x close

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โควิด รอบ 3 พักหนี้-คืนรถ-ลดค่างวด เช็กด่วนแบงก์ไหนช่วยอะไรบ้าง

           มาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่จากธนาคารต่าง ๆ มีอะไรบ้าง แบงก์ไหนให้พักชำระหนี้ หรือผ่อนปรนกับลูกหนี้อย่างไร ในช่วงเวลาที่ COVID-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง เช็กได้เลย

          หลังจากโควิด 19 กลับมาแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้ง ทำให้รัฐบาลต้องกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องสั่งปิดกิจการบางประเภท จึงกระทบต่อผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และพนักงานที่ต้องสูญเสียรายได้และความสามารถในการชำระหนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้

          ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ โดยแบงก์ชาติได้กำหนดมาตรการการให้ความช่วยเหลือขั้นต่ำไว้ ดังนี้

พักหนี้

          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโควิด 19 ได้ระบาดหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้รัฐต้องประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ธนาคารต่าง ๆ จึงออกนโยบายช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ ให้พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 2 เดือน สำหรับนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการควบคุมฯ ของทางการ โดยเฉพาะมาตรการพักหนี้ 2 เดือนนี้ ต้องลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด 
        สำหรับธนาคารต่าง ๆ จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือทั้งหมดอย่างไรบ้างนั้น เรารวบรวมข้อมูลมาบอกตรงนี้แล้ว 
ธนาคารออมสิน

พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 2 เดือน (งวดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564)

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อรายย่อย ที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศของรัฐ เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ให้ลูกหนี้จ่ายชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้เดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ ให้ชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา

 • ลูกหนี้ต้องไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ช่องทางลงทะเบียน
 • เว็บไซต์ www.gsb.or.th
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.

พักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน (งวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

ช่องทางลงทะเบียน

          1. รอการเปิดสิทธิ์ที่แอปฯ MyMo
          2. ธนาคารทยอยเปิดสิทธิ์
             - เฟสแรก เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
             - เฟสสอง เดือนสิงหาคม 2564
          3. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ที่แอปฯ MyMo เท่านั้น

          ** สำหรับลูกค้าที่ไม่มีแอปฯ MyMo ให้ติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อเปิดใช้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

กู้ออมสิน

 • ให้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี
 • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 3 ปี โดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)
ช่องทางลงทะเบียน
 • ยื่นคำขอกู้ผ่านแอปฯ MyMo เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564
 • เฟส 1 เริ่มกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เฉพาะลูกค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี, สมุทรปราการ และเชียงใหม่) และมีแอปฯ Mymo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
 • เฟส 2 เริ่มกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำหรับลูกค้าในพื้นที่ทั่วไป และมีแอปฯ Mymo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
 • เฟส 3 สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม
ธอส.

มาตรการ 9, 10, 11 และ 11 New Entry เลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75%

          เลือกจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของธนาคารมาก่อน มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้

ช่องทางลงทะเบียน 

          1. Mobile Application GHB ALL
          2. Line GHB Buddy : https://lin.ee/ErOyx0Lk
          3. เว็บไซต์ ธอส.  

 • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ลงทะเบียนมาตรการที่ 9, 11 และ 11 New Entry ได้ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

 • สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL ลงทะเบียนมาตรการที่ 10 ได้ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 

 • อัปโหลดหลักฐานยืนยันว่าได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น 

มาตรการที่ 12 : เลือกจ่ายเงินงวดผ่อนชำระหรือพักชำระหนี้ ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต

 • ขยายความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการ 12 ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต แบ่งเป็น
  • 1. เลือกจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกินเดือนตุลาคม 2564 หรือ
  • 2. พักชำระหนี้ถึงเดือนธันวาคม 2564 หากได้รับผลกระทบรุนแรงที่ไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดของกิจการ หรือไม่สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ตามปกติ

ช่องทางลงทะเบียน มาตรการ 12

 • ยื่นคำขอเข้ามาตรการได้ที่สาขาทั่วประเทศ

 • กลุ่มลูกค้าที่อยู่ระหว่างการรับความช่วยเหลือในมาตรการที่ 12 และจะครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือในเดือนพฤษภาคม 2564 สามารถยื่นคำขอเข้ามาตรการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2564 และได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564 ระยะเวลาสูงสุด 7 เดือน

มาตรการที่ 13 : พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

          ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เป็น NPL ไม่อยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย และไม่อยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้)
 • ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่ไม่เคย หรือเคยใช้ หรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการความช่วยเหลือเดิมของธนาคาร 
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 รวมถึงยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ 

มาตรการที่ 14 พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี

          ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่สถานะ NPL และลูกค้า NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะพ้นสิทธิ์การปรับโครงสร้างหนี้ที่ใช้อยู่หากใช้มาตรการที่ 14 
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ หรือการค้า เนื่องจาก COVID-19 และไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดให้ธนาคารได้ตามสัญญาเงินกู้ หรือข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้หรือตามคำพิพากษา   

ช่องทางลงทะเบียน มาตรการ 13 และมาตรการ 14

          1. Mobile Application GHB ALL
          2. Line GHB Buddy : https://lin.ee/ErOyx0Lk
          3. เว็บไซต์ ธอส.  

 • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ลงทะเบียนมาตรการที่ 13 ได้ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

 • สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL ลงทะเบียนมาตรการที่ 14 ได้ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 

 • อัปโหลดหลักฐานยืนยันว่าได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการที่ 15 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน

          ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้หรือสถานะกฎหมาย  

มาตรการที่ 16 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน

          ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564 สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน) หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ 15 และ 16
 • สำหรับลูกค้าที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ และยังไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดได้ 

ช่องทางลงทะเบียน มาตรการ 15 และมาตรการ 16

 • Application : GHB ALL หรือ 
 • Line GHB Buddy
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. 
 • ต้อง Upload หลักฐานยืนยันการได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น 
 • กรณีไม่มีสมาร์ตโฟนสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ www.ghbank.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธ.ก.ส.

พักชำระหนี้เงินต้น

 • กำหนดงวดชำระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร บุคคล สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนิติบุคคล 
 • พักชำระเงินต้นออกไป 6 เดือน ถึง 1 ปี นับจากงวดที่ถึงกำหนดชำระเดิม และเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า 
 • ลูกค้าต้องชำระเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • เป็นสัญญาเงินกู้และมีเงินต้นคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564
 • เป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป 
 • ขยายเวลาชำระเงินต้น โดยไม่ขยายเวลาชำระดอกเบี้ยเงินกู้
 • ไม่เป็นหนี้ตามโครงการนโยบายรัฐ หรือโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขตามมาตรการอื่น ๆ
 • ไม่เป็นหนี้ตามโครงการที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางลงทะเบียน

 • แจ้งความประสงค์ผ่านไลน์ BAAC Family คลิก หรือ
 • เว็บไซต์ baac.or.th หรือ
 • Call Center 02-555-0555

สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

 • ให้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน 
 • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี โดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร
 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

ช่องทางลงทะเบียน 

 • แจ้งความประสงค์ผ่านไลน์ BAAC Family คลิก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ 2 เดือน

          พักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด
 • สำหรับผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ลงทะเบียนได้วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564
 • สำหรับเกษตรกรและบุคคล ลงทะเบียนได้วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 ธันวาคม 2564

ช่องทางลงทะเบียน

 • Line BAAC Family หรือ
 • เว็บไซต์ ธ.ก.ส. (คลิก) หรือ
 • โทร. 02-555-0555 หรือ
 • ติดต่อ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน

 • ลดค่างวดไม่เกิน 30% ของค่างวดเดิม ระยะเวลา 6 เดือน ไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

  หมายเหตุ : สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน หมายถึง สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่นับรวมสินเชื่อสวัสดิการพนักงานบุคคลภายนอก (MOU)/สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ibank/สินเชื่อบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย (MSMEs) และสำหรับลูกหนี้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานบุคคลภายนอกที่ภายหลังลาออกและไม่สามารถหักบัญชีเงินเดือน (MOU ลาออก) สามารถยื่นขอรับมาตรการตามเกณฑ์นี้ได้

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย/อเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 • ลดค่างวดไม่เกิน 30% ของค่างวดเดิม ระยะเวลา 6 เดือน ไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย
 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 6 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา
 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้ปรับลดอัตรากำไรในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ลง 0.25% เฉพาะบัญชีสินเชื่อที่อยู่ในช่วงการชำระค่างวดด้วยอัตรากำไรอ้างอิง SPRL
 • สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบระยะยาว สามารถพักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • พักชำระเงินต้นและกำไร และขยายระยะเวลา 3 เดือน
 • สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบระยะยาว สามารถคืนรถในกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หากขายประมูลได้จริงต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาลดภาระหนี้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

 • ลูกหนี้สินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเช่าซื้อที่เคยได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการอื่น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้

 • ไม่มีสถานะเป็น NPF ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

 • ต้องแสดงหลักฐานการได้รับผลกระทบ โดยแบ่งความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

  • ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบระยะสั้น เช่น ถูกลดชั่วโมงการทำงาน/เงินเดือน/ยอดขายลดลง ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ชั่วคราว

  • ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบระยะยาว เช่น ถูกพักงานหรือเลิกจ้าง/ปิดกิจการ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ 

ช่องทางลงทะเบียน

 • ยื่นเรื่องได้ทางเว็บไซต์ ibank.co.th เท่านั้น 
 • ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน

          กรณีเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน (NPF : Non-Performing Financing) และได้รับผลกระทบทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทางธนาคารจะให้ความช่วยเหลือโดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ และลดภาระการผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้

          1. แนวทางที่ 1 ชําระกําไรรายเดือน 50% ระยะเวลา 6 เดือน
          2. แนวทางที่ 2 ชําระกําไรรายเดือน 75% ระยะเวลา 9 เดือน
          3. แนวทางที่ 3 ชําระกําไรรายเดือน 100% ระยะเวลา 12 เดือน ลดอัตรากําไร 0.50% นาน 12 เดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกหนี้กลุ่มสินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน 
 • สำหรับลูกหนี้กลุ่มสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน 
 • สำหรับลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อ SMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท  

ช่องทางลงทะเบียน

 • ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแลบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564 
 • หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ibank Call Center 1302

พักชำระหนี้และกำไร 2 เดือน

          สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ช่องทางลงทะเบียน

 • แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อของลูกค้า หรือ
 • แจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล covidretail@ibank.co.th
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564
ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบุคคล

 • ประเภทวงเงินหมุนเวียน : เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้
 • แบบกำหนดระยะเวลา : ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

ได้แก่ สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน

 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • มาตรการความช่วยเหลือระยะที่ 3 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น ธุรกิจสายการบิน, ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่ปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ เป็นต้น
 • ต้องเป็นลูกค้าที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
 • ต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระปกติ ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • การพิจารณาเข้าร่วมมาตรการอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ กรุณาติดต่อธนาคาร เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป
เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
 • เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้กู้ (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ก่อนได้รับผลกระทบ
 • เอกสารแสดงรายได้หลังได้รับผลกระทบ
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ได้รับผลกระทบและผู้กู้* (ถ้ามี)

  *หากเป็นบิดา มารดา บุตร แสดงเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเป็นคู่สมรส แสดงสำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ krungthai.com  
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดเอกสาร
 • รอเจ้าหน้าตรวจสอบผลลงทะเบียนเข้ารับมาตรการช่วยเหลือฯ ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่นี่  

ลูกค้าธุรกิจ

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท อ่านมาตรการช่วยเหลือได้ ที่นี่ 
 • สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SME) สามารถติดต่อขอรายละเอียดมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

          สำหรับลูกหนี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการควบคุมฯ ของทางการ (หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

ช่องทางลงทะเบียน

 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของลูกค้า
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารกสิกรไทย

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน

กสิกรไทย

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

กสิกรไทย

หมายเหตุ : ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 ยังมีการคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ
          นอกจากนี้ยังสามารถนำบ้านมาช่วยบรรเทาภาระหนี้ได้ ด้วยมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการรวมหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนด สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อบ้านกสิกรไทย (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 

บัตรเครดิตกสิกรไทย

กสิกรไทย

 

บัตรเงินด่วน Xpress Cash

กสิกรไทย

สินเชื่อเงินด่วน XPress Loan

กสิกรไทย

 

สินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ

กสิกรไทย

หมายเหตุ : ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 ยังมีการคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
 • ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
 • พิมพ์ @help ผ่าน LINE Kbank Live คลิก หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้
กสิกรไทย

          ภายหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านช่องทาง LINE KBank Live ธนาคารจะแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ทราบ ผ่าน SMS และอีเมล
ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ 2 เดือน

 • สำหรับลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ 
 • ลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 • ลูกหนี้ไม่เป็น NPL ณ วันที่ลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือ

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลูกค้า SME 
  • ติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ 
  • K-BIZ Contact Center 02-888-8822
 • ลูกค้ารายย่อย 
  • ติดต่อ K-Contact Center 02-888-8888 หรือ
  • LINE KBank Live คลิก
    
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงเทพ

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้ รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
 • ปรับลดเพดานดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 16% ต่อปี (จากเดิม 18% ต่อปี) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้ รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
 • ไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ นาน 3-6 เดือน โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ควบคุมฯ
 • ลดดอกเบี้ยค้างชำระ 50% นาน 1-3 เดือน โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ควบคุมฯ เฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ถูกสั่งปิด
 • เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระ 48 งวด
 • โอนภาระหนี้บัตรเครดิตค้างชำระ เป็นการผ่อนชำระระยะยาว และลดดอกเบี้ยอยู่ที่ 12%
 • กรณีขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ยกรณีพิเศษ ตั้งแต่ MRR+2% - MRR+4%
 • ขยายวงเงินให้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นและมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-638-4000 หรืออีเมล : card.srv@bangkokbank.com)

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan)
 •  ลดค่างวดตามความสามารถในการชำระหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan)
 • ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้
 • เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี ทั้งนี้ จะพิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้ แต่เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของสินเชื่อเดิมต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนได้ ที่นี่ หรือติดต่อสาขา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 • เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ
 • เลื่อนชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสม หรือ
 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้
ช่องทางลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนได้ ที่นี่ หรือติดต่อสาขา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พักชำระหนี้ 2 เดือน

          พักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทั้งลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และ SME ประกอบด้วย บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ ในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค 

ช่องทางลงทะเบียน

 • เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ หรือ
 • โมบายแบงกิ้ง ธนาคารกรุงเทพ หรือ
 • สำนักธุรกิจและสาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือ
 • บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 02-645-5555
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 • พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) หรือ
 • พักเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน หรือ
 • ลดค่างวด หรือ
 • รวมหนี้ (ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย)

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • หลังจากลูกค้าพักชำระค่างวด หรือลดค่างวดแล้ว สามารถเลือกทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได (step up) ได้

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียนเป็นผ่อนชำระค่างวด หรือ
 • ปรับลดเงินผ่อนชำระค่างวด หรือ
 • รวมหนี้ (ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย)

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • สำหรับบัญชีสินเชื่อบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน 22%

ช่องทางลงทะเบียนสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ คลิก  

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ 2 เดือน

          ชะลอการชำระค่างวดสูงสุด 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป) สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ควบคุมฯ รวมถึงลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือตามประกาศเปลี่ยนแปลงของ ศบค. 

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME โทร. 02-296-6262, 02-626-2626 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (RM)
 • ลูกค้ารายย่อย ติดต่อ Krungsri Call Center 1572 หรือลงทะเบียน ที่นี่
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มี 3 มาตรการ คือ

พักหนี้กรุงศรี

มาตรการที่ 1 : ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าทุกราย (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทร. แจ้งความจำนงกับบริษัท)

 • บัตรเครดิต : จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 • สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ : จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

มาตรการที่ 2 : ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษและขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ

บัตรเครดิต
พักหนี้ กรุงศรี

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยพิเศษ หรือ

 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนหนี้คงค้าง

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการบัตรเครดิต

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เท่านั้น 
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ
 • ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัท ก่อนเดือนมีนาคม 2563

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านโมบายแอปฯ UCHOOSE ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินเชื่อบุคคล
พักหนี้ กรุงศรี

 • สินเชื่อบุคคล จัสแคช : ลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3% (ยอดคงค้างไม่เกิน 30,000 บาท) หรือขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน กรณียอดสินเชื่อคงค้างมากกว่า 30,000 บาท พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564
   

 • สินเชื่อบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน : ขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อบุคคล

 • เฉพาะลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เท่านั้น 
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ
 • ต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัท ก่อนเดือนมีนาคม 2563

ช่องทางลงทะเบียน

 • สินเชื่อบุคคลจัส แคช : ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อบุคคล จัสแคช โทร. 0-2646-3000 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สินเชื่อบุคคลดรีม โลน : ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน โทร. 0-2646-3999 ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรการที่ 3 : ปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

          ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับปรุงโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนง หรือติดต่อมายังบริษัท และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

ช่องทางลงทะเบียน

          แจ้งความจำนงที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตที่ถืออยู่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา โทร. 02-646-3555
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โทร. 02-627-8111
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โทร. 02-345-6789
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า โทร. 1712
ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ 2 เดือน

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด  2 รอบบัญชี สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของภาครัฐ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 

ช่องทางลงทะเบียน

 • แอปพลิเคชัน UChoose  
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต ได้แก่
  • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา โทร. 02-646-3555 
  • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โทร. 02-627-8111 
  • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โทร. 02-345-6789 
  • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า โทร. 1712
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ จะได้รับความช่วยเหลือแบ่งเป็นสินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ดังนี้

รถยนต์ : สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ หรือ
 • การรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อย
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พิจารณาพักชำระค่างวด

รถยนต์ : สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 • ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ
 • การรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อย
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พิจารณาพักชำระค่างวด

รถจักรยานยนต์ : สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

 • ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ หรือ
 • การรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อย
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%

รถจักรยานยนต์ : สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 • ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ
 • การรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อย

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อกรุงศรี ออโต้

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 • มาตรการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 เท่านั้น
 • ต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือก่อนมาตรการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่มีผลในรอบบัญชีปัจจุบัน กรณีแจ้งความประสงค์หลังวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือหลังมาตรการเดิมสิ้นสุด มาตรการความช่วยเหลือครั้งใหม่จะมีผลในรอบบัญชีถัดไป
 • ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของกรุงศรี ออโต้
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจะไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่กับกรุงศรี ออโต้ ได้ตามระยะเวลาที่กรุงศรี ออโต้ กำหนด
  กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้

          **กรณีไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า**  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
 • เอกสารยืนยันผลกระทบจาก COVID ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีผู้ค้ำประกัน)
 • เอกสารยืนยันผลกระทบจาก COVID ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน (กรณีมีผู้ค้ำประกัน)

ช่องทางลงทะเบียน 

 • ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ คลิก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับข้อความทาง SMS

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ 2 เดือน สำหรับลูกค้ากรุงศรี ออโต้

          พักชำระค่างวดขั้นต่ำ 2 เดือน สำหรับสินเชื่อยานยนต์ทุกประเภท ครอบคลุมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อจำนำทะเบียน

ช่องทางลงทะเบียน

 • เว็บไซต์กรุงศรี ออโต้ หรือ
 • แอปพลิเคชัน GO Application by Krungsri Auto หรือ
 • กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ 02-740-7400 หรือ
 • สแกน QR CODE ในภาพโปสเตอร์เพื่อลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

 • ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้า หรือ
 • หากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้
  • คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ
  • พักชำระค่างวด โดยธนาคารจะพิจารณาตามศักยภาพของลูกค้า (ในระหว่างพักชำระยังคงมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเดิมในสัญญา)

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้า หรือ
 • หากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้
  • คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ
  • พักชำระค่างวด โดยธนาคารจะพิจารณาตามศักยภาพของลูกค้า (ในระหว่างพักชำระ คิดดอกเบี้ยจากฐานค่างวดที่พักชำระจากวันที่พักชำระจนถึงวันที่ชำระค่างวดดังกล่าวตามที่ตกลงกัน)

   หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาไม่สูงกว่าอัตราตามสัญญาเดิม

มาตรการคืนรถจบหนี้

          หากรถยนต์ที่ธนาคารได้รับคืน ประมูลขายได้ราคาต่ำกว่าภาระหนี้คงค้าง ธนาคารจะยกหนี้ส่วนที่เหลือและปิดบัญชีให้แก่ลูกค้า โดยไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการขายหรือเรียกเก็บส่วนต่างใด ๆ อีก รวมถึงรายงานข้อมูลเครดิตด้วยสถานะปิดบัญชี 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อหรือสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (จำนำทะเบียนรถยนต์)
 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีรายได้ลดลงและไม่สามารถชำระค่างวดตามสัญญาเดิมได้ในระยะยาว (โดยลูกค้าต้องแสดงหลักฐาน/ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ)
 • รถยนต์ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • มีประวัติผ่อนชำระค่างวดตามสัญญามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
 • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ต้องมีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

          การพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง

ช่องทางลงทะเบียน

ทิสโก้ ช่วยคนผ่อนรถไม่ไหว คืนรถจบหนี้ ไม่ฟ้อง-ไม่จ่ายเพิ่ม ดูที่นี่เลย

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • ปรับลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ต้องมีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 (กรณีมีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563)
 • การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า 
 • ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ช่องทางลงทะเบียน

พักชำระหนี้ 2 เดือน

          พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดกิจการของทางการทั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด หรือนอกพื้นที่ควบคุมฯ ได้แก่ นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวถูกคำสั่งปิดกิจการจนขาดรายได้

ช่องทางลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

บัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 0% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 (พักชำระหนี้)
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ MRR ของธนาคาร
 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อ

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 • ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19

 • ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด
 • พักชำระค่างวด และขยายเวลาชำระค่างวด
 • พิจารณารับคืนรถ

          * ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 เดือน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคม 2564
 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

          พิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เท่านั้น ทั้งนี้ การได้รับความช่วยเหลือขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของบริษัท

ช่องทางลงทะเบียน

 • สำหรับลูกค้าของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ติดต่อสาขาของธนาคาร หรือโทร. 0-2629-5588
 • สำหรับลูกค้าของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด โทร. 02-876-7200 กด 1 และ 02-626-8100
 • ยื่นคำร้องขอเข้าโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พักชำระหนี้ 2 เดือน

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ช่วยลูกค้า SME และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของทางการ

ช่องทางลงทะเบียน

 • แจ้งความประสงค์ได้ที่ ICBC (Thai) Call Center 02-629-5588 หรือสาขาของธนาคาร
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ 3 เดือน สำหรับลูกค้าลีสซิ่ง

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ
 • ปรับลดค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของทางการที่กิจการยังเปิดทำการได้ หรือได้รับผลกระทบ และสามารถผ่อนชำระลดลง (ไม่มีการคิดดอกเบี้ยเพิ่ม)

ช่องทางลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารยูโอบี

บัตรเครดิตยูโอบี บัญชียูโอบีแคชพลัส สินเชื่อบุคคลไอแคช

มาตรการที่ไม่ต้องลงทะเบียน

 • ปรับลดอัตราผ่อนชําระคืนขั้นตํ่าให้ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีและแคชพลัสทุกคน โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร 

มาตรการที่ต้องลงทะเบียน

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี (สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีมาแล้ว โดยพิจารณาตั้งแต่ปี 2563 ถึงวันที่ลูกค้าร้องขอมาตรการช่วยเหลือล่าสุด)
 • เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุด 48 รอบบัญชี (ไม่รวมรายการผ่อนชำระรายเดือนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าร่วมโครงการนี้)
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 12% สำหรับบัตรเครดิต และ 22% สำหรับบัตรกดเงินสดแคชพลัส
 • กรณีมีสินเชื่อบ้านยูโอบีด้วย สามารถเข้าร่วมโปรแกรมรวมหนี้ (Debt Consolidation) ได้

สินเชื่อบ้านยูโอบี

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี (สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีมาแล้ว โดยพิจารณาตั้งแต่ปี 2563 ถึงวันที่ลูกค้าร้องขอมาตรการช่วยเหลือล่าสุด)
 • พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 6 รอบบัญชี (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นโดยชำระเฉพาะดอกเบี้ยมาแล้ว โดยพิจารณาตั้งแต่ปี 2563 ถึงวันที่ร้องขอมาตรการช่วยเหลือล่าสุด)
 • เข้าร่วมโปรแกรมรวมหนี้ (Debt Consolidation) (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ช่องทางลงทะเบียนมาตรการพักหนี้
 • กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ ที่นี่
 • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
ช่องทางลงทะเบียนโปรแกรมรวมหนี้
 • กรอกแบบฟอร์มที่ เว็บไซต์ UOB  
 • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ 2 เดือน

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน สำหรับลูกค้าทั้งนายจ้างและลูกจ้างของกิจการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ 

ช่องทางลงทะเบียน

 • สำหรับลูกค้ารายย่อย กรอกแบบฟอร์มขอรับมาตรการช่วยเหลือ ที่นี่  
 • สำหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน หรือ UOB Biz Call Centre โทร. 02-343-3555 อีเมล businessbanking.servicecentre@uob.co.th
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ธนาคารยูโอบี
 • สำหรับลูกค้ารายย่อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UOB Call Centre โทร. 02-285-1555

 • สำหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UOB Biz Call Centre โทร. 02-343-3555

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด

มาตรการที่ไม่ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร
 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร มีผลตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • ปรับลดเพดานดอกเบี้ยให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร สำหรับยอดการใช้จ่าย/ยอดกดเงินสด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
มาตรการที่ต้องลงทะเบียนกับธนาคาร
 • บัตรเครดิต : ลดดอกเบี้ยเหลือ 12% พร้อมผ่อนชำระยอดคงค้างได้สูงสุด 48 เดือน หรือขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถชำระหนี้ (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)
 • บัตรกดเงินสดธนชาต : ลดดอกเบี้ยเหลือ 21% พร้อมผ่อนชำระยอดคงค้างได้สูงสุด 60 เดือน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)
 • สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารสามารถเข้ามาตรการรวมหนี้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยลดภาระค่างวดต่อเดือนและภาระดอกเบี้ย

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่าน Contact Center เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ผู้ถือบัตรเครดิต TMB ติดต่อ 1428
 • ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต ติดต่อ 1770

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระเงินต้น โดยยังคงชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 6 เดือน หรือ
 • ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 6 เดือน หรือ
 • พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

  * ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของธนาคาร สำหรับลูกค้าแต่ละราย
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้ และครบระยะเวลาแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการใหม่ได้ตามปกติ
 • สำหรับลูกค้าที่ยังอยู่ระหว่างเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้ จะต้องให้สิ้นสุดมาตรการเดิมก่อนจึงลงทะเบียนมาตรการใหม่นี้ได้

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านทหารไทย คลิก  
 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนชาต คลิก  
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินเชื่อบุคคล

 • ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน 22%

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้ และครบระยะเวลาแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการใหม่ได้ตามปกติ
 • สำหรับลูกค้าที่ยังอยู่ระหว่างเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้ จะต้องให้สิ้นสุดมาตรการเดิมก่อนจึงลงทะเบียนมาตรการใหม่นี้ได้

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านทหารไทย คลิก  
 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนชาต คลิก  
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินเชื่อรถยนต์ ธนชาต DRIVE

 • รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน
  • มาตรการสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ลดค่างวด หรือขยายเวลาผ่อนชำระ
  • มาตรการสำหรับผู้ได้รับผลกระทบรุนแรง ธนาคารพิจารณาตามความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เช่น ลดค่างวด, ขยายเวลาผ่อนชำระ, พักชำระค่างวด หรือมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
    
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน :
  • พักชำระค่างวด หรือ
  • ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ไม่เกิน 6 เดือน
    

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ธนชาต (คลิก) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ 2 เดือน

          พักชำระหนี้ 2 เดือน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ ทั้งลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และลูกค้าสินเชื่อ SME 

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ที่ www.ttbbank.com/tang-luk
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารไทยพาณิชย์

มาตรการที่ไม่ต้องลงทะเบียน

 • ลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท จาก 18% เป็น 16% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
 • ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จาก 28% เป็น 25%

มาตรการที่ต้องลงทะเบียน

บัตรเครดิต

 • ผ่อนยอดค้างชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% นาน 48 เดือน*

 • ผ่อนยอดค้างชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 96 เดือน*

 • รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

  *  ทุกหน้าบัตร ยกเว้นบัตร JCB และรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

 • ผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

 • ผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 96 เดือน

 • รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

 • พักชำระค่างวด พร้อมปรับลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ปรับลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

สินเชื่อรถยนต์

 • ปรับลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
 • พักชำระค่างวด พร้อมปรับลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระค่างวด พร้อมปรับลดค่างวด หรือพักชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยบางส่วนพร้อมปรับลดค่างวด
 • พักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ยพร้อมปรับลดค่างวด
 • ปรับลดค่างวด และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได หลังลดค่างวดหรือพักชำระหนี้
 • รวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่น

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท)

 • ปรับลดค่างวด และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 ลูกค้าบุคคลที่เข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 3 ต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่ถูกจัดชั้นด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPL) ไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ
 • การสมัครเข้าโครงการช่วยเหลือข้างต้น เมื่อมีการตกลงเรียบร้อยแล้ว ธนาคารอาจมีการนัดหมายเพื่อลงนามข้อตกลงกับลูกค้า 

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ที่แอปฯ SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือ
 • ลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 02-777-7777  
 • สมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการพักหนี้ 2 เดือน

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทั้งลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และ SME ประกอบด้วย บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมฯ ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้างในสถานประกอบการที่ไม่สามารถเปิดกิจการได้

ช่องทางลงทะเบียน

 • แอปฯ SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือ
 • ระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือ
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลลูกค้า
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สินเชื่อรายย่อย

 • เสนอมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผ่านการลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้ การพักชำระค่างวด หรือการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติม ตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและผลกระทบของลูกค้าเป็นรายกรณี ตามข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างลูกค้าและธนาคาร

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 

ช่องทางลงทะเบียน

 • ยื่นความประสงค์ได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ 
 • KKP Contact Center หมายเลข 02-165-5555 เวลา 07.00-20.00 น. ทุกวัน
 • ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ 2 เดือน

          พักชำระหนี้ 2 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อ SME และรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ  

ช่องทางลงทะเบียน

 • ติดต่อสาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ 

 • KKP Contact Center หมายเลข 02-165-5555 เวลา 07.00-20.00 น. ทุกวัน

 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

ทางเลือกที่ 1

 • เปลี่ยนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระรายเดือน (บัญชีเอ็กซ์ตร้าแคชจะถูกปิด และลูกค้าจะไม่สามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชได้อีก) 

ทางเลือกที่ 2

 • ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยวิธีการรวมหนี้

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ทางเลือกที่ 1

 • ลดค่างวดชำระต่อเดือนเป็นเวลา 12 หรือ 24 เดือน (อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% ต่อปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

ทางเลือกที่ 2

 • ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยวิธีการรวมหนี้

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน

 • ทางเลือกที่ 1 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
 • ทางเลือกที่ 2 : ลดค่างวด 12 เดือน
 • ทางเลือกที่ 3 : ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการรวมหนี้

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19
  ต้องไม่เป็นหนี้เสีย หรือ NPL

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE ด้วยการ Scan QR code จากภาพ หรือ
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ cimbthaionlinecampaign  
 • หลังลงทะเบียน ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานที่ได้รับผลกระทบ เช่น หนังสือเลิกจ้างงาน หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี โดยส่งทางอีเมล covid19cimbthai@cimbthai.com และแจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีสินเชื่อ วันที่ที่ลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์

 • ทางเลือกที่ 1 ลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้
 • ทางเลือกที่ 2 พักชำระค่างวด 3 เดือน (ดอกเบี้ยระหว่างการพักชำระคิดจากค่างวดที่พักชำระ)
 • ทางเลือกที่ 3 คืนรถและขายทอดตลาด เพื่อนำส่วนต่างมาหักจากยอดหนี้ (สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยเงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

          กรณีลูกค้าขอชำระยอดหนี้ทั้งหมดเพื่อปิดบัญชี บริษัทจะพิจารณาให้ส่วนลดตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ที่ cimbthaiauto.com ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • cimbthaiauto.com  
 • โทร. 02-491-5555 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
 • สาขาของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

พักชำระหนี้ 2-3 เดือน

 • สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
 • สินเชื่อ SME : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามเขตพื้นที่ควบคุมฯ และสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ

 • ลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับธนาคาร หรือลูกค้าที่อยู่ระหว่างได้รับการช่วยเหลือของธนาคารและมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมมาตรการนี้แทนมาตรการให้ความช่วยเหลือเดิม

 • ลูกค้ารายย่อยต้องไม่เป็นหนี้เสีย หรือ NPL ณ วันที่สมัครหรือลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือโปรแกรมนี้
  หลังจากที่ลงทะเบียน ลูกค้าจะต้องแสดงข้อมูลว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เช่น หลักฐานการทำงานหรือเปิดร้านอยู่ในห้างที่ได้รับคำสั่งให้ปิด เช่น ประกาศคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด และประกาศของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

 • ในระหว่างการพักชำระหนี้ ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติตามสัญญาเดิม ลูกค้ายังคงมีภาระหน้าที่ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในภายหลัง

ช่องทางลงทะเบียน

 • สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน ลงทะเบียนผ่านทางไลน์ @CIMBTHAI หรือสแกน QR CODE ในภาพโปสเตอร์

 • สินเชื่อ SME ลงทะเบียนผ่านพนักงานธนาคารที่ดูแลท่าน

 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อรถจักรยานยนต์

          พักการชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) รวม 3 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ช่องทางลงทะเบียน

 • ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น SOM รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือส่ง SMS เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม 

 • ช่องทางที่ 2 ผ่านสาขา หรือ Call Center ของบริษัท โทร. 02-675-6300 ต่อ 401 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สินเชื่อส่วนบุคคล

 • ลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้และคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 22 ต่อปี

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 • พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย
 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้

  โดยธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID -19 (สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL) 

ช่องทางลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่นี่  
 • ลูกค้าจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ธนาคารภายใน 7 วันทำการ ตามเบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
 • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

เอกสารประกอบ

 • ใบคำขอให้ดำเนินการด้านสินเชื่อ (ดาวน์โหลด
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
 • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • เอกสารที่ได้รับผลกระทบ อาทิ พนักงานประจำ ขอเอกสารเกี่ยวเนื่อง ลดเงินเดือน, ลาไม่รับเงินเดือน, ธุรกิจส่วนตัว ขอเอกสารเพื่ออ้างอิงสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ธุรกิจขายเสื้อผ้า ขอเอกสารการเช่า หรือใบเสร็จค่าเช่าที่ เป็นต้น

ช่องทางการจัดส่งเอกสาร

 • LH Bank ทุกสาขา
 • ไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักพัฒนาสินเชื่อและบริหารสินทรัพย์รายย่อย ชั้น M เลขที่ 11 อาคาร Q House สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ 3 เดือน

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อรายย่อยในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลูกค้ารายย่อย : สแกน QR Code ในภาพลงทะเบียน
 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME : ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของท่าน
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารซิตี้แบงก์

บัตรเครดิตซิตี้

 • ไม่ต้องลงทะเบียน : ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำที่ต้องชำระจากปกติ 10% ของยอดค้างชำระลงเหลือ 5% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และเหลือ 8% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565 สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ทุกรายโดยอัตโนมัติ
 • ต้องลงทะเบียน : เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

 • เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจ
 • เป็นลูกค้าธนาคารที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในปัจจุบัน
ช่องทางลงทะเบียนลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
 • ลงทะเบียนออนไลน์ที่ citibank.co.th หรือ
 • ลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1588 กด 6
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีสินเชื่อบุคคลซิตี้

 • ปรับลดค่างวดลงอย่างน้อย 30% จากค่างวดปัจจุบัน พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ย (รับข้อเสนอได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น)
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือไม่เกิน 22% ต่อปี รวมถึงพิจารณายืดระยะเวลาการผ่อนชําระ
เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจ
 • เป็นลูกค้าธนาคารที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และในปัจจุบัน
ช่องทางลงทะเบียนลูกค้าสินเชื่อบุคคลซิตี้
 • ลงทะเบียนออนไลน์ที่ citibank.co.th หรือ
 • ลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 02-232-4224 กด 6
 • กรณีปรับลดค่างวดลงอย่างน้อย 30% จากค่างวดปัจจุบัน ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • กรณีปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เหลือไม่เกิน 22% ต่อปี รวมถึงพิจารณายืดระยะเวลาการผ่อนชําระ ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ

 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ย และคำติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระ
 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำในกรณีปิดบัญชีเดิม
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ

ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานประกอบการ

 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 

  • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง citibank.co.th 

  • หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1588 กด 6

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลซิตี้
  • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง citibank.co.th 
  • หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 0-2232-4224 กด 6
    
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564
   

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)

สินเชื่อบัตรเครดิต

มาตรการที่ไม่ต้องลงทะเบียน

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% เป็นดังนี้

            - ปี 2563-2564 ชำระขั้นต่ำ 5%
            - ปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 8%
            - ปี 2566 ชำระขั้นต่ำ 10% ตามเดิม

          ธนาคารปรับอัตโนมัติโดยลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่รอบบัญชีเมษายน 2563 เป็นต้นไป
 

มาตรการที่ต้องลงทะเบียน

 • ให้ส่วนลดดอกเบี้ย 35% จากรายการชําระสินค้า/บริการ โดยธนาคารจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

สินเชื่อบ้าน

 • ปรับลดค่างวด
 • พักชำระเงินต้นและพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 • พักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ช่องทางลงทะเบียน

 • สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Call Center โทร. 02-679-5566 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)  
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลเพิ่มเติม

อิออน ธนสินทรัพย์

มาตรการที่ 1 ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (ไม่ต้องลงทะเบียน)

บัตรเครดิตอิออน

  ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 10%) ดังนี้

 • 5% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
 • 8% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565
 • 10% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
          หมายเหตุ
          1. ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท
          2. ยกเว้นรายการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการรายเดือน (AEON Happy Plan)
          3. ลูกค้าที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อนี้

บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)

ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 3%) เป็นดังนี้

 • 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท* ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 - 2 ธันวาคม 2564
          หมายเหตุ
​​​​​​​          1. ยกเว้นรายการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการรายเดือนของบัตร (AEON Happy Pay)
​​​​​​​          2. ยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น
          3. ลูกค้าที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อนี้

มาตรการที่ 2 พักชำระหนี้หรือลดค่างวด (ต้องลงทะเบียน)

สินเชื่อทุกประเภท

 • พักชำระหนี้สินเชื่อทุกประเภท ยกเว้น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน แต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564
   
 • หรือ ลดค่างวดเช่าซื้อรายเดือนสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ลดค่างวดเช่าซื้อรายเดือน 30-50% เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง
 • ลูกค้าที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อนี้
 • หมายเหตุ : การขอพักชำระหนี้ หมายความว่าลูกค้าสามารถหยุดการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่พักชำระหนี้ แต่ทั้งนี้บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่หยุดพักชำระ

ช่องทางลงทะเบียน

มาตรการที่ 3 เปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% (ต้องลงทะเบียน)

สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)

           ลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) สามารถขอเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี โดยสัญญาจัดทำตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 2.7% ต่อเดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลทำให้รายได้ลดลง
 • ลูกค้าที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อนี้

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนที่ aeon.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

          หมายเหตุ : ลูกค้าต้องขอโอนหนี้เดิมไปเป็นสินเชื่อระยะยาวใหม่ โดยบริษัทจะระงับการใช้งานบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออนเป็นการชั่วคราว ภายหลังลูกค้าชำระหนี้ปิดบัญชีสินเชื่อระยะยาวครบถ้วนแล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้งานบัตรเครดิตและ/หรือบัตรสมาชิกอิออนได้ดังเดิม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินของลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • เว็บไซต์ aeon.co.th
 • โทร. 02-665-0123
 KTC

บัตรเครดิต KTC

 • ไม่ต้องลงทะเบียน : ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นตํ่าของบัตรเครดิต KTC จาก 10% เป็น 5% ให้สมาชิกบัตรอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องลงทะเบียน : เปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ย 12% ต่อปี นาน 48 เดือน

บัตรกดเงินสด KTC PROUD

 • ผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสดเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ย 22% ต่อปี นาน 48 เดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เกิน 90 วัน ณ วันที่บันทึกรายการเงินกู้
 • เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต KTC/บัตรกดเงินสด KTC PROUD ก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าบัตรเครดิตประเภทใช้เงินฝากเป็นหลักประกันวงเงินบัตรเครดิต ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 โดยตรง รวมทั้งขอข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่เคทีซีกำหนด
 • บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดทุกใบ จะถูกระงับการใช้ไว้ชั่วคราว จนกว่าจะชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาวเสร็จสิ้นครบถ้วน รวมถึงไม่สามารถใช้บริการหักค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ (KTC AUTO PAYMENT) ได้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการเงินกู้

ช่องทางลงทะเบียน

สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

 • ลดค่างวด 30% และอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 22% ต่อปี เป็นเวลา 6 รอบบัญชีหรืองวด
 • สำหรับค่างวดตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป สมาชิกจะถูกปรับเพิ่มค่างวด ในอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของข้อตกลงสินเชื่อเดิม

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มียอดค้างชำระ ณ วันที่ทำข้อตกลงเท่านั้น
 • เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล KTC CASH และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
 • สมาชิกสินเชื่อเพื่อการศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • พิจารณาช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 โดยตรง รวมทั้งขอข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่เคทีซีกำหนด

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.ktc.co.th/decrease-installment
 • จุดบริการ KTC TOUCH สาขาในกรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาทำการ
 • ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2564

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 รอบบัญชีหรืองวด

          สำหรับสมาชิกเคทีซีทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งอาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของ ศบค. 

ใครมีสิทธิ์

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ทำคำขอรับการช่วยเหลือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เท่านั้น

 • เฉพาะสมาชิกทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

 • สมาชิกที่อาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของ ศบค.

 • สมาชิกต้องแสดงหลักฐานข้อมูลหรือเอกสารการได้รับผลกระทบเพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เคทีซีกำหนด

ช่องทางลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

พรอมิส

มาตรการช่วยเหลือ

 • ลดจำนวนค่างวดในการชำระ (วิธีการชำระแบบที่กำหนดให้จำนวนชำระอยู่ที่ 3% ของยอดคงเหลือ)
 • หรือ ลดอัตราดอกเบี้ย เหลือ 22%

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ลูกค้ายังมียอดคงเหลือและมีจำนวนวันค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ
 • เป็นลูกค้าที่ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 และทางบริษัทได้ดำเนินการช่วยเหลือ

ช่องทางลงทะเบียน

 • สอบถามที่เบอร์ 02-036-9404 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
 • ณ ปัจจุบัน ระยะเวลาช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้ว และลูกค้าที่กำลังจะยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือคือ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์ promise.co.th  
 • Call Center โทร. 1751 
โตโยต้า ลีสซิ่ง
 • ทางเลือกที่ 1 พักชำระหนี้ : เลื่อนการชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการที่แสดงอยู่บนแอปฯ TLT Simply
 • ทางเลือกที่ 2 ปรับโครงสร้างหนี้ : ค่างวดที่ลดลงขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้ขยายซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเดิม

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อมาตรฐาน ที่ผ่อนมาแล้ว 1 งวดขึ้นไป และค้างชำระไม่เกิน 60 วัน (2 งวด) ณ วันที่ลงทะเบียน  
 • ไม่รวมกลุ่มลูกค้าประเภทโปรแกรมสินเชื่อเช่าซื้อสมปอง สินเชื่อเช่าซื้อรายใหญ่ สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกฮีโน่ สินเชื่อรถเช่าระยะยาวสำหรับลูกค้าองค์กร, นิติบุคคล (FL, OL, FSL) และบริการเช่ารถระยะยาว KINTO)
 • การปรับโครงสร้างหนี้จะขยายงวดการชำระตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อรวมได้สูงสุดไม่เกิน 120 เดือน (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน TLT Simply คลิก  
 • ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
 • ทางเลือกที่ 1 : ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้ (ปรับปรุงโครงสร้างหนี้)
 • ทางเลือกที่ 2 : พักชำระค่างวด สูงสุด 3 เดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • มาตรการนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แต่ไม่รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทไปแล้ว
 • สำหรับลูกค้าที่ผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ลงทะเบียน และยังไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทมาก่อน

ช่องทางลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล
เมืองไทย แคปปิตอล
          เลื่อนการชำระค่างวดเป็นระยะเวลา 2 เดือน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • สำหรับสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
 • หรือมีอาชีพที่ได้รับผลกระทบตามประกาศของรัฐบาล

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ มืองไทย แคปปิตอล หรือ
 • ติดต่อสาขาใกล้บ้าน
 • ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงินติดล้อ

          พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ

ช่องทางลงทะเบียน

 • แจ้งความประสงค์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร. 088-088-0880

 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงินเทอร์โบ

ช่องทางลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

SME D Bank 

          พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 หรืองวดการชำระหนี้เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป แล้วแต่กรณี

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้เป็นปกติและ/หรือหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากมาตรการทางการ เช่น ปิดกิจการ หรือถูกจำกัดเวลาเปิดปิดกิจการ หรือเปิดกิจการแต่รายได้ลดลง หรือมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจจากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ

 • สินเชื่อที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ไม่รวมสินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อการนำเข้า และสินเชื่อเพื่อการส่งออก และสินเชื่อที่ธนาคารเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ เช่น สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นต้น

ช่องทางลงทะเบียน

 • เว็บไซต์ SME D BANK

 • หรือสาขาของ SME D Bank ในพื้นที่ตั้งกิจการ

 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

บสย.

มาตรการลดค่างวด สำหรับลูกหนี้ประนอมหนี้กับ บสย. แล้ว⁣

          ลดค่างวดการผ่อนชำระหนี้คงเหลือไม่น้อยกว่า 20% ของค่างวดเดิม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท/งวด เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 งวด ให้เริ่มงวดแรกในเดือนอนุมัติ แต่ระยะเวลาลดค่างวดต้องไม่เกินค่างวดเดือนธันวาคม 2564 โดยให้นำเงินจำนวนดังกล่าวจัดสรรชำระตามแผนประนอมหนี้เดิมที่ได้รับอนุมัติ ⁣

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ประนอมหนี้กับ บสย. ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด (ณ วันที่อนุมัติ) เฉพาะลูกหนี้กลุ่มประเภทธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจภาคท่องเที่ยว และโรงแรม⁣

          พักชำระค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 งวด ให้เริ่มงวดแรกในเดือนอนุมัติ แต่ไม่เกินค่างวดเดือนธันวาคม 2564 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน⁣
ข้อมูลเพิ่มเติม
          ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แนะนำให้สอบถามจากธนาคารอีกครั้ง โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของธนาคารอาจขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละราย   

          นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งคนละครึ่ง เฟส 3, โครงการ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน ที่เพิ่มเงินเยียวยาให้อีก 2,000 บาท รวมทั้งความช่วยเหลือจากประกันสังคมที่ให้ลูกจ้าง-นายจ้างในพื้นที่สีแดงที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอีกด้วย

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โควิด รอบ 3 พักหนี้-คืนรถ-ลดค่างวด เช็กด่วนแบงก์ไหนช่วยอะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09:58:48 520,065 อ่าน
TOP