x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2566 ยังใช้ได้อยู่ไหม แล้วจะมีเงินเข้าบัตรคนจนเท่าไรบ้าง

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคม 2566 ยังใช้ได้อยู่ไหม ถ้ายังใช้ได้ จะมีเงินเข้าวันไหน ได้ค่าอะไรบ้าง ใครมีบัตรคนจนใบเดิมอยู่ต้องรู้
           บัตรคนจนใบเดิมยังใช้ได้อยู่ไหม ? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เพราะในเดือนมกราคม 2566 กระทรวงการคลังจะประกาศผลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่ามีใครผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรคนจนรอบใหม่บ้าง ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ ทางกระทรวงเคยออกมาให้ข้อมูลแล้วว่า ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบันยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้จนกว่าทางกระทรวงจะประกาศยกเลิกการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม ซึ่งก็คือหลังจากประกาศผลการลงทะเบียนรอบใหม่ พร้อมทั้งยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น โดยคาดว่ากระบวนการต่าง ๆ จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเขตวันไหน ใบเดิมใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ มีวันหมดอายุหรือเปล่า ?

           จากข้อมูลดังกล่าว เท่ากับว่าในเดือนมกราคม 2566 ผู้มีบัตรคนจนใบเดิมก็ยังคงได้รับเงินช่วยเหลืออยู่เหมือนเดิม ส่วนจะได้รับเงินส่วนไหน และจะมีเงินเข้าวันไหนบ้างนั้น ตามมาตรวจสอบกันเลย

วันที่ 1 มกราคม 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 200 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาท ในเดือนมกราคม 2566 ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น

 • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรคนจนทั่วไป 100 บาท/3 เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

          หมายเหตุ : กระทรวงพลังงานมอบของขวัญปีใหม่ 2566 โดยขยายเวลาให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/คน/3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับร้านค้า หาบเร่ แผงลอย 100 บาท/เดือน

         ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

         หมายเหตุ : กระทรวงพลังงานมอบของขวัญปีใหม่ 2566 โดยขยายเวลาให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ร้านค้าหาบเร่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566

           จากเดิมมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หมดเขตในเดือนกันยายน 2565 แต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 7 เดือน คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 เท่ากับว่าผู้ถือบัตรคนจนจะยังได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย (ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย (ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

วิธีลงทะเบียน

           หมายเหตุ : ต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาไปชำระเงินตามปกติก่อน จากนั้นหน่วยงานจะส่งรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในวงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง สั่งจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่อง e-Money ของเดือนถัดไป

วันที่ 22 มกราคม 2566

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเบี้ยความพิการเพิ่มอีก 200 บาท (จากเดิม 800 บาท) รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีวันที่ 22 ของทุกเดือน สามารถถอนเป็นเงินสด หรือเก็บสะสมในเดือนถัดไปได้
          สำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสอบถามได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2270-6400 ในวัน-เวลาราชการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บทความที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2565


ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, รัฐบาลไทย 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2566 ยังใช้ได้อยู่ไหม แล้วจะมีเงินเข้าบัตรคนจนเท่าไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10:55:43 82,242 อ่าน
TOP