x close

บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ ปี 2566 มีที่ไหนบ้าง เลือกฝากธนาคารไหนได้ดอกเบี้ยสูง

          บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ อีกหนึ่งวิธีออมเงินเพื่อเตรียมพร้อมการเกษียณ มีเงื่อนไขอย่างไร และธนาคารใดเปิดรับฝากบ้าง ตามมาศึกษากัน
เงินฝากผู้สูงอายุ

          ใครอยากเปิดบัญชีให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือตอนนี้ตัวเองอยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้ว ต้องการเก็บออมเงินให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเผื่อไว้ใช้ในยามชรา แต่ก็ไม่อยากเสี่ยงลงทุนใด ๆ แนะนำให้ลองศึกษาบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบัญชีที่รับฝากเฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้น มีให้เลือกทั้งแบบเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถเบิก-ถอนได้คล่องตัว และแบบเงินฝากประจำที่ต้องฝากไว้จนครบกำหนด แลกกับการได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไป ส่วนจะมีเงื่อนไขอย่างไร และธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยเท่าไร เรารวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 มาบอกแล้ว

เงื่อนไขของบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ

 • รับฝากเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น โดยต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี (บางธนาคารอาจกำหนดไว้ที่ 50 ปี หรือ 60 ปีบริบูรณ์)
 • สามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชี/คน เท่านั้น โดยต้องเป็นบัญชีเดี่ยว ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้ทุกประเภท
 • กรณีเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน แต่ถ้าเป็นบัญชีเงินฝากประจำ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เป็นบัญชีคู่โอน
 • บัญชีเงินฝากประจำสำหรับผู้สูงอายุ จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี ณ ที่จ่าย 15% หมายความว่าสำหรับบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีประเภทนี้ หากมีดอกเบี้ยเงินฝากประจำรวมทั้งหมดไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยที่ได้รับจะไม่ถูกหักภาษี

บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ มีที่ไหนบ้าง

1. เงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ ธนาคารกสิกรไทย

เงินฝากผู้สูงอายุ

ภาพจาก : ธนาคารกสิกรไทย

          บัญชีเงินฝากประจำ 30 เดือน จากธนาคารกสิกรไทย ที่รับฝากเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี พร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุฟรี

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และต้องเปิดบัญชีเงินฝากในนามบุคคลเดียวเท่านั้น 
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

 • ยอดเงินฝาก 100,000-3,000,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • ส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท 
 • กรณียอดเงินฝากไม่ถึง 100,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประจำ 3 เดือน 
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

การเบิก-ถอน

 • สามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบระยะเวลาการฝากได้ โดยเงินส่วนที่เหลือยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด

 • กรณีต้องการถอนเงินทั้งก้อนก่อนครบระยะเวลาการฝาก

  • หากฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

  • หากฝากเกิน 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดา ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่มฝาก พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

เงื่อนไข

 • หากมียอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุฟรี (เฉพาะผู้มีอายุ 55-70 ปีบริบูรณ์) โดยวงเงินคุ้มครองชีวิตเท่ากับยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
 • หากยอดเงินคงเหลือไม่ถึง 100,000 บาท จะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • เมื่อครบระยะเวลาฝากแล้วจะต่ออายุอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำ 30 เดือน

ช่องทางเปิดบัญชี : สาขาธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกสิกรไทย

2. เงินฝากประจำ KKP FREE 55 UP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เงินฝากผู้สูงอายุ

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

          เงินฝากประจำสำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีให้เลือก 2 ระยะเวลา คือ ฝากประจำ 12 เดือน ได้ดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี และฝากประจำ 24 เดือน ได้ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาในประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี ประเภทบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น 
 • ต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี
 • ฝากประจำ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท 
 • ฝากได้สูงสุด 2 ครั้ง เท่านั้น โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาการฝาก หากครบ 2 รายการฝากแล้วจะไม่สามารถฝากเพิ่มได้
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

การเบิก-ถอน

 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก และธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • กรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ก่อนวันครบกำหนด และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝากเงินดังกล่าว ธนาคารสามารถเรียกคืนดอกเบี้ยโดยหักจากยอดเงินฝากได้ทันที 

