x close

ทิสโก้ ช่วยคนผ่อนรถไม่ไหว คืนรถจบหนี้ ไม่ฟ้อง-ไม่จ่ายเพิ่ม ดูที่นี่เลย

         ธนาคารทิสโก้ ออกสุดยอดมาตรการ ช่วยคนที่ผ่อนรถไม่ไหว เอารถมาคืนแล้วยกหนี้ให้ ไม่ฟ้องร้อง ไม่เสียเครดิตบูโร ไม่เป็นหนี้ผูกพัน ไม่มีค่าธรรมเนียม จบแล้วจบเลย


ธนาคารทิสโก้, คืนรถจบหนี้
ภาพจาก Tisco

           วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ธนาคารทิสโก้ ได้เผยรายละเอียดในมาตรการ คืนรถจบหนี้ ของธนาคาร สำหรับคนที่ผ่อนรถไม่ไหว ในสถานการณ์โควิด 19 สามารถนำรถมาคืนได้ทันที โดยหากรถยนต์ที่นำมาคืน แล้วธนาคารนำไปประมูลต่อ ได้ราคาต่ำกว่าภาระหนี้ที่คงค้าง ลูกค้าไม่ต้องจ่ายส่วนต่างคืน ธนาคารจะยกหนี้และปิดบัญชีให้ ไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจะรายงานข้อมูลเครดิตบูโรโรเป็นปิดบัญชี ให้ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ และเมื่อผ่านวิกฤตแล้ว ยังขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้อีก

ธนาคารทิสโก้, คืนรถจบหนี้
ภาพจาก MR.PATCHARAPHON/Shutterstock.com


คุณสมบัติของคนที่เข้าร่วมโครงการ


           - เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อหรือสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (จำนำทะเบียนรถยนต์)

           - เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีรายได้ลดลง และไม่สามารถชำระค่างวดตามสัญญาเดิมได้ในระยะยาว (โดยลูกค้าต้องแสดงหลักฐาน/ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ)

           - รถยนต์ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

           - มีประวัติผ่อนชำระค่างวดตามสัญญา มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด

           - ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ต้องมีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

           การพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง

ลงทะเบียนที่ไหน


           ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนคืนรถจบหนี้ ได้เว็บไซต์ธนาคารทิสโก้ หรือ คลิกที่นี่


ธนาคารทิสโก้, คืนรถจบหนี้
ภาพจาก DAMRONG RATTANAPONG/Shutterstock.com

ขั้นตอนการดำเนินการ


           1. ลูกค้าเตรียมหลักฐาน/ข้อมูลเพื่อแสดงว่าลูกค้าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

           2. ลูกค้าดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับมาตรการช่วยเหลือโครงการ “คืนรถจบหนี้” โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้ครบถ้วน

           3. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับ เพื่อสอบถามรายละเอียด และให้คำแนะนำในการนำส่งเอกสารประกอบการขอพิจารณาอนุมัติ

           4. ลูกค้าจัดส่งหลักฐาน/ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ภาพถ่ายสภาพรถยนต์ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งมายังธนาคาร

           5. ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการ และนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ที่นำทรัพย์สินมาคืน (กรณีได้รับการอนุมัติ) โดยวันนัดส่งมอบรถยนต์คืนต้องไม่เกินระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับทราบผลการอนุมัติ กรณีรถยนต์ที่ส่งมอบไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติ หรือมีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบออกจากทรัพย์สิน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการอนุมัติดังกล่าว

           6. ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) ตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เท่านั้น นำรถยนต์มาส่งมอบคืนตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้

           7. หลังจากประมูลขายรถยนต์เสร็จสิ้นธนาคารจะมีหนังสือแจ้งปิดบัญชีให้ลูกค้าทราบ หากมูลค่ารถยนต์ที่ขายได้สูงกว่าภาระหนี้คงค้างที่ลูกค้ามีกับธนาคาร ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบ เพื่อนำเงินส่วนที่เกินภาระหนี้คืนให้แก่ลูกค้า

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ


           ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

ธนาคารทิสโก้, คืนรถจบหนี้
ภาพจาก MR.PATCHARAPHON/Shutterstock.com


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทิสโก้ ช่วยคนผ่อนรถไม่ไหว คืนรถจบหนี้ ไม่ฟ้อง-ไม่จ่ายเพิ่ม ดูที่นี่เลย อัปเดตล่าสุด 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:40:42 58,031 อ่าน
TOP