x close

เคลียร์ชัด ๆ ! ได้เงินบำนาญชราภาพ แล้วมีสิทธิได้เบี้ยคนชราหรือไม่ มาดู

           ประกันสังคม ยันผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพ มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลังเกิดการสงสัยว่าจะเป็นการรับเงินซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นหรือไม่

เบี้ยสูงอายุ

           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เดลินิวส์ รายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุถึงกรณีที่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญ หรือสวัสดิการอื่นจากรับ เช่น ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดหรือไม่นั้น 

           ทั้งนี้ นายสุชาติ ได้ให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) สร้างการรับรู้กรณีดังกล่าวให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม

           โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ระบุว่า แม้ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม ก็มิใช่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกันตนดังกล่าวจึงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

           ดังนั้นผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพ จึงเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในส่วนของ ประกันสังคม มาตรา 33, ประกันสังคม มาตรา 39 และ ประกันสังคม มาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เคลียร์ชัด ๆ ! ได้เงินบำนาญชราภาพ แล้วมีสิทธิได้เบี้ยคนชราหรือไม่ มาดู อัปเดตล่าสุด 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:29:02 38,313 อ่าน
TOP