x close

เช็กเลย ! มาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 2 ยังจ่ายหนี้ไม่ไหว แบงก์ไหนช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

          ครบกำหนดพักชำระหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต แล้วยังผ่อนต่อไม่ไหว เพราะพิษ COVID-19 ลองมาดูมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 จากธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ 
          แม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยจะซาลง จนปลดล็อกกิจการต่าง ๆ ได้เกือบทั้งหมดแล้ว แต่คนจำนวนมากยังคงมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ซึ่งความช่วยเหลือส่วนหนึ่งจะสิ้นสุดมาตรการในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 เพื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการผ่อนปรนอย่างน้อยตามขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกหนี้ต่ออีกระยะ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
          ในส่วนของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ทั้งการชะลอชำระหนี้ พักชำระหนี้ ในระยะที่ 2 อย่างไรบ้าง เรารวบรวมมาให้ทราบแล้ว (ข้อมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเดิมอยู่ก่อนแล้ว หรือยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถติดต่อธนาคารเพื่อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ระยะที่ 2 ได้เลย (เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคาร)
ธนาคารกสิกรไทย

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • ลูกค้าที่ใช้บริการบัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเงินด่วน Xpress Cash ได้ลดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร
 • ลูกค้าสินเชื่อเงินด่วน XPress Loan และสินเชื่อรถ Kleasing สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จะได้รับการลดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ 

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

กสิกรไทย

          * หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยในระยะที่ 1 แล้ว หากมาลงทะเบียนใหม่ตามมาตรการระยะที่ 2 ระยะเวลาช่วยเหลือตามมาตรการระยะที่ 1 เดิมจะสิ้นสุดลง
กสิกรไทย

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
 • ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ต้องเป็นลูกค้าที่จดทะเบียนจำนองหลักประกัน ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
 • พิมพ์ @help ผ่าน LINE Kbank Live คลิก หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้
กสิกรไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

  มาตรการที่ต้องลงทะเบียน
 • เลื่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ย นาน 3 เดือน และลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12% ในระหว่างเลื่อนชำระ
 • เปลี่ยนประเภทการผ่อนชำระบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ 48 งวด และลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12%
 • โอนภาระหนี้บัตรเครดิตค้างชำระเป็นการผ่อนชำระระยะยาว โดยลดดอกเบี้ยลงเหลือ 12% และสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตส่วนที่เหลืออยู่ได้ โดยคิดดอกเบี้ยปกติ

สินเชื่อส่วนบุคคล

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan)
 • ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้
 • เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี ทั้งนี้ จะพิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้ แต่เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของสินเชื่อเดิมต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 
ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan)
 • ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 • เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) ระยะเวลา 3 เดือน หรือ 
 • เลื่อนชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ระยะเวลา 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสม หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ คลิก
 • สาขา/สำนักธุรกิจของธนาคาร
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 30%
 • เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียน เป็นผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน (สินเชื่อส่วนบุคคล)
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563

ช่องทางลงทะเบียน

 • สแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อลงทะเบียน
ข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ (ไม่ต้องลงทะเบียน)
 • บัตรเครดิต ปรับจาก 10% เป็น 5% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 • สินเชื่อส่วนบุคคล ปรับจาก 5% เป็น 3% ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต้องลงทะเบียน)

 • บัตรเครดิต : ปรับเป็น 12% ต่อปี + ขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 • สินเชื่อบุคคล : ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 22% ต่อปี และลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • สินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน : ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 15% ต่อปี ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน : ปรับลดดอกเบี้ยเป็น 15% ต่อปี และลดภาระการชำระต่อเดือน ด้วยการปรับจำนวนงวดผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือน ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัท ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
 • ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการ
 • โปรดศึกษาเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ของบริษัท ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์
ช่องทางลงทะเบียน
 • สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ลงทะเบียนผ่านโมบายแอปฯ Uchoose ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • เฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล จัสแคช ลงทะเบียนผ่าน  Call Center โทร. 0-2646-3000 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 • เฉพาะสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน ลงทะเบียนผ่าน Call Center โทร. 0-2646-3999 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • เฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ลงทะเบียนผ่าน Call Center โทร. 0-2627-4999

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 • ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม หรือ
 • พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) สูงสุด 3 เดือน

         * กรุงศรี ออโต้ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • เป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยขอความช่วยเหลือ หรือลูกค้าที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการระยะแรก
 • เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฎหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
ช่องทางลงทะเบียน
 • ต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวด หรือก่อนโครงการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 มีผลในรอบบัญชีที่จะถึงกำหนดชำระ
 • ยื่นคำร้องผ่านออนไลน์ คลิก 
 • ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับข้อความทาง SMS
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารทหารไทย และธนชาต

บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด

มาตรการที่ไม่ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร
 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร มีผลตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • ปรับลดเพดานดอกเบี้ยให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร สำหรับยอดการใช้จ่าย/ยอดกดเงินสด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
มาตรการที่ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร

          สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ช่องทางลงทะเบียน

 • ทีเอ็มบี ลงทะเบียนผ่าน Contact Center โทร. 1558
 • ธนชาต ลงทะเบียนผ่าน Contact Center โทร. 1770
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อบ้าน

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับธนาคาร
 • พักชำระเงินต้น โดยยังคงชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 6 เดือน หรือ
 • ลดยอดผ่อนชำระ 50% นาน 6 เดือน หรือ
 • พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

  * ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของธนาคาร สำหรับลูกค้าแต่ละราย
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านทีเอ็มบี คลิก  
 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนชาต คลิก  

สินเชื่อบุคคล

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับธนาคาร
 • ลดยอดผ่อนชำระ 50% นาน 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 22%
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลูกค้าสินเชื่อบุคคลทีเอ็มบี คลิก  
 • ลูกค้าสินเชื่อบุคคลธนชาต คลิก  
          สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อบุคคล ที่เคยลงทะเบียนกับธนาคาร และเข้าร่วมมาตรการครบ 3 เดือนแล้ว ธนาคารจะแจ้งเตือนวันครบกำหนดให้ลูกค้าแต่ละรายทาง SMS ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระค่างวดสินเชื่อ หากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทางที่ระบุใน SMS

สินเชื่อรถยนต์ ธนชาต DRIVE

 • รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน : ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน : ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ไม่เกิน 6 เดือน
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่าน Contact Center ธนชาต 1770 เท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

มาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

          สำหรับลูกค้าที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าร่วมมาตรการที่ 5 และรายได้ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ (คลิกอ่านมาตรการที่ 5

          1. กรณีลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย โดยจะพักชำระได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

          2. กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ หากสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ลูกค้าสามารถจึงใช้สิทธิ์ตามมาตรการที่ 8.5 ได้

ช่องทางลงทะเบียน

 • แอปพลิเคชัน GHB ALL
 • เว็บไซต์ ธอส.  
 • Line Official : GHBANK 
 • ลงทะเบียนขอขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 1 ปี โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม
 • ยกเว้นเงินกู้โครงการนโยบายรัฐที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน

 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ระยะเวลา 6 เดือน ไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย / อเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง
 • ทางเลือกที่ 1 : พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย
   
 • ทางเลือกที่ 2 : พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้ปรับลดอัตรากำไรในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ลง 0.25% เฉพาะบัญชีสินเชื่อที่อยู่ในช่วงการชำระค่างวดด้วยอัตรากำไรอ้างอิง SPRL
   
 • ทางเลือกที่ 3 : พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ขยายระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง
 • ทางเลือกที่ 1 : พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน และขยายระยะเวลา   3 เดือน
 • ทางเลือกที่ 2 : ขยายระยะเวลาชำระหนี้  6 เดือน และเฉลี่ยค่างวดใหม่ ตามระยะเวลา
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • เป็นลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 • ไม่มีสถานะหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPF) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • เป็นบัญชีสินเชื่อที่เบิกใช้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 • ไม่เป็นบัญชีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างพักชำระหนี้ 6-12 เดือน ตามมาตรการอื่นของธนาคาร

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคาร คลิก  
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563  

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อบ้าน (สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL)

 • พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน
 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย
 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้

  * ธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิก  
 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการ
 • รอรับ SMS แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ภายใน 7 วันทำการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารยูโอบี

บัตรเครดิตยูโอบี และบัญชียูโอบีแคชพลัส

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
 • เปลี่ยนยอดหนี้ค้างก่อนหน้า เป็นยอดผ่อนรายเดือน สูงสุดถึง 48 รอบบัญชี (สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 12% และลูกค้าบัตรกดเงินสดแคชพลัส ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 22%)

