x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีนาคม 2567 เช็กเลย ใครจะได้รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีนาคม 2567 เงินเข้าวันไหน แล้วคนกลุ่มไหนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 100-300 บาท
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเงินสดล่าสุด

         ในเดือนมีนาคม 2567 ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเดิม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน 100 บาท/เดือน ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว แต่ในปีนี้จะไม่โอนให้ทุกเดือน โดยเปลี่ยนเป็นโอนเงินให้ทุกไตรมาสแทน ในอัตราครั้งละ 100-300 บาท

          ตามมาเช็กกันว่า ผู้ที่มีสิทธิในบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินส่วนไหน ในวันไหนบ้าง

วันที่ 1 มีนาคม 2567

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นั่งรถไฟ

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน

         สำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเงิน 300 บาทนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

         ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และยืนยันตัวตนผ่านแล้ว

2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดังต่อไปนี้ ในวงเงินรวม 750 บาท/เดือน

 • รถเมล์ ขสมก.

 • รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

 • รถไฟ

 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 • รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว/สีทอง/สีเหลือง/สีชมพู

 • รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน/สีม่วง

 • รถไฟ ARL ได้แก่ Airport Rail Link/สายสีแดง

3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/3 เดือน

          ใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2567

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 11-13 มีนาคม 2567

เงินผู้สูงอายุ บัตรคนจน

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100-300 บาท

         ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 จะได้รับเดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2567)

         ทั้งนี้ ทางกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้ทุก 3 เดือน เริ่มงวดแรกจ่ายในวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 จะได้รับเงิน 100-300 บาท โดยโอนผ่านบัญชีเงินฝากหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ตามเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2507 ได้รับเงิน 300 บาท  

 • ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2507 ได้รับเงิน 200 บาท 

 • ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2507 ได้รับเงิน 100 บาท 

 • สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2507 เป็นต้นไป จะยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในงวดนี้ ต้องรอในงวดถัดไปหลังจากครบวันเกิด 60 ปีบริบูรณ์

รอบการโอนเงินตามวันเกิด

 • วันที่ 11 มีนาคม 2567 : โอนเงิน 300 บาท ให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2495

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 : โอนเงิน 300 บาท ให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2495 - 31 ธันวาคม 2501

 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 : โอนเงิน 100-300 บาท ให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2502 - 29 กุมภาพันธ์ 2507

เงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • จำนวน 800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทุกวันที่ 10 ของเดือน

 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท โอนให้ทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากวันที่ 20 ตรงกับวันหยุดราชการจะโอนเงินให้ก่อน 1 วัน)
   

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน

ค่าไฟฟรีและค่าน้ำฟรี

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟรี

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิจากการไฟฟ้าแล้ว และใช้ไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ำฟรี

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิจากการประปาแล้ว และใช้ประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 • หากใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

 • หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

 หมายเหตุ : 

 • ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน 

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีนาคม 2567 เช็กเลย ใครจะได้รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท อัปเดตล่าสุด 7 มีนาคม 2567 เวลา 15:47:56 36,397 อ่าน
TOP