x close

เงินฝากปลอดภาษี 2564 ฝากแบงก์ไหนดี ให้ดอกเบี้ยสูงสุด สายออมมาดู !

           เงินฝากปลอดภาษี 2564 แบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยสูง ทั้งฝากประจำแบบ 24 เดือน และ 36 เดือน ใครอยากเก็บหอมรอมริบอย่างน้อย 2 ปี มาเริ่มต้นฝากประจําปลอดภาษีกันเลย

          ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ธนาคารต่าง ๆ พากันปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สวนทางกับคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการออมเงิน และเก็บเงินสำรองไว้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัย แต่ก็อยากฝากไว้ในบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยสูงสักหน่อย ดังนั้น บัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจำทั่วไปที่ให้ดอกเบี้ยไม่ถึง 1% ต่อปี คงไม่ใช่คำตอบเสียแล้ว จึงต้องมองหาทางเลือกฝากเงินแบบอื่นที่ไม่เสี่ยง และให้ดอกเบี้ยดีกว่า ซึ่งบัญชีที่หลายคนสนใจก็คือ เงินฝากประจำปลอดภาษี..

เงินฝากปลอดภาษี

เงินฝากปลอดภาษี คืออะไร

          เงินฝากปลอดภาษีเป็นบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำ ซึ่งมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร) โดยเราต้องฝากเงินเข้าธนาคารทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ต่อเนื่องจนครบกำหนด เพื่อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป ซึ่งดอกเบี้ยที่ได้ก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะ ต่างจากบัญชีเงินฝากประจำอื่น ๆ ที่ปกติแล้วต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ นอกจากจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการออมไปพร้อม ๆ กัน

เงินฝากปลอดภาษี มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

          ก่อนจะเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ต้องรู้ข้อมูลต่อไปนี้ให้ชัดเจน จะได้ไม่ทำผิดเงื่อนไข ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

                - ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (รวมกันทุกธนาคาร และทุกรูปแบบระยะเวลา)
                - จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 500-1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)
                - ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
                - ต้องฝากเงินในจำนวนเท่า ๆ กัน เดือนละ 1 ครั้ง วันที่เท่าไรก็ได้ (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
                - หากถอนหรือปิดบัญชีก่อน 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
                - เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ย ซึ่งมักมีอัตราสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป


           ทราบเงื่อนไขของเงินฝากปลอดภาษีกันไปแล้ว ทีนี้ลองมาดูว่ามีธนาคารใดบ้างที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากปลอดภาษีแบบ 24 เดือน และ 36 เดือน แล้วให้ดอกเบี้ยสูงสุด (ข้อมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2564)
8 อันดับเงินฝากปลอดภาษีดอกเบี้ยสูง ปี 2564

1. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

เงินฝากปลอดภาษี

เงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.00%   

เงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 36 เดือน : ดอกเบี้ย 2.15%  
 

เงื่อนไข

          - กรณีฝากระยะเวลา 24 เดือน สามารถเปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (จำนวนเงินฝากโดยรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท)

          - กรณีฝากระยะเวลา 36 เดือน สามารถเปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท (จำนวนเงินฝากโดยรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท)

          - จำนวนเงินฝากต้องเท่ากันทุกเดือน และเท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี

          - ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

          - หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แต่นำเงินฝากครบ 24 หรือ 36 งวด ภายในระยะเวลาที่ธนาคารขยายงวดการฝากให้อีก จะยังได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

          - หากฝากไม่ครบตามกำหนด หรือปิดบัญชีก่อน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี และไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

          - กรณีถอนเงินฝากก่อนครบ 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และต้องปิดบัญชี
 

     * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 

     * รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

เงินฝากปลอดภาษี

เงินฝากประจําปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 1.75%

เงินฝากประจําปลอดภาษี 36 เดือน : ดอกเบี้ย 1.90%
 

เงื่อนไข

          - ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี

          - กรณีฝากระยะเวลา 24 เดือน ต้องเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

          - กรณีฝากระยะเวลา 36 เดือน ต้องเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท

          - ฝากเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท เท่านั้น เช่น 1,500 บาท, 3,000 บาท, 10,500 บาท

          - ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี และยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาทต่อบัญชี

          - ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน

          - หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

          - กรณีฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

          - วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากให้นับจากวันที่เปิดบัญชีไปอีก 24 หรือ 36 เดือน โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน เช่น เปิดบัญชีประเภท 24 เดือน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 บัญชีนี้จะครบกำหนดในวันที่ 11 มิถุนายน 2560
 

     * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 

     * รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ธนาคารยูโอบี

เงินฝากปลอดภาษี

เงินฝากประจำยูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน 24 เดือน : ดอกเบี้ย 1.50-2.00%

          สำหรับระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยปกติ 1.50% แต่หากซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท/ปี/กรมธรรม์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 2.00%

เงินฝากประจำยูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน 36 เดือน : ดอกเบี้ย 1.50%
 

เงื่อนไข

          - ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

          - ฟรี ! ประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือนของการฝากเงิน ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุด 1,180,000 บาท/บัญชี

          - หากผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันเปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง

          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท หากต้องการเปิดบัญชีมากกว่า 1,000 บาท จะต้องเพิ่มขึ้นช่วงละ 500 บาท

          - ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

          - จำนวนเงินฝากต้องเท่ากันทุกเดือน และเท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี

          - เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าไม่ได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

          - กรณีขาดฝากเกิน 2 งวด หรือถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของมาติดต่อธนาคาร โดยถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยเท่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น พร้อมเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

          - ผู้ฝากจะต้องกรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์เพื่อรับสิทธิ์ประกันภัย
 

     * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  

     * รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เงินฝากปลอดภาษี

เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน LH Smart Kids : ดอกเบี้ย 1.45% (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.40%)

เงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน ทวีค่า : ดอกเบี้ย 1.70% (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.65%)

(ปัจจุบัน ณ เดือนตุลาคม 2564 เงินฝากประจำ 12 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 1.05%)

เงื่อนไข

          - ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี

          - สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อเด็กได้ โดยผู้ปกครองต้องให้ความยินยอม

          - กรณีฝากระยะเวลา 24 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท 

          - กรณีฝากระยะเวลา 36 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท 

          - ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

          - จำนวนเงินฝากต้องเท่ากันทุกเดือน และเท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี

          - กรณีที่ขาดฝาก ให้จ่ายเงินส่วนที่ขาดฝาก พร้อมกับเงินฝากในเดือนถัดไป

          - หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ต้องปิดบัญชี และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่าย

          - กรณีปิดบัญชีโดยมีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

          - กรณีปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
 

     * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564

     * รายละเอียดเพิ่มเติมเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน LH Smart Kids

     * รายละเอียดเพิ่มเติมเงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน ทวีค่า

5. ธนาคารไทยพาณิชย์

เงินฝากปลอดภาษี

เงินฝากโบนัส/ระยะยาว 24 เดือน ไม่มีสมุดคู่ฝาก : ดอกเบี้ย 1.35% (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนแบบมีสมุด + 0.95%)

เงินฝากโบนัส/ระยะยาว 36 เดือน ไม่มีสมุดคู่ฝาก : ดอกเบี้ย 1.60% (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนแบบมีสมุด + 1.10%)

          อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 

เงื่อนไข

          - เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) สามารถเปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือเปิดบัญชีผ่าน SCB EASY APP โดยผู้ฝากต้องมีอีเมล ณ วันเปิดบัญชี เพื่อรับแจ้งเตือนและ E-Statement 

          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 25,000 บาท (เงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท)

          - ฝากเพิ่มได้ช่วงละ 500 บาท เช่น 1,500 บาท, 2,000 บาท, 4,500 บาท

          - ฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ฝากเป็นจำนวนเท่า ๆ กันทุกเดือน วันไหนก็ได้ภายในเดือนนั้น

          - จะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก โดยนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน

          - หากขาดฝากติดต่อกัน 4 เดือน สำหรับบัญชีเงินฝากระยะเวลา 24 เดือน และหากขาดฝากติดต่อกัน 7 เดือน สำหรับบัญชีเงินฝากระยะเวลา 36 เดือน จะต้องมาถอนเงินและปิดบัญชีเท่านั้น หากไม่มาดำเนินการจะได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ในอัตราต่ำสุด ณ วันที่ถอนเพื่อปิดบัญชี โดยคำนวณตามระยะเวลาฝาก และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 

     * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564

     * รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

เงินฝากปลอดภาษี

เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ 24 เดือน : ดอกเบี้ย 1.30-1.50% 
เปิดบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ 24 เดือน ปกติจะได้ดอกเบี้ย 1.30% แต่ถ้าใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจด้วย จะได้ดอกเบี้ยเป็น 1.50%

เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ 36 เดือน : ดอกเบี้ย 1.30%

(กรณีเป็นสมาชิก CIMB Preferred และฝาก 15,000-25,000 บาท ไม่ว่าจะแบบ 24 เดือน หรือ 36 เดือน จะได้รับดอกเบี้ย 1.60%)

 

เงื่อนไข

          - เปิดบัญชีได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี

          - ฟรี ! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาฝาก โดยได้รับความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝาก วงเงินสูงสุด 600,000 บาท

          - หากผู้ฝากมีอายุเกิน 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

          - จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

          - ฝากเป็นจำนวนเต็มหลัก 500 บาท เท่านั้น เช่น 1,500 บาท, 2,000 บาท, 10,500 บาท

          - ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

          - จำนวนเงินฝากต้องเท่ากันทุกเดือน และเท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี

          - หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉพาะเงินต้นตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน โดยคำนวณทุกวัน และจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 

     * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564

     * รายละเอียดเพิ่มเติม

7. ธนาคารออมสิน

ออมสิน

เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี : ดอกเบี้ย 1.30% 
 

เงื่อนไข

          - เปิดบัญชีได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป

          - สามารถเปิดบัญชีร่วมของบุตรผู้เยาว์กับบิดาหรือมารดา / สามี-ภรรยา ได้

          - จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

          - ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

          - จำนวนเงินฝากต้องเท่ากันทุกเดือน และเท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี

          - จะต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน และขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลา การฝากไม่เกิน 26 เดือน

     * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

     * รายละเอียดเพิ่มเติม

8. ธ.ก.ส.

เงินฝากปลอดภาษี

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 1.30%
 

เงื่อนไข

          - ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี

          - จำนวนเงินนำฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

          - ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และจำนวนเงินฝากต้องเท่ากันทุกเดือน

          - ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือน หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย 

          -  ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย 

          - ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน ประเภทออมทรัพย์ (ใช้สมุด), ออมทรัพย์ทวีโชค, Senior Savings และ A-Saving เพื่อรองรับการโอนต้นเงินและดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกําหนด

     * อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

     * รายละเอียดเพิ่มเติม

เงินฝากปลอดภาษี

          จะเห็นว่าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทุกคนได้เริ่มต้นออมเงินทีละเล็กทีละน้อย เด็ก ๆ นักเรียน นักศึกษา หรือคนที่มีรายได้ไม่สูงมากก็ออมได้ เพราะฝากขั้นต่ำแค่เดือนละ 500-1,000 บาท แต่ให้เราทยอยสะสมไปเรื่อย ๆ เพื่อจะได้มีเงินเก็บก้อนใหญ่ในวันข้างหน้า หากสนใจเปิดบัญชีกับธนาคารไหนก็สามารถติดต่อธนาคารได้เลยค่ะ
 

          อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดจากธนาคารอีกครั้งนะคะ 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงินฝากปลอดภาษี 2564 ฝากแบงก์ไหนดี ให้ดอกเบี้ยสูงสุด สายออมมาดู ! อัปเดตล่าสุด 21 มกราคม 2565 เวลา 09:34:39 296,579 อ่าน
TOP