x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรอบใหม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง เช็กแบบฟอร์มกันเลย

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนรอบใหม่วันไหน แล้วต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง มาดูแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนเลย

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ จะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 โดยครั้งนี้กระทรวงการคลังกำหนดเงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจนไว้แตกต่างจากเดิมพอสมควร เพราะจะต้องนำรายได้และทรัพย์สินทางการเงินของสมาชิกในครอบครัวมาหารเฉลี่ยต่อคนด้วย หากมีมูลค่าเกิน 100,000 บาทต่อคน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะไม่ผ่านเกณฑ์ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คิดรายได้เฉลี่ยครอบครัวอย่างไร เช็กเงื่อนไขแบบไหนลงทะเบียนได้

            นอกจากเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรคนจนแล้ว หลายคนคงอยากจะทราบว่า ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเตรียมเอกสารอะไร และต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง ลองมาดูแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 ส่วน ดังต่อไปนี้
แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน

 • สถานะปัจจุบัน (เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่)

 • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

 • คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล

 • วัน/เดือน/ปีเกิด

 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

 • ที่อยู่ปัจจุบัน

 • วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • สถานภาพการมีครอบครัว

 • การผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพย์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : กระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 2 การประกอบอาชีพ

 • อาชีพหลักของผู้ลงทะเบียน

 • อาชีพหลักของคู่สมรส/คู่ครอง

           * หมายเหตุ : อาชีพหลัก หมายถึง งานที่ผู้ลงทะเบียนใช้เวลาทำเป็นส่วนใหญ่ หรืองานที่ให้รายได้สูงสุด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : กระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 3 รายได้และหนี้สิน

           โดย "รายได้" หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ รายได้ที่ได้จากสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาล เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น และรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา หรือบุตรหลาน ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่าประโยชน์อื่นใด เงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งต้องกรอกข้อมูล ดังนี้
 • รายได้รวมของผู้ลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2564 (ไม่รวมรายได้ครอบครัว) (ให้กรอกรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายที่ได้รับระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2564)

 • รายได้รวมของสมาชิกในครอบครัวในปี พ.ศ. 2564

 • หนี้สินในระบบและนอกระบบของผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : กระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 4 ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

           ให้ระบุว่าเราไม่ต้องการหรือต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านใดบ้าง อาทิ ลดค่าครองชีพในปัจจุบัน, หางานให้, ฝึกทักษะฝีมือหรือเพิ่มพูนศักยภาพ, หาสินเชื่อให้, แก้ไขหนี้เงินกู้นอกระบบ ฯลฯ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : กระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 5 ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว)

โดยให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของ

 • คู่สมรส (สามี/ภรรยา)

 • บุตร ตามจำนวนที่มี

  • บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ให้ลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง

  • บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : กระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 6 คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

            ส่วนนี้ให้อ่านทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนในโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : กระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 7 การรับรองความถูกต้อง

           ส่วนนี้ให้เราเซ็นชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกไว้

ส่วนที่ 8 การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล

           ส่วนนี้ให้ผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตร ลงชื่อยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : กระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 9 หลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

          สำหรับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียน เป็นผู้กรอกข้อมูล

ส่วนที่ 10 เอกสารประกอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.

          ส่วนนี้เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียน เป็นผู้กรอกข้อมูลว่าเรามีเอกสารประกอบการลงทะเบียนอะไรบ้าง ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส (สามี/ภรรยา)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือสำเนาสูติบัตร 

กรณีมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผ้รับมอบอำนาจ

ส่วนที่ 11 หลักฐานยืนยันการลงทะเบียน

           หลังจากลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะฉีกส่วนนี้ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : กระทรวงการคลัง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนได้ที่ไหน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

     1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th

     2. ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่

          - สำนักงานคลังจังหวัด

          - ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

          - สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

          - สำนักงานเมืองพัทยา

          - สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

          - สาขาธนาคารออมสิน

          - สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

          ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

          หลังจากนั้น 47 หน่วยงานจะร่วมตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ก่อนจะทยอยประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ภายในเดือนมกราคม 2566 เพื่อให้ผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566

บทความที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงการคลังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (2)Thai PBS

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรอบใหม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง เช็กแบบฟอร์มกันเลย อัปเดตล่าสุด 2 กันยายน 2565 เวลา 17:03:50 98,202 อ่าน
TOP