x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566 เงินเข้าวันไหน ได้ค่าอะไรบ้าง

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566 ได้เงินช่วยเหลือส่วนไหนบ้าง มาตรวจสอบสิทธิ์กัน
           โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยังคงให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องผ่านบัตรประชาชน โดยในเดือนธันวาคม 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้ค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง และมีเงินเข้าวันไหน มาเช็กสิทธิ์กันเลย

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าแก๊ส

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน

          จะได้รับเงิน 300 บาท/เดือน โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่ใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และยืนยันตัวตนผ่านแล้ว

          ในส่วนของผู้ที่ยื่นอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 แต่จะไม่ได้รับเงินย้อนหลัง

2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

         ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดังต่อไปนี้ ในวงเงินรวม 750 บาท/เดือน

 • รถเมล์ ขสมก.

 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 • รถไฟฟ้า BTS, MRT และ Airport Rail Link

 • รถไฟ

3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/3 เดือน

         ใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด

         ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

เงินผู้สูงอายุ

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100-600 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จะได้รับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2566) โดยแบ่งรอบการโอนตามวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุ

          สำหรับในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 จะเป็นการโอนเงินให้คนที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2506 และยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โดยผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

          ได้รับเงินเท่าไร : ขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิด ดังนี้

 • เกิดก่อน 1 เมษายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนเมษายน-กันยายน 2566 จำนวน 600 บาท 

 • เกิดระหว่าง 1-30 เมษายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2566 จำนวน 500 บาท

 • เกิดระหว่าง 1-31 พฤษภาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 จำนวน 400 บาท

 • เกิดระหว่าง 1-30 มิถุนายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 จำนวน 300 บาท

 • เกิดระหว่าง 1-31 กรกฎาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 จำนวน 200 บาท

 • เกิดระหว่าง 1-31 สิงหาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนกันยายน 2566 จำนวน 100 บาท

          ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้สูงอายุ

เงินผู้สูงอายุ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

เงินผู้พิการ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากวันที่ 20 ตรงกับวันหยุดราชการจะโอนเงินให้ก่อน 1 วัน)
   

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน

ค่าไฟ-ค่าน้ำฟรี

           ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้า-น้ำประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถงลงทะเบียนขอรับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีและประปาฟรี โดยทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้าและค่าประปาให้กับหน่วยงานนั้นเอง ตามเงื่อนไขดังนี้

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าไฟฟรี

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ําฟรี

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

หมายเหตุ : 

 • ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน 

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปา ได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566 เงินเข้าวันไหน ได้ค่าอะไรบ้าง โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:58:48 26,836 อ่าน
TOP