x close

สรุปข้อมูล พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 รอบใหม่ ขายวันไหน ดอกเบี้ยเท่าไหร่

          พันธบัตรออมทรัพย์ กระทรวงการคลัง 2562 ครั้งที่ 2 เตรียมเปิดขายวันแรก 17 พฤษภาคม 2562 ใครสนใจมาตรวจสอบรายละเอียดกันก่อน
พันธบัตรออมทรัพย์
ตัวอย่างพันธบัตรรัฐบาล ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพจาก Santibhavank P / Shutterstock.com

          เป็นโอกาสดีอีกครั้งสำหรับใครที่อยากจับจองพันธบัตรรัฐบาลถือไว้ลงทุน หรือเป็นแหล่งออมเงินระยะยาว เมื่อกระทรวงการคลังเตรียมออกจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ ครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ใครสนใจลองมาศึกษาข้อมูลการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์กันก่อน

พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 มีกี่รุ่น ดอกเบี้ยเท่าไหร่

          พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (แบบไร้ใบตราสาร) เปิดจำหน่ายทั้งหมด 20,000 ล้านบาท ด้วยกัน 2 รุ่น ดังนี้

          1. พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 5 ปี (SB245A) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี
          2. พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 10 ปี (SB295A) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.05% ต่อปี

          ทั้ง 2 รุ่น กำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในทุกวันที่ 17 พฤษภาคม และ 17 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน เริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562


ใครมีสิทธิ์ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2  
         
          ผู้ที่สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ชุดนี้ ได้แก่

          1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
          2. สภากาชาดไทย, มูลนิธิ, สมาคม, วัด, สถานศึกษาของรัฐ, โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร

พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 กำหนดซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่

          พันธบัตรออมทรัพย์มีราคาจำหน่ายที่หน่วยละ 1,000 บาท โดยกำหนดจำนวนซื้อขั้นต่ำไว้ที่ 1 หน่วย หรือครั้งละ 1,000 บาท และต้องซื้อเพิ่มเป็นหน่วยทวีคูณของ 1,000 บาท เช่น 2,000 บาท 10,000 บาท 150,000 บาท เป็นต้น ไม่สามารถซื้อทีละ 1,500 บาท หรือ 10,900 บาท ได้ ซึ่งพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด

พันธบัตรออมทรัพย์

พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 เปิดขายวันไหน
 
          เริ่มเปิดจำหน่ายครั้งแรกตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 6 กันยายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย)

วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2

          สามารถติดต่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้กับ 4 ธนาคารผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

          1. เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
          2. เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
          3. ระบบ Internet Banking
          4. ระบบ Mobile Application

          นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 จะมีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 (MONEY EXPO 2019) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริเวณบูธสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

          สำหรับการซื้อผ่านตู้ ATM, Internet Banking และ Mobile Application ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีหลังคำสั่งซื้อสำเร็จ แต่หากซื้อผ่านเคาน์เตอร์ เลือกจ่ายเงินได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (* วันที่ 6 กันยายน 2562 ไม่รับชำระด้วยเช็ค)

พันธบัตรออมทรัพย์

วิธีลงทะเบียนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์

          หากไม่เคยมีประวัติซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคารมาก่อน จะต้องลงทะเบียนซื้อพันธบัตรและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่สาขาธนาคาร โดยใช้หลักฐานดังนี้ 

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่ ซึ่งต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่ทำรายการซื้อเท่านั้น

พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 เสียภาษีเท่าไหร่

          การลงทุนพันธบัตรรัฐบาล บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีทุกครั้งที่ได้รับดอกเบี้ย โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ต่อปี

วันครบกำหนดไถ่ถอน พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2


          - พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี จะครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
          - พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี จะครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 พฤษภาคม 2572

          เมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ได้ไหม 

          การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป แต่ทำได้แค่โอนผ่านธนาคารเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถโอนต่างธนาคารได้

          วิธีการโอนกรรมสิทธิ์ให้นำสมุดพันธบัตร (Bond Book) ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ และกรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ มีค่าธรรมเนียม 250 บาท/รายการ หากเป็นการโอนให้ลูกค้ารายใหม่ แต่หากเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิม ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม   

พันธบัตรออมทรัพย์

ขายพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 ก่อนครบกำหนดได้ไหม

          ผู้ถือพันธบัตรสามารถขายคืนพันธบัตรก่อนครบกำหนดวันไถ่ถอนให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ราคาขายจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย ทั้งนี้ สามารถเช็กราคาพันธบัตรได้ ที่เว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ใช้พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ครั้งที่ 2 เป็นหลักประกันได้ไหม

          เราสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันได้หลังจากวันทำรายการซื้อ 15 วันทำการ ทั้งกับหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ ด้วย 

          โดยให้ทำการติดต่อกับธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทำรายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย ดังนี้

          - ธนาคารผู้จัดจำหน่าย เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท/รายการ (รวม VAT) 
          - ธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ, นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ
          - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 65 บาท/รายการ (ยังไม่รวม VAT) 


          พันธบัตรออมทรัพย์ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง เน้นเติบโตแบบมั่นคง เงินต้นไม่หาย แต่ก็แลกมาด้วยผลตอบแทนที่ไม่ได้สูงมากและมีระยะเวลาที่นานพอสมควร ดังนั้น ก่อนตัดสินใจ อย่าลืมพิจารณาข้อมูลให้ถี่ถ้วน ว่าตัวเองเหมาะกับการลงทุนรูปแบบนี้ไหม


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปข้อมูล พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 รอบใหม่ ขายวันไหน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ อัปเดตล่าสุด 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:54:15 220,111 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP