เคลียร์ 40 คำถามเรื่องภาษี คลายข้อข้องใจก่อน "ยื่นภาษี 2560"

ภาษี 2560

          ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560 กับเรื่องที่หลายคนอาจเข้าใจผิด มาไขข้อสงสัยให้ชัด ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ก่อนยื่นภาษีกันเถอะ !

          เข้าสู่ช่วงยื่นภาษีทีไร เชื่อว่าหลายคนคงวุ่นวายกับการวางแผนกันพอสมควรเลยล่ะ เพราะไหนจะต้องเตรียมเอกสาร หาหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบ ยิ่งในปีนี้ กรมสรรพากรได้ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 เป็นแบบใหม่ด้วย จึงอาจทำให้บางคนเกิดความสงสัยขึ้นได้ว่า รายได้เท่าไหร่ แบบไหน ต้องยื่นภาษีบ้าง หรือต้องคำนวณภาษีอย่างไร กระปุกดอทคอมจึงได้รวบรวม 40 คำถามเรื่องการยื่นภาษี 2560 จากกรมสรรพากร มาไขปัญหาคลายข้อข้องใจกัน


1. เงินได้จากเงินเดือนทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาท ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ


          คำถาม : นาย ก. สถานภาพโสด มีเงินได้จากเงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท ไม่มีรายได้อื่น ทั้งปีมีเงินได้ทั้งสิ้น 120,000 บาท จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่ ?

          คำตอบ : นาย ก. ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหากมีเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เกิน 120,000 บาท


2. คำนวณภาษีแล้วไม่มีเงินต้องชำระ ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ


          คำถาม : นาย ข. สถานภาพโสด มีเงินได้จากเงินเดือน ๆ ละ 11,000 บาท ไม่มีรายได้อื่น ทั้งปีมีเงินได้ทั้งสิ้น 132,000 บาท คำนวณภาษีแล้วไม่มีภาษีต้องเสีย จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่ ?

          คำตอบ : นาย ข. มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ แม้ว่าคำนวณภาษีแล้วไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่มก็ตาม

- เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี แล้วแบบนี้ยังต้องยื่นภาษีด้วยไหม ?


3. ได้รับรางวัลจากการชิงโชค ต้องนำเงินรางวัลมาคำนวณภาษีด้วย

          คำถาม : นาย ค. มีเงินได้จากเงินเดือน และในเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลจากการชิงโชคเป็นรถยนต์ 1 คัน มูลค่า 900,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว 5% และมีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แล้ว ต้องยื่นแบบแสดงภาษีอย่างไร ?

          คำตอบ :  นาย ค. จะต้องนำเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับในปีภาษี 2560 (เงินเดือน + รางวัล) มารวมคำนวณ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และสามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตในการคำนวณเงินได้

ภาษี 2560

4. ทำงาน 2 แห่ง ต้องนำเงินได้ทั้งหมดมารวมคำนวณภาษี


          คำถาม : ในปีภาษี 2560 นาย ง. ทำงาน 2 แห่ง โดยได้รับเงินเดือนจาก บริษัท  ABC จำกัด ในเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2560 และลาออกไปทำงานที่บริษัท XYZ จำกัด ในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2560 จะต้องเสียภาษีอย่างไร ?

          คำตอบ : นาย ง. จะต้องนำเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับในปีภาษี 2560 (บริษัท ABC+บริษัท XYZ) มารวมคำนวณเพื่อยื่นแบบแสดงรายการและสามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตในการคำนวณเงินได้โดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้เป็นของรายบริษัท ที่จ่ายเงินได้มากที่สุดเพียงรายเดียว5. เด็กอายุ 5 ขวบ ได้รับรางวัลยังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้

          คำถาม : เด็กหญิง ป. อายุ 5 ขวบ ได้รับรางวัลจากการชิงโชคเป็นทองคำหนัก 20 บาทมูลค่า 400,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 5% จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีอีกหรือไม่ ?

          คำตอบ : เด็กหญิง ป. ได้รับรางวัลมูลค่า 400,000 บาท ถือว่ามีเงินได้ตามมาตรา 40(8) แม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วก็ตาม ยังคงมีหน้าที่ต้องนำเงินรางวัลที่ได้รับไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นตัวแทนในการชำระภาษี


 6. อายุ 80 ปี มีเงินได้ยังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้

          คำถาม : นาง ส. อายุ 80 ปี เป็นหม้าย มีเงินได้จากการให้เช่าบ้าน 2 หลัง ค่าเช่าหลังละ 5,000 บาทต่อเดือน ต้องยื่นแบบเสียภาษีหรือไม่ เพราะได้รับยกเว้นเงินได้ จำนวน 190,000 บาท ?
         
          คำตอบ : นาง ส. มีเงินได้ค่าเช่าทั้งปี จำนวน 120,000 บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และนาง ส. อายุ 80 ปี ได้รับยกเว้นเงินได้ไม่เกิน 190,000 บาท เมื่อคำนวณภาษีแล้วไม่มีภาษีต้องเสีย แต่ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ


7. การยื่นแบบแสดงรายการเป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้

          คำถาม : นาย ช. เป็นพนักงานได้รับเดือนทั้งปี 500,000 บาท แต่นายจ้างไม่ยื่นแบบแสดงรายการให้นาย ช. ใครเป็นผู้มีหน้าที่ระหว่าง นาย ช. หรือ นายจ้าง ?

          คำตอบ : นาย ช. เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษี 2560

8. ยื่นแบบรวมคำนวณภาษีแล้ว ต่อมาจะขอแยกคำนวณต้องขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร

          คำถาม : สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ หากยื่นแบบโดยรวมคำนวณภาษีแล้ว และประสงค์จะยื่นแบบใหม่โดยขอแยกการคำนวณภาษี สามารถทำได้หรือไม่ ?

          คำตอบ : หากสามีภรรยา ได้เลือกยื่นรายการโดยรวมคำนวณภาษีในปีภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการสำหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว


 9. สามีภรรยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ สามารถเลือกช่องทางในการยื่นแบบของแต่ละฝ่ายได้

          คำถาม   นาย ช. และ นาง ว. ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ มีความประสงค์แยกยื่นแบบแสดงรายการ หากนาย ช. ยื่นแบบผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา นาง ว. จะต้องยื่นแบบผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยหรือไม่ ?
         
          คำตอบ : การยื่นแบบแสดงรายการผู้มีเงินได้แต่ละคนสามารถเลือกช่องทางที่ตนเองสะดวก ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชั่น RD Smart Tax


10. การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน

          คำถาม : นาย ฉ. ต้องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องทำอย่างไร ?

          คำตอบ : นาย ฉ. ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนจึงจะสามารถยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้


11. ในแต่ละปีภาษี สามารถเลือกช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการได้

          คำถาม : ในปีที่ผ่านมา นาย ฌ. ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต หากปีนี้ต้องการยื่นแบบด้วยกระดาษผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้หรือไม่ ?

          คำตอบ
: สามารถทำได้


 12. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ใช้เลขประจำตัวที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

          คำถาม : บุคคลธรรมดาจะต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือไม่ และขอได้ที่ไหน ?

          คำตอบ
: บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ใช้เลขประจำตัวที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยออกให้ ถือเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยไม่ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีก แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติ ยังคงต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งยื่นคำร้องขอเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ด้วย แบบ ล.ป. 10.1  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาอยู่

ภาษี 2560

13. มีเงินได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ใช้แบบ ภ.ง.ด.90

          คำถาม : นาง ญ. มีเงินได้จากเงินเดือนและค่าเช่าบ้าน จะต้องใช้แบบประเภทใดในการยื่นแบบเสียภาษี ?

          คำตอบ : กรณีมีทั้งเงินเดือนและเงินได้อื่น หรือมีเงินได้อื่นอย่างเดียว ต้องใช้แบบ ภ.ง.ด.90 เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


14. มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ย ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% มีสิทธิเลือกไม่ไปยื่นแบบฯ

          คำถาม : นาง ฐ. มีเงินได้จากดอกเบี้ย ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ 15% เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกหรือไม่ ?

          คำตอบ : นาง ฐ. มีสิทธิเลือกไม่นำเงินได้ดอกเบี้ยไปยื่นแบบแสดงรายการ เนื่องจากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้แล้ว


15.  มีเงินได้ประเภทเงินปันผล และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 10% มีสิทธิเลือกไม่ไปยื่นแบบฯ

          คำถาม : นาง บ. มีเงินได้จากเงินปันผล ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้แล้ว 10% เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกหรือไม่ ?

          คำตอบ : นาง บ. มีสิทธิเลือกไม่ต้องนำเงินปันผล ไปยื่นแบบแสดงรายการ หากไม่ต้องการจะขอคืนเงินภาษีที่ถูกหักไว้


16. มีเงินได้ประเภทเงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% หากจะนำไปยื่นแบบฯ ต้องนำไปคำนวณทั้งหมด

          คำถาม : นาง น. มีเงินได้จากเงินปันผล ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 10% โดยเงินปันผลที่ได้รับ มีทั้งที่ได้เครดิตภาษีเงินปันผลและไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ จะเลือกเฉพาะที่ได้เครดิตภาษีเงินปันผลไปยื่นเท่านั้น ได้หรือไม่ ?

          คำตอบ : หาก นาง น. จะนำเงินปันผลไปยื่นแบบแสดงรายการ จะต้องนำเงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับไม่ว่าจะได้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล ไปรวมคำนวณเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทั้งหมด17. มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ย และเงินปันผล เลือกยื่นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งได้

          คำถาม : นาง ล. มีเงินได้จากเงินปันผล และมีเงินได้จากดอกเบี้ย หากต้องการยื่นแบบฯ เฉพาะเงินปันผลแต่ดอกเบี้ยเลือกไม่ยื่นแบบฯ ได้หรือไม่ ?

          คำตอบ : ทำได้ หากจะนำเงินปันผลไปยื่นแบบแสดงรายการ จะต้องนำเงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับไม่ว่าจะได้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล ไปคำนวณทั้งหมด

ภาษี 2560

18. การยื่นแบบแสดงรายการในแอปฯ RD SMART TAX ได้เฉพาะแบบ ภ.ง.ด.91

          คำถาม : การยื่นแบบในแอปฯ RD SMART TAX สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกประเภทหรือไม่ ?

          คำตอบ : ได้เฉพาะแบบ ภ.ง.ด.91 เท่านั้น


19. ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ

          คำถาม : ต้องการแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 ต้องทำอย่างไร ?

          คำตอบ : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์กรมสรรพากร www.rd.go.th > เลือก Download แบบแสดงรายการภาษี/แบบคำร้องคำขอต่าง ๆ > แบบแสดงรายการภาษี > ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือสามารถขอได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทุกแห่ง


20. ได้รับแบบแสดงรายการหากไม่มีเงินได้ ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

          คำถาม : ได้รับแบบ ภ.ง.ด.90/91 (ฉบับกระดาษ) จากกรมสรรพากร แต่ในปีภาษี 2560 ไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้ ต้องทำอย่างไร ?

          คำตอบ : หากไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ


21. เคยลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่


          คำถาม : เคยลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ ?

          คำตอบ : ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้นำหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน เข้าระบบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการได้เลย


22. การยื่นแบบเพิ่มเติม ต้องทำรายการใหม่ทั้งหมด

          คำถาม : การยื่นแบบเพิ่มเติม หากฉบับแรกได้ยื่นแบบไปเรียบร้อยแล้วมีภาษีชำระไว้เกิน แต่ทำรายการไว้ไม่ถูกต้อง จะยื่นแบบใหม่และทำรายการอย่างไร ?

          คำตอบ : ให้ทำรายการใหม่ที่ถูกต้องทั้งหมด


23. ยื่นแบบไว้ไม่ถูกต้อง จะแก้ไขอย่างไร

          คำถาม : ในกรณีที่พบว่า รายการข้อมูลการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ไม่ถูกต้อง ต้องดำเนินการอย่างไร ?

          คำตอบ : กรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่มาเจอทีหลังว่า ข้อมูลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง สามารถดำเนินการได้ดังนี้

          1. กรณีเป็นแบบฯ ที่มีภาษีชำระแต่ยังไม่ได้ชำระ ให้เข้าสู่ระบบ จะปรากฏสถานะแบบค้างชำระ > ให้ Double Click ที่หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ จะปรากฏแบบฯ ขึ้นมา > ให้ทำการยกเลิกการยื่นแบบฯ ฉบับนั้น โดยกดปุ่ม "ยกเลิกการยื่นแบบ" (ที่ด้านล่างของแบบ) > แล้วทำการยื่นแบบฯ ใหม่

          2. กรณีเป็นแบบฯ ที่มีภาษีชำระและได้ชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นแบบฯ ที่ไม่มีภาษีชำระ หรือเป็นแบบฯ ที่มีเงินคืนภาษี ถือว่าการยื่นแบบเสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการยื่นแบบฯ ได้ ให้ทำรายการยื่นแบบฯ ใหม่ โดยเข้าสู่ระบบ และบันทึกรายการข้อมูลใหม่ทั้งหมด 

          ทั้งนี้ กรมสรรพากร จะถือว่าแบบฯ ที่ยื่นฉบับล่าสุด ถูกต้องที่สุด แต่หากเป็นแบบฯ ที่มีเงินคืนภาษีจะทำให้การได้รับเงินคืนช้าลงเล็กน้อย เพราะเป็นแบบฯ ที่ติดเงื่อนไขเนื่องจากมีการยื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ ในปีภาษีเดียวกัน

-ยื่นภาษีผิดทำไงดี ไม่ต้องตกใจไป แค่ยื่นใหม่ก็จบแล้ว !

ภาษี 2560

24. ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตมีภาษีต้องชำระ ต้องชำระภายในกำหนดเวลา

          คำถาม : ได้ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตและมีภาษีต้องชำระเพิ่ม แต่ลืมชำระ ต้องทำอย่างไร ?

          คำตอบ : การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีต้องชำระ แต่ไม่ได้ชำระภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าแบบแสดงรายการดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ต้องยื่นแบบแสดงรายการใหม่ (ฉบับกระดาษ) ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พร้อมชำระเงินภาษีและเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน พร้อมค่าปรับ


25. ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว นำเช็คไปชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม่ได้

          คำถาม : หากยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว จะนำเช็คไปชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้หรือไม่ ?

          คำตอบ : ไม่ได้

         

26. ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต เลือกช่องทางชำระไว้แล้ว สามารถเปลี่ยนช่องทางได้


          คำถาม : หากยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต และเลือกช่องทางชำระเป็น ATM ไว้ หากต้องการเปลี่ยนเป็นชำระผ่าน Counter ธนาคาร ได้หรือไม่ ?

          คำตอบ : ทำได้ โดย Log in เพื่อเลือกช่องทางชำระใหม่อีกครั้ง


27. ลืมรหัสผ่าน


          คำถาม : ลงทะเบียนและยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่จำรหัสผ่านไม่ได้ ต้องทำอย่างไร ?

          คำตอบ : ให้คลิกที่ตัวอักษร "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อกรอกข้อมูลและเลือกคำถาม (คำตอบที่ได้ให้ไว้เมื่อครั้งสมัครเข้ายื่นแบบฯ) ถ้ากรอกข้อมูลได้ตรงกัน ระบบจะแสดงรหัสที่เคยตั้งไว้ เพื่อนำไปใช้ในการเข้าระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ภาษี 2560

28. ลืมรหัสผ่านจำคำถาม-คำตอบไม่ได้


          คำถาม : ลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ลืมคำถาม-คำตอบที่ได้เลือกไว้ จะขอรหัสผ่านใหม่ได้หรือไม่ ?

          คำตอบ : ให้เข้าสู่ระบบ "ขอรหัสผ่านใหม่" ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > "บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต"29. ไม่มีวันที่หรือเดือนเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน


          คำถาม : การลงทะเบียนต้องระบุวัน เดือน ปีเกิด หากไม่มีวันที่ หรือเดือนเกิด ต้องระบุอย่างไร

          คำตอบ : ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีวันที่ หรือเดือนเกิด แต่ทราบเพียงปีเกิด เช่น เกิดปี พ.ศ. 2524 ให้กรอกวัน เดือน ปีเกิด ดังนี้ 00002524


30. ชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเพื่อขอหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต


          คำถาม :  ชาวต่างชาติลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบแจ้งว่า ชื่อ หรือวัน/เดือน/ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมสรรพากร จะแก้ไขอย่างไร

          คำตอบ :  ยื่นแบบ ล.ป.10.1 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานประจำตั้งอยู่ก็ได้ โดยแนบภาพถ่ายหนังสือเดินทางพร้อมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี) ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร


31. ชื่อเว็บไซต์หลักในการยื่นแบบภาษี

          คำถาม : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตจะต้องกรอก "ชื่อเว็บไซต์หลัก" ที่ใช้ทำธุรกรรมหรือไม่ ?

          คำตอบ : การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อเข้าสู่ระบบในหน้าจอแรกของการกรอกรายละเอียด ระบบจะแจ้งข้อความว่า “กรุณากรอกชื่อเว็บไซต์หลักที่ใช้ทำธุรกรรม หากมีกดปุ่ม OK หากไม่มีกดปุ่ม Cancel” กรณีที่ผู้มีเงินได้มีเว็บไซต์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกรรมให้ระบุชื่อเว็บไซต์ในรูปแบบของเว็บไซต์จริงเท่านั้น ก่อนกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อทำรายการยื่นแบบต่อไป


32. คนพิการยื่นแบบภาษี สามารถใช้สิทธิยกเว้น 190,000 บาท

          คำถาม : คนพิการจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท ได้หรือไม่ ?

          คำตอบ : คนพิการ ที่อายุไม่เกิน 65 ปี สามารถใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ โดยสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เพราะกรมสรรพากรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการที่ได้รับสิทธิเป็นปัจจุบัน ตามข้อมูลที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)


33. ข้อมูลผู้จ่ายเงินได้

          คำถาม : ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ในหน้าจอบันทึกข้อมูลผู้จ่ายเงินได้ ให้กรอกอย่างไร ?

          คำตอบ : ให้กรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ (กรณีผู้จ่ายเงินได้เป็นนิติบุคคล) หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน (กรณีผู้จ่ายเงินได้เป็นบุคคลธรรมดา) ในแต่ละช่องตามประเภทเงินได้นั้น ๆ โดยดูได้จากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ผู้จ่ายเงินได้ออกให้

          ส่วนกรณีเงินได้แต่ละประเภทมีผู้จ่ายหลายราย ให้เลือกกรอกเพียงรายเดียวที่มีการจ่ายเงินได้สูงที่สุด หากมีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) เฉพาะแพทย์ และ (8) ที่ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย บันทึกเป็น 0.00 โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลผู้จ่ายเงินได้


34. การตรวจสอบผลการยื่นแบบ

          คำถาม : หลังจากได้ดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 จะทราบได้อย่างไรว่ากรมสรรพากรได้รับแบบฯ แล้ว และถือว่าการยื่นแบบฯ นั้น เสร็จสมบูรณ์ ?

          คำตอบ : การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อทำรายการเสร็จสมบรูณ์ กรมสรรพากรจะยืนยันข้อมูลและตอบรับการยื่นแบบฯ โดยแจ้งผลการยื่นแบบฯ พร้อมหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ ให้ทราบทันทีที่หน้าจอ และหากมีภาษีที่ต้องชำระ การยื่นแบบฯ จะสมบรูณ์เมื่อกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีแล้ว

          -  หรือตรวจสอบโดยการ Log in ด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง จะพบข้อความ “กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว ประสงค์จะยื่นแบบฯ เพิ่มเติมหรือไม่” หมายถึง เราได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้ว (เป็นกรณีที่ได้ยื่นแบบไว้แต่ไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่ม)

          -  หรือตรวจสอบโดยการ Log in ด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง จะพบข้อความ “สถานะค้างชำระ” หมายถึง เราได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ชำระภาษี35. ขณะยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องส่งเอกสาร

          คำถาม : การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการหักค่าลดหย่อนให้กรมสรรพากรหรือไม่ หากไม่ต้องนำส่งต้องเก็บรักษาเอกสารไว้นานแค่ไหน และกรมสรรพากรมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างไร ?

