8 อันดับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง ปี 2562 เช็กเลย ! ฝากที่ไหนดี

          เช็ก ! ดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบปลอดภาษี 24 เดือน ของปี 2562 แบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยเท่าไร ใครอยากมีเงินเก็บ มีเงินก้อน แนะนำให้เปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีเลย

          อยากเก็บเงินให้ได้สักก้อน ลองเลือกฝากเงินกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีกันดู เพราะมีข้อดีตรงที่ให้เราฝากทุกเดือนในจำนวนเท่า ๆ กัน โดยไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้ แต่ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำ แถมยังไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากด้วย ใครที่มีรายได้ไม่มาก แต่อยากเก็บเงินให้ได้ทุกเดือน ขั้นต่ำ 500-1,000 บาท รีบมาส่องก่อนเลยว่า บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ปี 2562 ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยเท่าไรกันบ้าง

เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

          - ระยะเวลาฝากเงินมีให้เลือกแบบ 24 เดือน / 48 เดือน / 60 เดือน (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)

          - เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ย ซึ่งมักมีอัตราสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป

          - ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

          - ต้องฝากเงินในจำนวนเท่า ๆ กันเดือนละ 1 ครั้ง วันที่เท่าไรก็ได้ (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)

          - หากถอนหรือปิดบัญชีก่อน 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

          - สามารถเปิดได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร)

 

          ทราบเงื่อนไขของเงินฝากปลอดภาษีกันไปแล้ว ทีนี้ลองมาดูว่ามีธนาคารใดบ้างที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากปลอดภาษีแบบ 24 เดือน แล้วให้ดอกเบี้ยสูงสุด (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562)

1. ธนาคารธนชาต

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.60%

เงื่อนไข

          - ฝากขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (โดยจำนวนที่ฝากจะต้องทวีคูณช่วงละ 100 บาท)

          - จำนวนเงินในการฝากต้องเท่ากันทุกเดือน และฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง

          - ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย

          - อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร  

          - กรณีขาดส่งเกิน 2 ครั้ง และยังคงฝากต่อจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงินฝากต่ำสุด ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากนั้นด้วย

 

ข้อมูลตามประกาศธนาคารธนชาต อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

2. ธนาคารไทยพาณิชย์

* เงินฝากแบบผูกพัน 24 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก : ดอกเบี้ย 2.50%
* เงินฝากแบบผูกพัน 24 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก : ดอกเบี้ย 2.60% 
เงื่อนไข
          - จำนวนเงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 25,000 บาท (กรณีขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี)
          - จำนวนเงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 900,000 บาท (กรณีไม่ขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี)
          - หากฝากมากกว่าเดือนละ 1,000 บาท สามารถเพิ่มได้ขั้นละ 500 บาท เช่น 1,500 บาท
          - ต้องฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
          - ขาดส่งได้ไม่เกิน 2 งวด (ไม่ว่าจะเป็นการขาดติดต่อกัน 2 งวด หรือไม่ติดต่อกัน) หากขาดการนำฝากเกิน 2 งวดจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี
          - บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน หรือขาดการนำส่งเกินกว่า 4 งวด จะต้องปิดบัญชี
          - วันที่ครบกําหนดการจ่ายดอกเบี้ย จะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน

3. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.55%

เงื่อนไข
         - จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
         - ฝากเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท
         - ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี จนครบจำนวนงวดในการฝาก
         - หากขาดส่งเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
         - วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากให้นับจากวันที่เปิดบัญชีไปอีก 24 เดือน โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน

 

ข้อมูลตามประกาศธนาคารไอซีบีซี (ไทย) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 21 มกราคม 2561

4.ธนาคารกสิกรไทย

เงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

เงื่อนไข
          -  จำนวนเงินที่รับฝากตั้งแต่ 500-25,000 บาท
          - ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเท่ากันทุกเดือน
          - ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก หากขาดการฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลือต่อไป และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

 

ข้อมูลตามประกาศธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 5 มกราคม 2562

5.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.50%
เงื่อนไข
          - จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
          - ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเท่ากันทุกเดือน
          - หากฝากส่งเกิน 2 งวด แต่นำเงินฝากครบ 24 งวด จะยังได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

ข้อมูลตามประกาศธนาคารไทยเครดิต อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

6.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

เงื่อนไข
          - จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
          - ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อผูกบัญชีรองรับการโอนต้นเงินและดอกเบี้ย
          - หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะถูกออกจากโครงการ โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากและหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

เงื่อนไข
          - เป็นบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี แต่จะได้บวกเพิ่มอีก 1% หากฝากครบ 2 ปีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เท่ากับจะได้ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี
          - จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
          - ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนที่เท่ากับตอนเปิดบัญชี
          - หากเดือนใดไม่ได้นำฝาก สามารถนำฝากในเดือนถัดไปทันที โดยฝากรวมกัน 2 งวดได้
          - สำหรับการฝากครั้งสุดท้าย (งวดที่ 24) ไม่ผ่อนผันให้ขาดฝาก และสามารถฝากเงินงวดสุดท้ายได้จนถึง 1 วันก่อนครบกำหนดฝาก
          - หากมีบัญชีเงินฝากประจำสินเคหะอยู่ จะไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ได้
          - ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เพื่อรับดอกเบี้ยรายเดือน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

8. ธนาคารยูโอบี

เงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน 24 เดือน
ดอกเบี้ย 2.00-2.50%
          - ยอดเงินฝาก 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 2%
          - ยอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25,000 บาท : ดอกเบี้ย 2.25%
          - ยอดเงินฝาก 25,000 บาทต่อเดือน : ดอกเบี้ย 2.50%

เงื่อนไข
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยยอดเงินฝากรวมกันแล้วไม่เกิน 600,000 บาท
          - ฟรี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 1.15 ล้านบาท หรือ 2 เท่าของจำนวนเงินส่วนที่เหลือที่ผู้ฝากจะต้องฝากต่อจนครบระยะเวลาฝาก (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
          - หากขาดฝากเกิน 2 งวด จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
          - หากขาดฝากเกิน 2 งวด จะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
          - กรณีผู้ฝากเงินอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่ประสบอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของวงเงินคุ้มครอง

 

ข้อมูลตามประกาศธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน


          เงินหมื่น เงินแสนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ลองเริ่มจากเก็บเงินเดือนละ 1,000 บาท ฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ครบ 2 ปี ก็มีเงินในบัญชีเหนาะ ๆ 24,000 บาท ยังไม่รวมดอกเบี้ยที่มากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ตั้งหลายเท่า แต่ถ้าใครสามารถเก็บเงินได้มากกว่าเดือนละ 1,000 เช่น เดือนละ 5,000 บาท เผลอแป๊บเดียวก็มีเงินแสนอยู่ในบัญชีแล้วล่ะ

          ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากสนใจบัญชีเงินฝากของธนาคารไหน แนะนำให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารอีกครั้งนะคะ

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
8 อันดับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง ปี 2562 เช็กเลย ! ฝากที่ไหนดี โพสต์เมื่อ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:21:39 40,197 อ่าน
TOP