x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2565 เงินเข้าวันไหน เช็กวันโอนเงินเลย

           บัตรคนจนล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2565 มีเงินโอนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่หลายรายการ  มาเช็กปฏิทินกันเลย
            ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกำลังอยากทราบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2565 จะมีเงินส่วนไหนโอนเข้าบัตรคนจนบ้าง และจะได้รับวันที่เท่าไร รวมทั้งกรณีเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่จะได้รับเพิ่มเติมเข้ามา ลองตามมาเช็กปฏิทินวันโอนเงินกันเลย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก : Niloo/Shutterstock.com

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน 
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

           ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น

 • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/3 เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

          วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม ปรับเพิ่มจากเดิม 55 บาท ต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาท ต่อ 3 เดือน เฉพาะในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 โดยใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร EDC) หากไม่ได้ใช้สิทธิ์จะถูกตัดยอดเงินไป

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 50-100 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 โดยจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ซึ่งได้รับอัตรา ดังนี้

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

          เงินส่วนนี้สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือ แอปฯ ถุงเงินประชารัฐ ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย (ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย (ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

วิธีลงทะเบียน
           หมายเหตุ : ต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาไปชำระเงินตามปกติก่อน จากนั้นหน่วยงานฯ จะส่งรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในวงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง สั่งจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่อง e-Money ของเดือนถัดไป
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ เพิ่มอีก 200 บาท (จากเดิม 800 บาท) รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2565 โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีวันที่ 22 ของทุกเดือน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

           สำหรับใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

          ส่วนคนที่ยังไม่มีบัตรคนจน และอยากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แนะนำให้ติดตามประกาศจากทางรัฐอีกครั้งว่าจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไร โดยเช็กเงื่อนไขเบื้องต้นได้ที่นี่
 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คิดรายได้เฉลี่ยครอบครัวอย่างไร เช็กเงื่อนไขแบบไหนลงทะเบียนได้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2565 เงินเข้าวันไหน เช็กวันโอนเงินเลย โพสต์เมื่อ 29 เมษายน 2565 เวลา 10:42:33 25,678 อ่าน
TOP