เช็คความพร้อมก่อนยื่นภาษี

เช็คลิสต์เอกสารยื่นภาษี

เช็คความพร้อมก่อนยื่นภาษี (ธนาคารกสิกรไทย)


          เดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของเทศกาลการยื่นภาษีสำหรับผู้มีเงินได้ ไม่ว่าจะมีเงินได้มากน้อยเพียงใด ก็มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องค่ะ

ใครมีหน้าที่ยื่น

          หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ถ้ามีเงินได้มากกว่าเดือนละ 20,000 บาท หรือมีเงินได้ต่อปีสูงกว่า 240,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นเสียภาษี ซึ่งความเข้าใจนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องค่ะ เพราะกรมสรรพากรได้กำหนดให้คนที่มีเงินได้แม้มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายได้ ในกรณีต่อไปนี้

           คนโสด มีเงินได้ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือน เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือมีเฉพาะเงินเดือนเกิน 50,000 บาทต่อปี ในปีภาษีนั้น
         
          คนมีคู่ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีเงินได้ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือนรวมกันเกิน 60,000 บาท หรือมีเฉพาะเงินเดือนเกิน 100,000 บาทในปีภาษีนั้น

ยื่นแบบไหน

          แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ดูง่ายๆ ว่าใครจะยื่นแบบไหน คนมีเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพก็ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนคนที่มีรายได้อื่นๆ หรือมีรายได้อื่นๆ และเงินเดือนด้วยก็ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90

เช็คสิทธิลดหย่อน และเอกสารประกอบการยื่น

          ก่อนยื่นภาษี อย่าลืมเช็คสิทธิลดหย่อนและตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนนะคะ เพราะจะทำให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่สรรพากรต้องการตรวจสอบเอกสาร จะได้จัดส่งได้โดยเร็วค่ะ

          1. หนังสือรับเงินเดือน (50 ทวิ) ซึ่งได้รับจากนายจ้าง โดยหนังสือรับรองจะระบุผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวนเงินได้ทั้งปี  ภาษีที่หักและนำส่งไว้ รวมถึงเงินที่จ่ายเข้ากบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน  กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          2. หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท  ส่วนประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันแบบบำนาญกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี 

          3. หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดา สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท โดยบิดามารดาต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีเงินได้เป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดา ทั้งนี้ บิดามารดาต้องมีเงินได้ในปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

          4. หนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ลดหย่อนได้สูงสุดตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยบิดามารดาต้องมีเงินได้ในปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

          5. หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท โดยมีเงื่อนดังนี้
         
                      คนพิการ จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ และระบุชื่อผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลในบัตรประจำตัวคนพิการฯ โดยคนพิการต้องมีเงินได้ในปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

                      คนทุพพลภาพ จะต้องเป็นผู้ทุพพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน มีใบรับรองแพทย์ที่ออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน และมีหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ

          6. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถใช้สิทธิได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี

          7. หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท

          8. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถหักลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

          9. บ้านหลังแรก สำหรับผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรก และมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และสามารถใช้สิทธิยกเว้นได้ภายใน 5 ปีภาษี นับตั้งแต่ปีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

          10. ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถหักลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ ทั้งนี้ หากเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาสามารถหักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินบริจาคค่ะ

          นอกจากนี้ อย่าลืมรายการลดหย่อนอื่นๆ ที่สามารถลดได้นะคะ เช่น ลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนบุตร การเครดิตภาษีเงินปันผล หากเอกสารที่มีครบถ้วนก็พร้อมยื่นภาษีเงินได้ได้แล้วค่ะ ยื่นเร็ว คำนวณเร็ว ได้เงินคืนภาษีเร็วค่ะ

          หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ได้ที่อีเมล K-Expert@kasikornbank.com  และ เว็บบอร์ดในเว็บไซต์ K-Expert นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจข่าวสารการเงินดีๆ ติดตามได้ที่ เว็บไซต์  www.askKBank.com/K-Expert และ Twitter @KBank_Expert


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 23 ก.ย. 2560 , 09:12 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,250.0020,350.00
  • ทองรูปพรรณ19,889.9220,850.00
เช็คความพร้อมก่อนยื่นภาษี โพสต์เมื่อ 24 มีนาคม 2557 เวลา 17:58:28 113 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เช็คความพร้อมก่อนยื่นภาษี ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP