x close

สรุปหลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท ฉบับเข้าใจง่าย คนเดิมได้ไหม คนใหม่ใช้เกณฑ์อะไร


          ตีความ กฎการรับเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาทครั้งใหม่ หลังจากที่มีประกาศใหม่ เรื่องเกณฑ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท ที่ใช้เกณฑ์รายได้เป็นที่ตั้ง คนที่เคยได้รับอยู่แล้ว จะได้รับต่อไหม แล้วถ้าไม่เคยได้ จะต้องทำยังไง ก็คือการใช้เกณฑ์ระดับรายได้มาตัดสิน

เบี้ยผู้สูงอายุ

          จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท ซึ่งเบื้องต้นก็ยังมีความคลุมเครือกันว่า กฎใหม่ที่จะไม่ได้ทุกคนนั้น ใครจะได้รับผลกระทบตรงนี้บ้าง และกฎใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป


          ล่าสุด วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เรื่องเล่าเช้านี้ มีการนำเสนอประเด็นดังกล่าวในเชิงรายละเอียด พบว่า หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นั้น ที่ไม่มีส่วนเปลี่ยนแปลงคือ

          1. มีสัญชาติไทย

          2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นคนยืนยันสิทธิ์ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

เบี้ยผู้สูงอายุ

หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไป เบี้ยผู้สูงอายุ จากตัดคนที่ได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้ว สู่เกณฑ์รายได้


          อย่างไรก็ตาม ในข้อ 4 กฎหมายฉบับเดิมกับฉบับใหม่มีความแตกต่างกันในข้อนี้ สามารถจำแนกได้ คือ

          - เบี้ยผู้สูงอายุของเดิม ต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ, เบี้ยหวัด, บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

          ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลตอบแทนอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

          เบี้ยผู้สูงอายุของใหม่ เปลี่ยนเป็น ต้องเป็นผู้ไม่มีมีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

          กล่าวโดยสรุป คือ หลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุใหม่จะใช้ระดับรายได้มาเป็นตัวตัดสินว่าใครควรได้เงินหรือไม่ได้เงิน ซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ยังคงไม่มีหลักเกณฑ์ออกมาว่า ต้องรายได้เท่าไรถึงจะได้รบเงิน

หากได้เบี้ยผู้สูงอายุเงิน 600 บาทอยู่แล้ว แต่มีรายได้ จะถูกตัดสิทธิไหม


          ทั้งนี้ ในประกาศเบี้ยผู้สูงอายุดังกล่าวมีบทเฉพาะกาลที่เขียนเอาไว้ตอนท้ายว่า ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุอยู่ก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ออกมา ให้ยังมีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุต่อไปตามเดิมจนกว่าจะเสียชีวิต

          ส่วนคนที่อายุยังไม่ถึง 60 ปี และกำลังจะถึง ก็จะนับเกณฑ์จากคนที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามกฎใหม่

          สำหรับประเด็นอัตราเรื่องรายได้ต่ำกว่าเท่าไร ถึงจะเข้าเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในกฎใหม่ ตอนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติ ดังนั้นจึงให้กระทรวงมหาดไทยใช้อัตราเดิมไปก่อน

เบี้ยผู้สูงอายุ

เบี้ยผู้สูงอายุ


ข่าวเบี้ยผู้สูงอายุ ล่าสุดขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปหลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท ฉบับเข้าใจง่าย คนเดิมได้ไหม คนใหม่ใช้เกณฑ์อะไร อัปเดตล่าสุด 15 สิงหาคม 2566 เวลา 16:49:21 77,285 อ่าน
TOP