เงื่อนไข

 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติในบัญชีเดิมและระยะเวลาฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ ณ ปัจจุบัน

ช่องทางเปิดบัญชี : สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

3. เงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

เงินฝากผู้สูงอายุ

ภาพจาก : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

          บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป รับดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี (ลูกค้าเดิม) หากเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีกับธนาคารจะได้รับดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน  

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นอาศัยในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี 
 • สามารถเปิดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น และฝากได้เพียงครั้งเดียว
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อรับโอนดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 

 • อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี (ลูกค้าเดิม) และ 1.70% (ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับธนาคารมาก่อน)
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับฝากสูงสุดไม่เกิน 1,700,000 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

การเบิก-ถอน

 • ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ หากต้องการถอนเงินจะต้องถอนทั้งจำนวน 
 • กรณีถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • กรณีถอนเงินฝากหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดาของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

เงื่อนไข

 • เมื่อครบระยะเวลาฝากแล้ว หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินจะถือว่าได้เริ่มฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์รอบใหม่ และใช้เงื่อนไข-อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น

ช่องทางเปิดบัญชี : สาขาธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

4. เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย ธนาคารออมสิน

เงินฝากผู้สูงอายุ

ภาพจาก : ธนาคารออมสิน

          ด้านธนาคารออมสินก็มีบัญชีเงินฝากสำหรับผู้สูงอายุเช่นกัน โดยเป็นบัญชีเผื่อเรียกพิเศษที่คิดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามระยะเวลาฝาก รับฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.65% ต่อปี และสามารถถอนเงินเท่าไรก็ได้ 

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี 
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อเป็นบัญชีคู่โอน

อัตราดอกเบี้ย 

 • อัตราดอกเบี้ยคิดเป็นแบบขั้นบันได ดังนี้

  • เดือนที่ 1-6 ร้อยละ 1.325 ต่อปี

  • เดือนที่ 7-12 ร้อยละ 1.40 ต่อปี

  • เดือนที่ 13-18 ร้อยละ 1.575 ต่อปี

  • เดือนที่ 19-24 ร้อยละ 2.30 ต่อปี

  • เฉลี่ยร้อยละ 1.65 ต่อปี

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

การเบิก-ถอน

 • สามารถถอนเงินเท่าไรก็ได้
 • กรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง

เงื่อนไข

 • เมื่อครบระยะเวลาฝากจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

ช่องทางเปิดบัญชี : สาขาธนาคารออมสิน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

5. เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings ธ.ก.ส.

เงินฝากผู้สูงอายุ

ภาพจาก : ธ.ก.ส.

          สำหรับผู้สูงอายุที่อยากเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เพื่อจะได้เบิก-ถอนได้สะดวก ทาง ธ.ก.ส. ก็มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings ที่ให้ดอกเบี้ยตั้งแต่ 0.35-0.60% ต่อปี และเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 100 บาท

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นอาศัยในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี 
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย 

 • ยอดเงินฝากน้อยกว่า 20,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี
 • ยอดเงินฝาก 20,000 บาทขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ย 0.60% ต่อปี
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (เดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี)

การเบิก-ถอน

 • ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง
 • สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM บัตรเดบิต และแอปพลิเคชัน A-Mobile ของ ธ.ก.ส. ได้

เงื่อนไข

 • สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนเพื่อรองรับดอกเบี้ยจากบัญชีประเภทอื่นได้
 • ยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 500 บาท และขาดการติดต่อธนาคารตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะถูกหักค่ารักษาบัญชี 20 บาท/เดือน (สำหรับลูกค้าทั่วไป) และ 10 บาท/เดือน สำหรับลูกค้าเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับ 44

ช่องทางเปิดบัญชี : สาขา ธ.ก.ส.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธ.ก.ส.

เงินฝากผู้สูงอายุ

          อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่สนใจเปิดบัญชี

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ ปี 2566 มีที่ไหนบ้าง เลือกฝากธนาคารไหนได้ดอกเบี้ยสูง อัปเดตล่าสุด 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13:35:07 71,186 อ่าน
TOP