x close

เช็กเลย ! มาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 2 ยังจ่ายหนี้ไม่ไหว แบงก์ไหนช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

          ครบกำหนดพักชำระหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต แล้วยังผ่อนต่อไม่ไหว เพราะพิษ COVID-19 ลองมาดูมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 จากธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ 
          แม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยจะซาลง จนปลดล็อกกิจการต่าง ๆ ได้เกือบทั้งหมดแล้ว แต่คนจำนวนมากยังคงมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ซึ่งความช่วยเหลือส่วนหนึ่งจะสิ้นสุดมาตรการในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 เพื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการผ่อนปรนอย่างน้อยตามขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกหนี้ต่ออีกระยะ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
          ในส่วนของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ทั้งการชะลอชำระหนี้ พักชำระหนี้ ในระยะที่ 2 อย่างไรบ้าง เรารวบรวมมาให้ทราบแล้ว (ข้อมูลวันที่ 8 ตุลาคม 2563) โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเดิมอยู่ก่อนแล้ว หรือยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถติดต่อธนาคารเพื่อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ระยะที่ 2 ได้เลย (เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคาร)
สำหรับมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในปี 2564 สามารถอ่านได้ที่บทความ >> มาแล้ว ! มาตรการพักชำระหนี้ เยียวยาโควิดรอบ 2 จากแบงก์ต่าง ๆ เช็กด่วนที่ไหนช่วยอะไรบ้าง 
ธนาคารออมสิน

ขยายเวลาพักเงินต้น-ดอกเบี้ย ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยอัตโนมัติ

          โดยลูกค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จะได้รับการพักชำระหนี้ต่อโดยอัตโนมัติอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่ต้องติดต่อธนาคารเพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาใด ๆ

          ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 แล้ว จะต้องกลับมาชำระเงินงวดตามปกติ ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างพักชำระหนี้ ให้นำไปชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา แต่หากยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคลทุกประเภทที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน และไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  เป็นลูกค้าสินเชื่อ SMEs วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และไม่เป็น NPL ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

กรณีไม่ประสงค์พักชำระหนี้ต่อ

         สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการพักชำระหนี้ต่ออีก 3 เดือน และต้องการออกจากมาตรการ ให้แจ้งความประสงค์ที่แอปพลิเคชัน MyMo และเลือกแผนชำระเงินงวดที่เหลือ โดยมีให้เลือก 3 แผน
เงื่อนไขการออกจากมาตรการพักชำระหนี้
 • แจ้งความประสงค์ผ่านแอปฯ MyMo ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยจะมีผลในวันถัดไป
 • หากธนาคารอนุมัติแล้ว ไม่สามารถขอกลับเข้ามาตรการได้อีก กรณีผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารจะนำส่งรายงานข้อมูลเครดิตไปยัง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • กรณีกู้ร่วม ให้ผู้กู้ที่มีชื่อเป็นลำดับแรกในสัญญากู้เงิน เป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการ ผ่านแอปฯ MyMo เท่านั้น
 • หากมีหนี้ค้างชำระ มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือติดสถานะทางกฎหมายใด ๆ ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการ ผ่านแอปฯ MyMo ได้

ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

          สำหรับลูกหนี้ที่มีสินเชื่อเคหะ ร่วมกับสินเชื่ออื่น ๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต ของธนาคารออมสิน สามารถรวมหนี้ได้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของหนี้ เป็นไม่เกิน MRR
ช่องทางลงทะเบียน

          คลิกลงทะเบียนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ด้วยวิธีการรวมหนี้ของธนาคารออมสินได้ ที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียน

 • เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ
 • ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้

สินเชื่อบุคคล แบบกำหนดระยะเวลา

 • ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

ได้แก่ สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน มีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน หรือ
 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ
 • ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น ธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่ปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ เป็นต้น
 • เป็นลูกค้าที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
 • เป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระปกติ ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • การพิจารณาเข้าร่วมมาตรการฯ อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร
 • กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ กรุณาติดต่อธนาคาร เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เหมาะสม
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย  
 • อัปโหลดเอกสาร ประกอบด้วย 
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
  • เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้กู้ (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงรายได้ก่อนได้รับผลกระทบ
  • เอกสารแสดงรายได้หลังได้รับผลกระทบ
  • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ได้รับผลกระทบและผู้กู้* (ถ้ามี)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารกสิกรไทย

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • ลูกค้าที่ใช้บริการบัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเงินด่วน Xpress Cash ได้ลดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร
 • ลูกค้าสินเชื่อเงินด่วน XPress Loan และสินเชื่อรถ Kleasing สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จะได้รับการลดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ 

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

กสิกรไทย

          * หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยในระยะที่ 1 แล้ว หากมาลงทะเบียนใหม่ตามมาตรการระยะที่ 2 ระยะเวลาช่วยเหลือตามมาตรการระยะที่ 1 เดิมจะสิ้นสุดลง
กสิกรไทย

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
 • ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ต้องเป็นลูกค้าที่จดทะเบียนจำนองหลักประกันก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
 • พิมพ์ @help ผ่าน LINE Kbank Live คลิก หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้
กสิกรไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

  มาตรการที่ต้องลงทะเบียน
 • เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน และลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12% ในระหว่างเลื่อนชำระ
 • เปลี่ยนประเภทการผ่อนชำระบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ 48 งวด และลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12%
 • โอนภาระหนี้บัตรเครดิตค้างชำระเป็นการผ่อนชำระระยะยาว โดยลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12% และสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตส่วนที่เหลืออยู่ได้ โดยคิดดอกเบี้ยปกติ

สินเชื่อส่วนบุคคล

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan)
 • ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้
 • เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี ทั้งนี้ จะพิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้ แต่เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของสินเชื่อเดิมต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 
ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan)
 • ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 • เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) ระยะเวลา 3 เดือน หรือ 
 • เลื่อนชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ระยะเวลา 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสม หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ คลิก
 • สาขา/สำนักธุรกิจของธนาคาร
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 30%
 • เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียน เป็นผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน (สินเชื่อส่วนบุคคล)
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563

ช่องทางลงทะเบียน

 • สแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อลงทะเบียน
ข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรเครดิต

 • ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
 • ลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 96 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง) คือ

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต ช่วงวันที่ 13 เมษายน - 31 สิงหาคม 2563
 • ต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะผู้ที่มีบัญชีบัตรกับบริษัท ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 • สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ โดยให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 • วงเงินจะถูกปรับลดเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 
 • ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง

สินเชื่อส่วนบุคคลในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 22% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
 • ลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 96 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
 • ยอดสินเชื่อคงค้าง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • ยอดสินเชื่อคงค้าง มากกว่า 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระรายเดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล ช่วงวันที่ 13 เมษายน - 31 สิงหาคม 2563
 • ต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะผู้ที่มีบัญชีกับบริษัท ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 • สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ โดยให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 • วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 •  ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง
ช่องทางลงทะเบียนบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล
 • ลงทะเบียนผ่านโมบายแอปฯ Uchoose ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2563 

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 • ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม หรือ
 • พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) สูงสุด 3 เดือน

         * กรุงศรี ออโต้ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • เป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยขอความช่วยเหลือ หรือลูกค้าที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการระยะแรก
 • เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฎหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
ช่องทางลงทะเบียน
 • ต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวด หรือก่อนโครงการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 มีผลในรอบบัญชีที่จะถึงกำหนดชำระ
 • ยื่นคำร้องผ่านออนไลน์ คลิก 
 • ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับข้อความทาง SMS
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารไทยพาณิชย์

บัตรเครดิต

มาตรการที่ไม่ต้องลงทะเบียน

 • ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
 • ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น
  • 5% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563-2564
  • 8% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2565
  • 10% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป

มาตรการที่ต้องลงทะเบียน

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกหน้าบัตร 3 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายขั้นต่ำ หรือ
 • ผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน ทุกหน้าบัตร ยกเว้นบัตร JCB และรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายขั้นต่ำ หรือ
 • ผ่อนเงินต้นค้างชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ
 • ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ
 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม หรือ
 • ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการระยะที่ 2 ต้องไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ 
 • การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่าน SCB EASY App หรือ
 • ผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม
พักหนี้ไทยพาณิชย์

ธนาคารทหารไทย และธนชาต

บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด

มาตรการที่ไม่ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร
 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร มีผลตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • ปรับลดเพดานดอกเบี้ยให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร สำหรับยอดการใช้จ่าย/ยอดกดเงินสด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
มาตรการที่ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร

          สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ช่องทางลงทะเบียน

 • ทีเอ็มบี ลงทะเบียนผ่าน Contact Center โทร. 1558
 • ธนชาต ลงทะเบียนผ่าน Contact Center โทร. 1770
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อบ้าน

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับธนาคาร
 • พักชำระเงินต้น โดยยังคงชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 6 เดือน หรือ
 • ลดยอดผ่อนชำระ 50% นาน 6 เดือน หรือ
 • พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

  * ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของธนาคาร สำหรับลูกค้าแต่ละราย
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านทีเอ็มบี คลิก  
 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนชาต คลิก  

สินเชื่อบุคคล

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับธนาคาร
 • ลดยอดผ่อนชำระ 50% นาน 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 22%
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลูกค้าสินเชื่อบุคคลทีเอ็มบี คลิก  
 • ลูกค้าสินเชื่อบุคคลธนชาต คลิก  
          สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อบุคคล ที่เคยลงทะเบียนกับธนาคาร และเข้าร่วมมาตรการครบ 3 เดือนแล้ว ธนาคารจะแจ้งเตือนวันครบกำหนดให้ลูกค้าแต่ละรายทาง SMS ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระค่างวดสินเชื่อ หากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทางที่ระบุใน SMS

สินเชื่อรถยนต์ ธนชาต DRIVE

 • รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน : ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน : ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ไม่เกิน 6 เดือน
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่าน Contact Center ธนชาต 1770 เท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

ต้องเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการต่อไปนี้ และรายได้ยังได้รับผลกระทบจากโควิด 19

 • มาตรการที่ 1 : พักชำระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
 • มาตรการที่ 3 : พักชำระเงินต้น 6 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ
 • มาตรการที่ 8 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ" มาตรการที่ 1, 2, 3, 4, 6 และลูกค้าที่ไม่ได้ใช้มาตรการใด ๆ
 • มาตรการที่ 8.5 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ" มาตรการที่ 5

ช่องทางลงทะเบียน

 • แอปพลิเคชัน GHB ALL
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น.
 • ต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารพิจารณา อาทิ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย และ Statement เป็นต้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 1 ปี โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม
 • ยกเว้นเงินกู้โครงการนโยบายรัฐที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน

 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ระยะเวลา 6 เดือน ไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย / อเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง
 • ทางเลือกที่ 1 : พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย
   
 • ทางเลือกที่ 2 : พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้ปรับลดอัตรากำไรในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ลง 0.25% เฉพาะบัญชีสินเชื่อที่อยู่ในช่วงการชำระค่างวดด้วยอัตรากำไรอ้างอิง SPRL
   
 • ทางเลือกที่ 3 : พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ขยายระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง
 • ทางเลือกที่ 1 : พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน และขยายระยะเวลา 3 เดือน
 • ทางเลือกที่ 2 : ขยายระยะเวลาชำระหนี้ 6 เดือน และเฉลี่ยค่างวดใหม่ ตามระยะเวลา
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • เป็นลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 • ไม่มีสถานะหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPF) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • เป็นบัญชีสินเชื่อที่เบิกใช้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 • ไม่เป็นบัญชีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างพักชำระหนี้ 6-12 เดือน ตามมาตรการอื่นของธนาคาร

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคาร คลิก  
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563  

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อบ้าน (สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL)

 • พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน
 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย
 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้

  * ธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิก  
 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการ
 • รอรับ SMS แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ภายใน 7 วันทำการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารยูโอบี

บัตรเครดิตยูโอบี และบัญชียูโอบีแคชพลัส

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
 • เปลี่ยนยอดหนี้ค้างก่อนหน้า เป็นยอดผ่อนรายเดือน สูงสุดถึง 48 รอบบัญชี (สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 12% และลูกค้าบัตรกดเงินสดแคชพลัส ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 22%)

  *ไม่รวมรายการผ่อนชำระรายเดือนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการนี้

สินเชื่อบุคคลไอแคช

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 22%

สินเชื่อบ้าน

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี หรือ
 • พักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 12 รอบบัญชี

ช่องทางลงทะเบียน

 • กรอกแบบฟอร์ม ที่นี่  
 • แนบเอกสารประกอบ
 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ให้ท่านทราบ
 • ลูกค้ารายย่อย ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระค่างวด 3 งวด หรือ
 • ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • เลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน หรือ
 • เลื่อนการจ่ายเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

          * การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า 

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับธนาคารและไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ธนาคารทิสโก้  
 • ส่งเอกสารเพิ่มเติม หลังจากลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว  

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และยังไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือของธนาคารมาก่อน

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาชำระหนี้นานสูงสุด 24 เดือน
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิก หรือสแกน QR CODE
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
สำหรับลูกค้าที่ปัจจุบันได้พักชำระเงินต้นตามมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 1 ของธนาคารไปแล้ว
 • ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมของมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 1 คือการพักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน
 • มีส่วนลดดอกเบี้ยให้ 30-50% สำหรับผู้ชำระดอกเบี้ยช่วงพักชำระหนี้ได้ภายใน 6 เดือน  
 • กรณีพ้นระยะเวลาพักหนี้แล้ว แต่ยังขาดสภาพคล่อง ธนาคารยินดีพิจารณาลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อเช่าซื้อให้นานสูงสุดถึง 24 เดือน นับจากครบกำหนดระยะเวลา "พักชำระหนี้" ของสัญญาเดิม
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิก หรือสแกน QR CODE
 • หรือติดต่อยื่นความประสงค์ที่หมายเลข 02-495-7655
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

สินเชื่อบัตรกดเงินสด

          เลือกลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ หรือเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนคงค้างเป็นค่างวดกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ (ยกเลิกสินเชื่อบัตรกดเงินสด) 

สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรถกู้เงินด่วนแบบไม่โอนเล่มทะเบียน

          ลดค่างวดพร้อมปรับอัตราดอกเบี้ย

สำหรับสินเชื่อบ้าน

          เลือกพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือพักชำระเงินต้น 3 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ย หรือลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้
ช่องทางลงทะเบียน
 • สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ ที่นี่ 
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย)

 • ปรับลดภาระการชำระค่างวดต่อเดือน 50% เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยจำนวนเงินค่างวดที่ได้รับการผ่อนผันจะชำระเป็นค่างวดปกติต่อท้ายสัญญาเดิม
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยต้องแสดงข้อมูลผลกระทบที่ได้รับการได้รับความช่วยเหลือ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของบริษัท

ช่องทางลงทะเบียน

 • กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ คลิก 
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 
 • ลงทะเบียนได้ทั้งลูกค้าที่เคยและยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับธนาคาร
 • ต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ผ่าน LINE : @CIMBTHAI หรือสแกน QR Code  
 • เมื่อลงทะเบียนแล้ว รอรับ SMS แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 10 วันทำการ
 • ลูกค้าที่อยู่นอกเหนือคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้น ธนาคารยังคงจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์

 • ทางเลือกที่ 1 : ลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้
 • ทางเลือกที่ 2 : พักชำระค่างวด 3 เดือน (มีดอกเบี้ยระหว่างพักชำระ)

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ cimbthaiauto ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 • ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ cimbthaiauto  
 • โทร 02-180-5555 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. 

