต้องแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิ์และสัดส่วนที่ถือ
 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นหลังจากผู้ถือหุ้นที่มีประกัน กล่าวว่าอยู่ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ
 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นในอันดับที่ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

          โดยหากจัดอันดับสิทธิ์ในการเรียกร้องสินทรัพย์ หรือการได้รับคืนเงินต้นจากผู้ออกตราสารเมื่อกิจการล้มละลาย จะเป็นดังนี้

          ลำดับที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน
          ลำดับที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน
          ลำดับที่ 3 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
          ลำดับที่ 4 หุ้นบุริมสิทธิ
          ลำดับที่ 5 หุ้นสามัญ

ต้องพิจารณาอะไรบ้างเมื่อจะลงทุนหุ้นกู้

บริษัทน่าเชื่อถือหรือไม่

          การซื้อหุ้นกู้คือการให้บริษัทกู้ยืมเงิน ดังนั้นจึงควรดูให้แน่ใจก่อนว่าบริษัทมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน ฐานะการเงินเป็นอย่างไร จะมีเงินจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้เราได้หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่จัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไปจนถึง AAA จัดเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนค่อนข้างต่ำ

อายุของหุ้นกู้นานแค่ไหน

          หุ้นกู้มักมีการกำหนดอายุเอาไว้ เช่น 4 ปี 7 ปี 10 ปี เป็นต้น เมื่อครบกำหนดบริษัทจะคืนเงินต้นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งควรเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุสอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการลงทุน แต่ก็มีหุ้นกู้ประเภทที่มีเงื่อนไขสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้อยู่ 2 กรณี คือ บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้กู้ขอคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด และอีกกรณีคือ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้ให้กู้ขอเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด

ผลตอบแทน/ดอกเบี้ยเป็นเท่าไร

          โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้จะมีรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตายตัวตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ เช่น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี กับแบบกำหนดเป็นขั้นบันได ซึ่งปกติจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น เช่น หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ต่อปี และปีที่ 3 เท่ากับ 5% ต่อปี ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของหุ้นกู้ หรืออายุของหุ้นกู้ นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วย

ใครมีสิทธิ์จองซื้อ

          บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ตามกลุ่มนักลงทุน ดังนั้นก่อนซื้อต้องศึกษาให้ดีว่าเรามีสิทธิ์ซื้อหรือไม่ โดยแบ่งกลุ่มผู้ลงทุนออกเป็น 4 ประเภท คือ

 • 1. ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP10) คือ การขายตราสารหนี้ให้กับผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ฉบับ หรือ 10 ราย ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นเกิน 10% และบริษัทในเครือเท่านั้น
 • 2. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุน บริษัทประกัน

 • 3. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth : HNW) คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ รายได้ต่อปี หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนด โดยกรณีเป็นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสตามกฎหมาย) จะใช้เกณฑ์ดังนี้ (เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง)
  • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ปรับเงื่อนไขเป็น 3 ล้านบาทขึ้นไป)

  • มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ถ้ารวมเงินฝากจะเป็น 20 ล้านบาทขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ปรับเงื่อนไขเป็น มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 8 ล้านบาทขึ้นไป ถ้ารวมเงินจะเป็น 15 ล้านบาทขึ้นไป)

  • สินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมที่อยู่พักอาศัยประจำ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ปรับเงื่อนไขเป็น 30 ล้านบาทขึ้นไป)

 • 4. ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering : PO) คือ ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหุ้นกู้ได้
หุ้นกู้ มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

          ความเสี่ยงของหุ้นกู้หลัก ๆ นั้นจะมีอยู่ 3 ด้าน คือ 

 • ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย : ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยทั่วไปลดลง หุ้นกู้จะมีมูลค่าสูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หุ้นกู้ก็จะมีมูลค่าลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้น ทำให้ราคาที่ขายได้อาจมากหรือน้อยกว่าราคาที่ซื้อมา ขึ้นอยู่กับระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตรงนี้อาจมีค่าเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : หากลงทุนในระยะยาวมาก ๆ แล้วประสบปัญหาจำเป็นต้องใช้เงินก้อนก่อนหุ้นกู้ครบอายุ ทำให้ต้องนำไปขายที่ตลาดรอง ซึ่งมีราคาลดลงหรืออาจขาดทุนได้
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต : การลงทุนหุ้นกู้กับบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำจะมีความเสี่ยงสูง เช่น บริษัทเลิกกิจการหรือล้มละลาย จนไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามที่สัญญา แต่ก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ของบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า
หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกรกฎาคม 2565
          ในที่นี้ขอรวบรวมเฉพาะหุ้นกู้ที่เปิดให้นักลงทุนทั่วไป (PO) สามารถซื้อได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 โดยมีทั้งหุ้นกู้ทั่วไปและหุ้นกู้ดิจิทัลที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ ซึ่งจะมีการอัปเดตให้ทราบกันเรื่อย ๆ

1. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทพัฒนาและบริการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดจำหน่ายหุ้นกู้ 2 ชุด ในเดือนกรกฎาคม คือ

หุ้นกู้ชุดที่ 1 

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 4 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2569
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เยาว์
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : จองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai Digital Banking ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

หุ้นกู้ชุดที่ 2  

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ดิจิทัล ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 4 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2569
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เยาว์ โดยถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และต้องมีภูมิลำเนา-ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 1,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : จองซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)

ภาพจาก : ธนาคารกรุงไทย

ภาพจาก : ธนาคารกรุงไทย

          ผู้ประกอบธุรกิจบริการโซลูชั่นด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ภายใต้เครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2565

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ดิจิทัล ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 2 ปี 10 เดือน 
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 2.80% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A+(tha)
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2568
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เยาว์ โดยถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และต้องมีภูมิลำเนา-ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 10,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : จองซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ธนาคารกรุงไทย
หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนสิงหาคม 2565

1. บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้ชื่อ "ศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ" เสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ในเดือนสิงหาคม 2565

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 3 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.80% ต่อปี 
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ :  BBB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2568
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000
 • วันที่เปิดจอง : ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565
 • ช่องทางการขาย :
  • ธนาคารกรุงไทย จองซื้อทางออนไลน์ผ่านบริการ Money Connect by Krungthai ในแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้อีก 1 ช่องทาง
  • ธนาคารกสิกรไทย ผ่านเว็บไซต์ kmyinvest
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking
  • ธนาคารออมสิน (เฉพาะนักลงทุนรายใหญ่และที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น)
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก 7-Eleven เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 สำหรับประชาชนทั่วไป

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 7 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.80% ต่อปี 
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2572
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เยาว์ และผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจองและช่องทางการขาย : เปิดจอง 2 ช่วง คือ
  • ช่วงที่ 1 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL17PA จำหน่ายที่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 

  • ช่วงที่ 2 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ไม่รวมถึงผู้เยาว์และผู้ลงทุนสถาบัน จำหน่ายที่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ธนาคารกรุงไทย

3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          เจ้าของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ทั้งการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปขั้นพื้นฐาน การผลิตอาหารและอาหารพร้อมรับประทาน ตลอดจนกิจการช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 4 ปี 6 ปี และ 8 ปี ดังนี้

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : มีทั้งหมด 3 ชุด คือ
  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2573

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ) 
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 5 และ 8-9 สิงหาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP)

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF, โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง, โรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมทั้งธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ เสนอขายหุ้นกู้อายุ 5 ปี เปิดจองในเดือนสิงหาคม 2565
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.10% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ) 
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2570
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป หรือผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เปิดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัล 2 รุ่น อายุ 4 ปี และ 7 ปี ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเสนอขายหุ้นกู้อีก 2 รุ่น อายุ 4 ปี และ 7 ปี ผ่านสถาบันการเงิน 9 แห่ง ในเดือนสิงหาคม 2565

หุ้นกู้ดิจิทัล 2 ชุด

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ดิจิทัลระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 
  • อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2572

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A- แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ) 
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เยาว์ โดยถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และต้องมีภูมิลำเนา-ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : จองซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย

หุ้นกู้ 2 ชุด

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 
  • อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2572

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A- แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2569
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เยาว์  
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 15-17 สิงหาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารยูโอบี, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ ออกหุ้นกู้เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 3 ชุด

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : มีทั้งหมด 3 ชุด คือ
  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 (ไม่มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด)

  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 (มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด)

  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 (มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด)

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มบวก 
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : วันที่ 10-11 และ 15 สิงหาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจให้เช่าซื้อ เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 4 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.5% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A- แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ครบกำหนดไถ่ถอน : พ.ศ. 2569
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป  
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง :
  • วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 (สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ THANI227A, THANI237A, THANI247A) 
  • วันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อมาตั้งแต่ปี 2535 โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อโฉนดที่ดิน รวมทั้งรับทำ พ.ร.บ.

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : มีทั้งหมด 2 ชุด คือ
  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 

  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่ 
 • ระดับความเสี่ยง : 4 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป  
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 19 และ 22-23 สิงหาคม 2565
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
          ทั้งนี้ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ส่วนใครที่ต้องการทราบข้อมูลตราสารหนี้ออกใหม่ในแต่ละเดือน สามารถเข้าไปดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือ เฟซบุ๊ก ThaiBMA

บทความที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้


* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2565


ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)ธนาคารกรุงไทยsawad.co.th

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (1), (2), เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (1), (2)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หุ้นกู้ออกใหม่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 คนทั่วไปก็จองได้ ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝาก อัปเดตล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:24:09 58,113 อ่าน
TOP