x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 คนกลุ่มไหนรับเงินเพิ่มอีก 100-300 บาท ?

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 จะได้รับเงินส่วนไหนบ้าง คนกลุ่มไหนจะได้รับเงินเพิ่มเติม ชวนคนที่มีบัตรคนจนมาตรวจสอบข้อมูล
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

           กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเข้าบัตรประชาชนที่ใช้แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแล้ว โดยเดือนนี้จะมีคนบางกลุ่มได้รับเงินเพิ่มอีก 100-300 บาท มาเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตัวเองได้เลยที่นี่

วันที่ 1 มิถุนายน 2567

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 67

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน

          ใช้สำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากใช้ไม่หมด 300 บาท จะไม่สามารถทบไปเดือนหน้าได้ และไม่สามารถกดเงินออกมาใช้ได้  

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และยืนยันตัวตนผ่านแล้ว

2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในวงเงินรวม 750 บาท/เดือน ดังต่อไปนี้  

 • รถเมล์ ขสมก.

 • รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

 • รถไฟ

 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 • รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว/สีทอง/สีเหลือง/สีชมพู

 • รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน/สีม่วง

 • รถไฟ ARL ได้แก่ Airport Rail Link/สายสีแดง

3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/3 เดือน

          ใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 11-13 มิถุนายน 2567

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100-300 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 จะได้รับเดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2567) ซึ่งกรมบัญชีกลางจะจ่ายให้ทุก 3 เดือน (มีนาคม, มิถุนายน และกันยายน 2567)  โดยโอนผ่านบัญชีเงินฝากหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

          สำหรับในเดือนมิถุนายน 2567 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2567 : โอนเงิน 300 บาท ให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2495

 • วันที่ 12 มิถุนายน 2567 : โอนเงิน 300 บาท ให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2495 - 31 ธันวาคม 2501

 • วันที่ 13 มิถุนายน 2567 : โอนเงินให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2502 - 31 พฤษภาคม 2507 ดังนี้

  • เกิดวันที่ 1 มกราคม 2502 - 31 มีนาคม 2507 ได้รับเงิน 300 บาท

  • เกิดระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2507 ได้รับเงิน 200 บาท

  • เกิดระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2507 ได้รับเงิน 100 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินผู้สูงอายุ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยผู้พิการ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • จำนวน 800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ 10 ของเดือน

 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท โอนให้ทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากวันที่ 20 ตรงกับวันหยุดราชการจะโอนเงินให้ก่อน 1 วัน)
   

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

เงินคืนจาก e-Money (แก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จในวันที่ 23-24 พ.ค.)

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : คนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรก (ลงทะเบียนโครงการเมื่อปี 2560) และได้เติมเงิน e-Money ในบัตรเอาไว้ แต่ยังใช้ไม่หมด และได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ (ลงทะเบียนโครงการปี 2565) กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงินคงเหลือให้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่แจ้งไว้ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 แต่หากโอนเงินไม่สำเร็จในรอบแรกจะโอนใหม่อีกรอบในวันที่ 21 มิถุนายน 2567
 

เริ่มแล้ว ! คืนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กที่นี่ ได้เงินกี่บาท - เงินเข้าทางไหน

ค่าไฟฟรี

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิจากการไฟฟ้าแล้ว และใช้ไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี 

 • ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน  

 • หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท/เดือน จะต้องจ่ายเองทั้งหมด ไม่ได้รับสิทธิค่าไฟฟรี

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำฟรี

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ำฟรี

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิจากการประปาแล้ว และใช้ประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 • ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

 • หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

 หมายเหตุ : 

 • ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน 

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 คนกลุ่มไหนรับเงินเพิ่มอีก 100-300 บาท ? อัปเดตล่าสุด 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:18:13 14,485 อ่าน
TOP