          คำตอบ : ไม่ต้องนำส่งเอกสารหลักฐาน แต่ผู้เสียภาษียังคงต้องเก็บรักษาหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการลดหย่อนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพราะกรณีมีเหตุสงสัยเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจขอตรวจสอบเอกสารได้


36. ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561

          คำถาม : สำหรับปีภาษี 2560  สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันไหน ?

          คำตอบ : สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2561

ภาษี 2560
 37. การติดตามการขอคืนภาษี

          คำถาม : จะตรวจสอบสถานะเงินคืนภาษีได้อย่างไร ?

          คำตอบ : สามารถตรวจสอบสถานะเงินคืนภาษีได้ด้วยตนเอง ที่เมนูสอบถามการขอคืน เว็บไซต์กรมสรรพากร

- 6 วิธีขอคืนภาษี 2560 แบบได้รับเงินเร็วทันใจ ไม่ต้องรอนาน


38. กรมสรรพากรคืนเงินภาษีโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้

          คำถาม : หากมีภาษีชำระไว้เกิน กรมสรรพากรจะคืนเงินให้โดยวิธีใด ?

          คำตอบ : เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะทำการคืนเงินภาษี โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน


39. กรมสรรพากรคืนเงินเข้าบัญชีแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าบัญชีของธนาคารใด

          คำถาม : ตรวจสอบสถานะการขอคืน พบว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว อยากทราบว่าเงินจะเข้าบัญชีของธนาคารใด ?

          คำตอบ : สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ดังนี้
          - ช่องทางปกติ ให้ตรวจสอบจากสมุดบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของทุกธนาคารที่มี
          - ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร, ตู้ ATM หรือ Application Mobile ของแต่ละธนาคาร โดยการทำรายการให้เลือกบริการ “Promptpay” และเมื่อระบุเลขประจำตัวประชาชน ระบบของธนาคารจะแจ้งให้ทราบว่าเราได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารใด จากนั้นจึงติดต่อกับธนาคารนั้น ๆ โดยตรง40. สมัครพร้อมเพย์แล้ว ไม่ต้องแจ้งกรมสรรพากร

          คำถาม : หากได้สมัครพร้อมเพย์ ภายหลังยื่นแบบแสดงรายการต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่ ?

          คำตอบ : หากได้สมัครลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารแล้ว ทางกรมสรรพากรจะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคารและโอนเงินคืนภาษีเข้าบัญชีของเราเลย โดยไม่จำเป็นต้องไปแจ้งต่อกรมสรรพากร

- พร้อมเพย์ คืออะไร สมัคร PromptPay ได้อย่างไร ?


          รู้แบบนี้แล้ว ใครที่ยังไม่ได้ยื่นภาษี 2560 ก็รีบไปดำเนินการกันได้เลย โดยสามารถคำนวณภาษีด้วยตัวเองดูก่อนก็ได้

- วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนยื่นภาษี 2560


          เมื่อคำนวณภาษีเรียบร้อยแล้ว ถ้ายังไม่รู้ว่าจะยื่นภาษีอย่างไรดี ก็ลองมาดูวิธียื่นภาษีแบบง่าย ๆ แล้วทำตามไปพร้อม ๆ กันได้เลย

- ยื่นภาษีออนไลน์ 10 ขั้นตอนง่าย ๆ มือใหม่ทำตามได้

- 9 ขั้นตอนยื่นภาษี 2560 ผ่านแอปฯ RD Smart TAX ขอคืนภาษีง่ายกว่าที่คิด !


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมสรรพากร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เคลียร์ 40 คำถามเรื่องภาษี คลายข้อข้องใจก่อน "ยื่นภาษี 2560" โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:41:48 18,435 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP