x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2566 เงินเข้าวันไหน กลุ่มไหนได้รับเงินเพิ่ม

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2566 เงินเข้าวันไหนบ้าง ใครลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านแล้ว มาเช็กสิทธิของตัวเองกัน
          ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2566 กันหน่อยว่า จะมีเงินเข้าวันไหน ได้รับค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง ซึ่งในเดือนนี้กลุ่มผู้สูงอายุบางรายยังจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพิ่มเติมด้วย มาเช็กรายละเอียดกันเลย

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : NuTz/Shutterstock.com

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน

          สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาท/คน/เดือน โดยผู้มีสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. ของทุกวัน และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และยืนยันตัวตนผ่านแล้วภายในวันที่ 26 กันยายน 2566

2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

         ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดังต่อไปนี้ ในวงเงินรวม 750 บาท/เดือน

 • รถเมล์ ขสมก.

 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 • รถไฟฟ้า BTS, MRT และ Airport Rail Link

 • รถไฟ

3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/3 เดือน

         ใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด

         ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100-600 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จะได้รับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 100 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2566) โดยแบ่งรอบการโอนตามวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุ ซึ่งในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผู้ที่จะได้รับเงินคือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2506 และยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2566

ได้รับเงินเท่าไร : ขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิด ดังนี้

 • เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนเมษายน-กันยายน 2566 จำนวน 600 บาท 

 • เกิดระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2566 จำนวน 500 บาท

 • เกิดระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 จำนวน 400 บาท

 • เกิดระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 จำนวน 300 บาท

 • เกิดระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 จำนวน 200 บาท

 • เกิดระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนกันยายน 2566 จำนวน 100 บาท

          โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

           ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากวันที่ 20 ตรงกับวันหยุดราชการ จะโอนเงินให้ก่อน 1 วัน)
   

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟ-ค่าน้ำฟรี

          ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หากใช้ไฟฟ้า-น้ำประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟรี ค่าน้ำฟรี โดยต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิก่อน และทางกรมบัญชีกลางจะชำระค่าไฟฟ้าและค่าประปาให้กับหน่วยงานนั้นเอง ดังนี้

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

 หมายเหตุ : 

 • ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน 

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2566 เงินเข้าวันไหน กลุ่มไหนได้รับเงินเพิ่ม อัปเดตล่าสุด 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14:04:13 71,039 อ่าน
TOP