x close

เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2563 เงินเข้าวันไหน-ได้เท่าไรกันบ้าง

          ส่องเงินช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2563 คนรายได้น้อย มีโอกาสรับหลายเด้ง จากมาตรการเยียวยาผลกระทบ โควิด 19
          สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับบัตรคนจนมาอยู่ในมือ แต่ยังไม่ทราบว่าเงินช่วยเหลือของเดือนเมษายน 2563 มีอะไรบ้าง และวันไหนที่จะได้รับเงินในบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทีมงานกระปุกดอทคอม จึงสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะได้รับ เรียงตามวันที่ประจำเดือนเมษายน 2563 มาให้รับทราบ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินเข้าวันที่ 1 เมษายน 2563

          - วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค : คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

                    ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

          - วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน

                   ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
                   ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร EDC) โดยเงินจะเข้าบัตรทุก 3 เดือน แต่หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 3 เดือนจะถูกตัดยอดเงินไป 

          - ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น

                    - ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
                    - ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
                    - ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

                    ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน

เงินเข้าวันที่ 15 เมษายน 2563

          - เงินคืนภาษี VAT 5%
          
          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนมีนาคม 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น
 
          - ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
          - ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
          - ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน  25 บาท
          - ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

          ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน

ภาพจาก Neptunestock / Shutterstock.com

เงินเข้าวันที่ 18 เมษายน 2563

          - ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน
          
          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

          - ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน

ภาพจาก ArliftAtoz2205 / Shutterstock.com

หมายเหตุ :

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยจะจ่ายให้ผู้ถือบัตรคนจนที่มีรายได้น้อย ในอัตราดังนี้

          - ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ เดือนละ 100 บาท
          - ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือฯ เดือนละ 50 บาท 


          ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบวันที่เงินจะโอนเข้าบัตรคนจนอีกครั้ง
          อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกำหนดวันที่เงินเข้าบัญชีแน่นอน แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิ์มีจำนวนมาก ทำให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตร ผู้ถือบัตรคนจนบางรายจึงอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุไว้ ทั้งนี้ หากใครอยากทราบว่า ปัจจุบันตนเองยังมีสิทธิสวัสดิการอะไรอยู่บ้างสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมได้ที่ govwelfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบ

"มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19"

          นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และเงินประกันการใช้ประปา ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ของรัฐบาล โดยหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางการไฟฟ้าและการประปา จะเริ่มทยอยจ่ายเงินคืนให้ในเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

          รวมถึงผู้ที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท แม้จะมีบัตรคนจน แต่หากได้รับผลกระทบและเข้าเกณฑ์ ก็สามารถรับความช่วยเหลือเช่นกัน โดยหลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และได้รับการตรวจสอบสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ จะได้รับเงินเข้าบัญชีจำนวน 5,000 บาท ภายใน 7 วัน

          และยังได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงเงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยถูก จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือคนรายรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อีกด้วย

อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 ได้ที่นี่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2563 เงินเข้าวันไหน-ได้เท่าไรกันบ้าง โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2563 เวลา 14:03:58 466,577 อ่าน
TOP