  *ไม่รวมรายการผ่อนชำระรายเดือนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการนี้

สินเชื่อบุคคลไอแคช

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 22%

สินเชื่อบ้าน

 • พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 รอบบัญชี หรือ
 • พักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 12 รอบบัญชี

ช่องทางลงทะเบียน

 • กรอกแบบฟอร์มที่นี่  
 • แนบเอกสารประกอบ
 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ให้ท่านทราบ
 • ลูกค้ารายย่อย ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระค่างวด 3 งวด หรือ
 • ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • เลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน หรือ
 • เลื่อนการจ่ายเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

          * การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า 

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับธนาคารและไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารทิสโก้  
 • ส่งเอกสารเพิ่มเติม หลังจากลงทะเบียนขอเข้าร่วม มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว  

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และยังไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือของธนาคารมาก่อน

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาชำระหนี้นานสูงสุด 24 เดือน
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิก หรือสแกน QR CODE
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
สำหรับลูกค้าที่ปัจจุบันได้พักชำระเงินต้นตามมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 1 ของธนาคารไปแล้ว
 • ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมของมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 1 คือการพักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน
 • มีส่วนลดดอกเบี้ยให้ 30-50% สำหรับผู้ชำระดอกเบี้ยช่วงพักชำระหนี้ได้ภายใน 6 เดือน  
 • กรณีพ้นระยะเวลาพักหนี้แล้ว แต่ยังขาดสภาพคล่อง ธนาคารยินดีพิจารณาลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อเช่าซื้อให้นานสูงสุดถึง 24 เดือน นับจากครบกำหนดระยะเวลา "พักชำระหนี้" ของสัญญาเดิม
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิก หรือสแกน QR CODE
 • หรือติดต่อยื่นความประสงค์ที่หมายเลข 02-495-7655
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

สินเชื่อบัตรกดเงินสด

          เลือกลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ หรือ เปลี่ยนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนคงค้างเป็นค่างวดกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ (ยกเลิกสินเชื่อบัตรกดเงินสด) 

สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรถกู้เงินด่วนแบบไม่โอนเล่มทะเบียน

          ลดค่างวดพร้อมปรับอัตราดอกเบี้ย

สำหรับสินเชื่อบ้าน

          เลือกพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น 3 เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ย หรือ ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้
ช่องทางลงทะเบียน
 • สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ ที่นี่ 
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์-ลีสซิ่งไอซีบี (ไทย)

 • ปรับลดภาระการชำระค่างวดต่อเดือน 50% เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยจำนวนเงินค่างวดที่ได้รับการผ่อนผันจะชำระเป็นค่างวดปกติต่อท้ายสัญญาเดิม
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยต้องแสดงข้อมูลผลกระทบที่ได้รับการได้รับความช่วยเหลือ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของบริษัท

ช่องทางลงทะเบียน

 • กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ คลิก 
 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากสถานกาณ์ COVID-19 
 • ลงทะเบียนได้ทั้งลูกค้าที่เคยและยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับธนาคาร
 • ต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ผ่าน LINE : @CIMBTHAI หรือสแกน QR Code  
 • เมื่อลงทะเบียนแล้ว รอรับ SMS แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 10 วันทำการ
 • ลูกค้าที่อยู่นอกเหนือคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้น ธนาคารยังคงจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์

 • ทางเลือกที่ 1 : ลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้
 • ทางเลือกที่ 2 : พักชำระค่างวด 3 เดือน (มีดอกเบี้ยระหว่างพักชำระ)

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ cimbthaiauto ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 • ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ cimbthaiauto  
 • โทร 02-180-5555 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. 

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

 • เลื่อนการชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) รวม 3 เดือน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน WL SOM
 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • แอปพลิเคชัน WL SOM
 • เว็บไซต์ worldlease.co.th  
 • โทร. 02-675-6300 กด 200 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
ซิตี้แบงก์

บัตรเครดิต

ไม่ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร

 • ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำที่ต้องชำระอัตโนมัติทุกราย โดยปรับจาก 10 % เหลือ 5% ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และเป็น 8% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 • ยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดยอดชำระคืนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200 บาท มีผลตั้งแต่รอบบัญชีเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร

 • ขอเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระทั้งหมดให้เป็นรายการผ่อนชำระรายได้เดือน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี นานสูงสุด 48 เดือน

สินเชื่อบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

 • ขอเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระทั้งหมดให้เป็นรายการผ่อนชำระรายได้เดือน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี นานสูงสุด 48 เดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจ
 • เป็นลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในปัจจุบัน

  * การพิจารณาและอนุมัติเป็นรายกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ หรือ
 • ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลด้านการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารฯ ได้ที่ โทร. 02-081-1456
 • ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
 • หากได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะส่งคำยืนยันการอนุมัติรายการให้ภายใน 10 วันทำการ

สินเชื่อบุคคลซิตี้

 • ลดค่างวดผ่อนชำระรายเดือนลง 30% จากค่างวดเดิม
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 22%ต่อปี ในกรณีที่สัญญาเงินกู้ปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่า 22% ต่อปี

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจ
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคลซิตี้ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในปัจจุบัน

  * การพิจารณาและอนุมัติเป็นรายกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ หรือ
 • ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลด้านการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารฯ ได้ที่ โทร. 02-081-1556
 • ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 KTC

บัตรเครดิต KTC

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นตํ่าของบัตรเครดิต KTC จาก 10% เป็น 5% ให้สมาชิกบัตรทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเท่ากับ 16% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563  (ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน)

บัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

 • บัตรกดเงินสด KTC PROUD ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดเท่ากับ 25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 (ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน)

  มาตรการที่ต้องลงทะเบียน
 • เปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิต เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ย 12% ต่อปี นาน 48 เดือน
 • ผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสด เป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ย 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เกิน 90 วัน ณ วันที่บันทึกรายการเงินกู้
 • เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต KTC / บัตรกดเงินสด KTC PROUD ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2563 เท่านั้น

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ที่นี่  
 • หรือจุดบริการ KTC TOUCH สาขาในกรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาทำการ 
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ ktc.co.th  
 • โทร. 02-123-5000

สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

 • สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดเท่ากับ 25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 (ปรับให้อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน)

  มาตรการที่ต้องลงทะเบียน
 • ลดค่างวด 30% และอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 22% ต่อปี เป็นเวลา 6 รอบบัญชี หรืองวด

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มียอดค้างชำระ ณ วันที่ทำข้อตกลงเท่านั้น
 • เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล KTC CASH และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2563 เท่านั้น
 • ค่างวดตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป สมาชิกจะถูกปรับเพิ่มค่างวด ในอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของข้อตกลงสินเชื่อเดิม
 • สมาชิกที่อยู่ระหว่างร่วมมาตรการพักชำระค่างวด จะต้องให้ครบระยะเวลาพักชำระค่างวด 3 รอบบัญชี หรืองวดก่อน

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ที่นี่ 
 • จุดบริการ KTC TOUCH สาขาในกรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาทำการ
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ ktc.co.th  
 • โทร. 02-123-5000
ธนาคารไทยพาณิชย์

บัตรเครดิต

มาตรการที่ไม่ต้องลงทะเบียน
          ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น

 • 5% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563 - 2564
 • 8% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2565
 • 10% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป
   

มาตรการที่ต้องลงทะเบียน

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 เดือน เมื่อสิ้นสุดกำหนดเวลาตามกำหนดพักชำระหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระยอดใช้จ่าย พร้อมดอกเบี้ยทั้งที่เกิดขึ้นก่อน และระหว่างการพักชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร โดยเลือกชำระขั้นตํ่า หรือยอดเต็มจำนวนก็ได้
   
 • มาตรการดีจังแบ่งชำระรายเดือนแบบพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลา 48 เดือนสำหรับลูกค้าที่  ต้องการผ่อนชำระยอดคงค้างบัตรเครดิตกับธนาคาร
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่าน SCB EASY App
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม
          หากใครเคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการใดของธนาคารไหนไว้แล้ว และต้องการขยายเวลามาตรการ สามารถติดต่อลงทะเบียนได้เลย ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด แนะนำให้สอบถามจากธนาคารอีกครั้ง โดยในบางมาตรการนั้น การพิจารณาของธนาคารอาจขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละราย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เช็กเลย ! มาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 2 ยังจ่ายหนี้ไม่ไหว แบงก์ไหนช่วยเหลืออย่างไรบ้าง โพสต์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:00:51 102,956 อ่าน
TOP