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

 • เลื่อนการชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) รวม 3 เดือน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน WL SOM
 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • แอปพลิเคชัน WL SOM
 • เว็บไซต์ worldlease.co.th  
 • โทร. 02-675-6300 กด 200 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อส่วนบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ขยายเวลาชำระผ่อนชำระหนี้ นานสูงสุด 24 เดือน (โดยลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ สามารถชำระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะเงินต้นได้)
 • ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่กรมที่ดิน เหลือ 0.01% 

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • ลูกค้าสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตทุกผลิตภัณฑ์ อาชีพใดก็ได้
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสงครามการค้า ภัยแล้ง และโรคระบาดร้ายแรง (COVID-19)
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีศักยภาพในการผ่อนชำระสินเชื่อ และยังดำเนินธุรกิจ หรือทำงานอยู่

ช่องทางลงทะเบียน

          ทำได้ 3 วิธี คือ

          1. โทร. 02-203-6500 โครงการความช่วยเหลือ 
              กด 1 สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี/สินเชื่อส่วนบุคคล
              กด 2 สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์

          2. ติดต่อ Call Center โทร. 02-697-5454
          3. ติดต่อสาขา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
 

 • เตรียมหลักฐาน คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เครดิตบูโร สลิปเงินเดือน ติดต่อกับทางธนาคารสาขาใดก็ได้
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563
 • ระยะเวลาบังคับใช้ : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

  * รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สงวนสิทธิ์การพิจารณามาตรการความช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
ซิตี้แบงก์

บัตรเครดิต

ไม่ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร

 • ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำที่ต้องชำระอัตโนมัติทุกราย โดยปรับจาก 10% เหลือ 5% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และเป็น 8% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565
 • ยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดยอดชำระคืนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200 บาท มีผลตั้งแต่รอบบัญชีเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร

 • ขอเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระทั้งหมดให้เป็นรายการผ่อนชำระรายเดือน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี นานสูงสุด 48 เดือน

สินเชื่อบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

 • ขอเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระทั้งหมดให้เป็นรายการผ่อนชำระรายเดือน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี นานสูงสุด 48 เดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจ
 • เป็นลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในปัจจุบัน

  * การพิจารณาและอนุมัติเป็นรายกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่ หรือ
 • ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลด้านการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร ได้ที่ โทร. 02-081-1456
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
 • หากได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะส่งคำยืนยันการอนุมัติรายการให้ภายใน 10 วันทำการ

สินเชื่อบุคคลซิตี้

 • ลดค่างวดผ่อนชำระรายเดือนลง 30% จากค่างวดเดิม
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 22% ต่อปี ในกรณีที่สัญญาเงินกู้ปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่า 22% ต่อปี

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจ
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคลซิตี้ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในปัจจุบัน

  * การพิจารณาและอนุมัติเป็นรายกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่ หรือ
 • ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลด้านการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร ได้ที่ โทร. 02-081-1556
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศจีน

สินเชื่อบ้าน

 • หยุดพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (สามารถขยายระยะเวลาหยุดพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน)
 • ทั้งนี้ การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางลงทะเบียน 

 • ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือสำนักงานใหญ่ โทร. 02-281-1010 ต่อ 2510 หรือ 2520 (คุณสรพงษ์ หรือ คุณพีระพงศ์ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ) และต่อ 2555 หรือ 2919 (คุณธิติกร หรือ คุณนิวิมา ฝ่ายสินเชื่อบ้าน)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 KTC

บัตรเครดิต KTC

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นตํ่าของบัตรเครดิต KTC จาก 10% เป็น 5% ให้สมาชิกบัตรทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเท่ากับ 16% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 (ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน)

บัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

 • บัตรกดเงินสด KTC PROUD ปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดเท่ากับ 25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 (ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน)

  มาตรการที่ต้องลงทะเบียน
 • เปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิต เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ย 12% ต่อปี นาน 48 เดือน
 • ผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสด เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ย 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เกิน 90 วัน ณ วันที่บันทึกรายการเงินกู้
 • เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต KTC / บัตรกดเงินสด KTC PROUD ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2563 เท่านั้น

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ที่นี่  
 • หรือจุดบริการ KTC TOUCH สาขาในกรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาทำการ 
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ ktc.co.th  
 • โทร. 02-123-5000

สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

 • สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดเท่ากับ 25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 (ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน)

  มาตรการที่ต้องลงทะเบียน
 • ลดค่างวด 30% และอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 22% ต่อปี เป็นเวลา 6 รอบบัญชี หรืองวด

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มียอดค้างชำระ ณ วันที่ทำข้อตกลงเท่านั้น
 • เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล KTC CASH และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2563 เท่านั้น
 • ค่างวดตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป สมาชิกจะถูกปรับเพิ่มค่างวด ในอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของข้อตกลงสินเชื่อเดิม
 • สมาชิกที่อยู่ระหว่างร่วมมาตรการพักชำระค่างวด จะต้องให้ครบระยะเวลาพักชำระค่างวด 3 รอบบัญชี หรืองวดก่อน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ที่นี่ 
 • จุดบริการ KTC TOUCH สาขาในกรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาทำการ
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ ktc.co.th  
 • โทร. 02-123-5000
อิออน ธนสินทรัพย์

มาตรการที่ 1 ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (ไม่ต้องลงทะเบียน)

บัตรเครดิตอิออน

          ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 10%) ดังนี้

 • 5% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
 • 8% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565
 • 10% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไป


          หมายเหตุ
          1. ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท
          2. ยกเว้นรายการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Plan)

บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)

       ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 3%) เป็นดังนี้

 • 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท* ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563


       หมายเหตุ
       1. ยกเว้นรายการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการรายเดือนของบัตร (AEON Happy Pay)
       2. *ยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น

มาตรการที่ 2 พักชำระหนี้ (ต้องลงทะเบียน)

สินเชื่อทุกประเภท

          พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน แต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)
 • ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง


ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียน ที่นี่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี


          หมายเหตุ : การขอพักชำระหนี้ หมายความว่าลูกค้าสามารถหยุดการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่พักชำระหนี้ แต่ทั้งนี้บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่หยุดพักชำระ

มาตรการที่ 3 เปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% (ต้องลงทะเบียน)

สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)

          ลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) สามารถขอเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% ต่อเดือน 
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)
 • ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง

ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียน ที่นี่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

          หมายเหตุ : ลูกค้าต้องขอโอนหนี้เดิมไปเป็นสินเชื่อสินเชื่อระยะยาวใหม่ โดยบริษัทจะระงับการใช้งานบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออนเป็นการชั่วคราว ภายหลังลูกค้าชำระหนี้ปิดบัญชีสินเชื่อระยะยาวครบถ้วนแล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้งานบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออนได้ดังเดิม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินของลูกค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • เว็บไซต์ aeon.co.th
 • โทร. 0-2665-0123
 
Umay+

บัตรกดเงินสด

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอัตโนมัติ จาก 28% เป็นไม่เกิน 25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
 • ปรับอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท และต้องไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในรอบบัญชีนั้น ซึ่งเป็นอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำที่น้อยกว่าตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • ลูกค้าปกติที่ไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทุกคน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำของระยะเวลาการเป็นลูกค้ากับบริษัท
 • สมัครได้ทั้งลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการเดิม และลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการมาก่อน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลส่วนตัว ที่นี่  
 • แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารแสดงผลกระทบ 
 • สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางบริษัท


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ umayplus.com  
 • โทร. 0 2695 0000
Amoney

บัตรกดเงินสด Amoney

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอัตโนมัติ จาก 28% เป็นไม่เกิน 25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
 • ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ จาก 3% เป็น 2.5% ต่อรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่สรุปยอดบัญชี วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ขยายวงเงินอนุมัติเป็น 2 เท่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเท่ากับ 2 เท่าของรายได้ (การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • เว็บไซต์ amoney  
 • โทร. 0 2004 5000
เมืองไทย แคปปิตอล

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 • ปรับสัญญาโดยการยึดระยะเวลาผ่อนชำระ เพื่อให้ค่างวดที่ต้องชำระต่อเดือนลดลงอย่างน้อย 30% ของค่างวดเดิม 

สินเชื่อประเภทเช่าซื้อ

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล

 • ปรับสัญญาโดยการยึดระยะเวลาผ่อนชำระ เพื่อให้ค่างวดที่ต้องชำระต่อเดือนลดลงอย่างน้อย 30% ของค่างวดเดิม และลดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 22% ต่อปี 

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ 

 • ลูกค้าที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 และประวัติการชำระปกติ
 •  มีหลักฐานยืนยันว่ายังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 


ช่องทางลงทะเบียน

 • สามารถลงทะเบียนของเข้ามาตรการได้ที่สำนักงานสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 
ข้อมูลเพิ่มเติม
พรอมิส

สินเชื่อหมุนเวียน

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นไม่เกิน 25% ต่อปี จากสูงสุด 28%
 • ขยายวงเงินเป็น 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

เฮงลิสซิ่ง

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผ่อนชำระเป็นงวด และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase)

 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เฉพาะลูกค้าที่สถานะผ่อนชำระปกติ ไม่มีสถานะเป็น NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 หรือลูกหนี้ที่ไม่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่ หรือ
 • ติดต่อสาขาที่ทำธุรกรรม หรือ
 • Call Center 1361
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

สตาร์ มันนี่

สินเชื่อรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

 •  ลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์, รถจักรยานยนต์ใหม่, รถจักรยานยนต์เก่า สามารถยื่นเรื่องขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้/พักชำระหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • เฉพาะลูกหนี้ที่มีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 3 งวด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 
 • เป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบและสามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการขนส่งและธุรกิจการให้บริการ  
 • กรณีกลุ่มอาชีพอื่นนอกเหนือจากข้อ 2 ต้องสามารถแสดงหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนได้ว่ามีรายได้ลดลงจากเดิมอย่างน้อย 30% หรือเป็นลูกหนี้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือปิดกิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ในสถานะ กระบวนการทางกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดีทางอาญา-แพ่ง หรือการบังคับคดี  และต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ถูกจำหน่ายเป็นหนี้สูญ
 • กรณีที่สัญญาเดิมมีผู้ค้ำประกัน ต้องใช้ผู้ค้ำประกันคนเดิม (ถ้ามี)
 • ลูกหนี้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
 • หลักเกณฑ์การอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของบริษัท

ช่องทางลงทะเบียน

 • ติดต่อได้ที่ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ณ สำนักงานสาขาใกล้บ้าน 

ข้อมูลเพิ่มเติม

          หากใครเคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการใดของธนาคารไหนไว้แล้ว และต้องการขยายเวลามาตรการ สามารถติดต่อลงทะเบียนได้เลย ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด แนะนำให้สอบถามจากธนาคารอีกครั้ง โดยในบางมาตรการนั้น การพิจารณาของธนาคารอาจขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละราย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเลย ! มาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 2 ยังจ่ายหนี้ไม่ไหว แบงก์ไหนช่วยเหลืออย่างไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 13 มกราคม 2564 เวลา 14:39:27 300,395 อ่าน
TOP