x close

สรุป 7 มาตรการล็อตใหม่ แจกเงินเยียวยาทุกกลุ่ม ใครเข้าข่ายกลุ่มไหน เช็กเลย !

          สรุป 7 มาตรการเยียวยาล็อตใหม่ รัฐบาลไฟเขียวแจกเงินประชาชนหลายโครงการ งบประมาณเป็นแสนล้าน เช็กเลยมีมาตรการอะไรบ้าง แจกคนกลุ่มไหน แจกให้เท่าไร ?!

สรุป 7 มาตรการล็อตใหม่ แจกเงินเยียวยาทุกกลุ่ม
ภาพจาก kris4to / Shutterstock.com

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลายโครงการเพื่อช่วยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งแต่ละมาตรการก็เพื่อช่วยลดภาระและค่าครองชีพให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงระบาดหนัก ซึ่งแต่ละกลุ่มคนก็จะได้รับการเยียวยาแตกต่างกันไป ตามรายละเอียดต่อไปนี้...

สรุป 7 มาตรการล็อตใหม่ แจกเงินเยียวยาทุกกลุ่ม
ภาพจาก Sirichai Rattanaphanakul / Shutterstock.com

คนละครึ่ง เฟส 3

          โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 มอบเงินเยียวยาให้ประชาชนได้นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ โดยรัฐบาลจะออกให้ครึ่งหนึ่ง ประชาชนออกเองครึ่งหนึ่ง จำนวน 31 ล้านคน มอบเงินให้แก่ประชาชนคนละ 3,000 บาท รวมงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ใช้จ่ายช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564

          เงื่อนไขคือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะไม่มีสิทธิในโครงการช้อปดีมีคืน สำหรับการใช้จ่ายนั้น รัฐบาลจะสมทบให้วันละไม่เกิน 150 บาท

สรุป 7 มาตรการล็อตใหม่ แจกเงินเยียวยาทุกกลุ่ม
ภาพจาก Thannaree Deepul / Shutterstock.com

โครงการเราชนะ

          เราชนะ มอบเงินเยียวยาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน ให้อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นคนละ 2,000 บาท กรอบวงเงิน 67,000 ล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564       

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

          สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 13.65 ล้านคน และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 2.4 ล้านคน รัฐบาลได้ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนกลุ่มนี้ด้วย โดยให้ค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน

          เพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ในโครงการ ม.33 เรารักกัน   สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นคนละ 2,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยมีวงเงินรวม 18,500 ล้านบาท ซึ่งจะใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุป 7 มาตรการล็อตใหม่ แจกเงินเยียวยาทุกกลุ่ม

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้


          ยิ่งใช้ยิ่งได้ คือโครงการที่รัฐบาลสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาชนใช้จ่ายซื้อสินค้า ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

          โดยประชาชนจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 แล้วนำไปใช้จ่ายในเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คาดว่าประชาชนจะเข้าโครงการประมาณ 4 ล้านคน

สรุป 7 มาตรการล็อตใหม่ แจกเงินเยียวยาทุกกลุ่ม

มาตรการลดค่าน้ำประปา


          ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

สรุป 7 มาตรการล็อตใหม่ แจกเงินเยียวยาทุกกลุ่ม

มาตรการลดค่าไฟฟ้า

          ให้สิทธิลดค่าไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

          กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง และกรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

          1. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564

          2. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50

          3. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าขอใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

          มาตรการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

สรุป 7 มาตรการล็อตใหม่ แจกเงินเยียวยาทุกกลุ่ม
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุป 7 มาตรการล็อตใหม่ แจกเงินเยียวยาทุกกลุ่ม ใครเข้าข่ายกลุ่มไหน เช็กเลย ! อัปเดตล่าสุด 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00:00 41,347 อ่าน
TOP