ประกันประเภทใดบ้างที่ควรมี


ประกันประเภทใดบ้างที่ควรมี

ประกันประเภทใดบ้างที่ควรมี (ธนาคารกสิกรไทย)


            เนื่องจากเราไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียทางการเงินหรือความสูญเสียทางจิตใจ การป้องกันตนเองและครอบครัวจากความสูญเสียเหล่านั้นสามารถทำได้โดย "การทำประกัน" ถึงแม้ว่าการทำประกันจะไม่สามารถทดแทนความสูญเสียได้ทั้งหมด แต่ช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นบางส่วนได้ โดยบทความฉบับนี้จะขอแนะนำว่าประกันประเภทใดบ้างที่เราควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา

ประกันชีวิต

            ประกันชีวิตเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากรอบตัวเราเต็มไปด้วยความเสี่ยง ความไม่แน่นอนของชีวิตเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลาและสถานที่ ทั้งจากอุบัติเหตุ และการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท เราควรวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อสร้างหลักประกันต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองและความมั่นคงในระยะยาว

            แม้ว่าการทำประกันชีวิตจะมีความสำคัญ แต่ก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันชีวิต ควรพิจารณาเลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ดี คือ กรมธรรม์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้มากที่สุด ในการเลือกซื้อประกันชีวิตสามารถพิจารณาได้จากลักษณะพื้นฐานของแบบประกันชีวิต ยกตัวอย่างเช่น

              แบบชั่วระยะเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตในชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

              แบบตลอดชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันชีวิตไว้เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกัน

              แบบสะสมทรัพย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต และออมเงินระยะยาว โดยประกันรูปแบบนี้จะมีการจ่ายผลตอบแทนหรือเงินปันผลเป็นรายงวดตลอดระยะเวลาของสัญญา สำหรับเงินเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่รอดพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

              แบบเงินได้ประจำ (แบบบำนาญ) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นรายงวด และเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุไปจนถึงวันที่กำหนดไว้ (อาจเป็นชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือตลอดชีพ ขึ้นอยู่กับแบบกรมธรรม์)


ประกันประเภทใดบ้างที่ควรมี

ประกันสุขภาพ

            เพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไร และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย จะต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด ถึงแม้ว่าบริษัทหลายแห่งจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้พนักงาน แต่อาจไม่เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาล หากการเจ็บป่วยยืดเยื้อต้องรักษาเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว และส่งผลให้เงินออมที่มีอยู่ต้องลดน้อยลง การซื้อประกันสุขภาพจึงมีความสำคัญ เปรียบเสมือนการออมเงินไว้เพื่อดูแลตัวเองยามเจ็บป่วย ซึ่งช่วยลดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

            ทั้งนี้ เราควรทำประกันสุขภาพให้เราได้รับความคุ้มครองในหลายๆ ด้าน โดยค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักสำคัญที่ควรมีไว้ โดยครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ ครอบคลุมโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเส้นเลือดอุดตัน โรคหัวใจ หรือโรคเกี่ยวกับสมอง เป็นต้น และควรมีค่าชดเชยรายวันในกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยทั่วไปบริษัทมักจ่ายให้ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

            นอกจากนี้ เราควรทำประกันสุขภาพตั้งแต่ตอนที่สุขภาพแข็งแรงดี เพราะเมื่อเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้ว บริษัทประกันภัยอาจไม่รับทำประกัน หรือรับทำแต่ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นอยู่ รวมทั้งหากทำประกันตอนอายุมาก ค่าเบี้ยประกันจะสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และโอกาสที่จะรับทำประกันจะยิ่งน้อยลง โดยประกันสุขภาพสามารถซื้อแยกต่างหาก หรือทำเป็นสัญญาแนบท้ายประกันชีวิตเพื่อได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม


ประกันประเภทใดบ้างที่ควรมี

ประกันอุบัติเหตุ

            กล่าวได้ว่าทุกวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเอง แม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพียงใด คงรับประกันไม่ได้ว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง และแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วย่อมมีค่าใช้จ่ายตามมา การทำประกันอุบัติเหตุจึงเป็นการสร้างความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ ประกันอุบัติเหตุสามารถซื้อแยกต่างหาก หรือทำเป็นสัญญาแนบท้ายประกันชีวิตเพื่อได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม


ประกันประเภทใดบ้างที่ควรมี

ประกันบ้าน

            กว่าจะสร้างบ้านสักหลังได้ต้องใช้เวลา และเงินทองมากมาย ทำให้บ้านเป็นทรัพย์สินมีค่าที่เรารักและหวงแหน และทราบหรือไม่ว่าบ้านของเราสามารถถูกคุกคามได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ เป็นต้น ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ผู้ที่มีบ้านอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังจะซื้อบ้านใหม่ไม่ควรมองข้าม คือ การทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายให้กับบ้านที่แสนรัก โดยประกันภัยที่ควรทำ คือ ประกันอัคคีภัย โดยทั่วไปประกันอัคคีภัยจะให้ความคุ้มครองในกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการถูกรถชนโดยอากาศยาน หรือยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ เป็นต้น

            นอกจากนี้ ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าภัยที่เกิดตามธรรมชาตินั้นจะเกิดขึ้นที่ใดและเมื่อไร เช่นเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งทำให้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย แม้ว่าบ้านของเราจะมีประกันอัคคีภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองภัยเนื่องจากน้ำ แต่โดยทั่วไปจะไม่ครอบคลุมถึงภัยน้ำท่วม เราจึงควรทำประกันภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มครองจากการทำประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านได้

            การทำประกันภัยให้กับบ้านและทรัพย์สินจะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับบ้านของเรา และเมื่อพิจารณาถึงเบี้ยประกันบ้านที่ต้องจ่ายถือว่าเป็นจำนวนเงินเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับราคาบ้านทั้งหลัง

            จากที่กล่าวมาเป็นประกันที่เราควรมีติดตัวไว้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งวันนี้เราอาจคิดว่าการซื้อประกันภัยเป็นภาระทางการเงิน หรือคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำ แต่อย่าลืมว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา ประกันจะเป็นเครื่องช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ค่ะ นอกจากนี้ ยังมีประกันอีกหลากหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำเป็น ความเหมาะสม และความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันค่ะ หากเรามีความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันก็สามารถเลือกซื้อเพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับตัวเองและครอบครัวกันได้ค่ะ


ข้อมูลจาก K-Expert ธนาคารกสิกรไทย
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.askkbank.com/k-expertติดตามข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ภาษี สินเชื่อ บทความการเงินน่ารู้มากมาย


หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 20 ต.ค. 2560 , 09:28 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,100.0020,200.00
  • ทองรูปพรรณ19,738.3220,700.00
ประกันประเภทใดบ้างที่ควรมี โพสต์เมื่อ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 14:31:14 183 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ประกันประเภทใดบ้างที่ควรมี ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP