x close

ระเบียบประกันสังคมใหม่ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ยื่นคำขอผ่านออนไลน์ ไม่ต้องไปเอง

        ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แก้ระเบียบสำนักงานประกันสังคม อดีตพนักงานที่ยื่นประกันตน มาตรา 33 สามารถยื่นคำขอประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39 ผ่านไปรษณีย์-อีเมล-ไลน์ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นเอกสารแทน ภายใน 6 เดือน

ประกันสังคม

          วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยเนื้อหาในระเบียบดังกล่าวได้มีการปรับปรุงระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน แต่ต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป สามารถยื่นแบบคำขอตามมาตรา 39 ที่สำนักงานประกันสังคม ได้ภายใน 6 เดือน กรณีที่ไม่สามารถยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมได้ สามารถยื่นแบบคำขอด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร อีเมล หรือไลน์ หรือสามารถมอบอำนาจให้ผู้มาดำเนินการแทนได้

โดยมีเนื้อหาต่อไปนี้ 

          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

          เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID- 19) และมีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการให้หน่วยงานราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น ให้เพิ่มบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล การงดเว้นให้ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือลดการติดต่อที่สำนักงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

ภาษีแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้ซึ่งแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 เกี่ยวกับหลักฐานการสมัครแบบแสดงความจำนงขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 การอนุมัติ การนำส่งเงินสมทบ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของการควบคุมโรคติดต่อของภาครัฐ จึงจำเป็นต้องเพิ่มช่องทางในการยื่นความจำนงขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

          ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

          ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


          ข้อ 5 ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (แบบ สปส.1-20) แนบท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พร้อมด้วยหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้

          ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ต่อสำนักงาน ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (แบบ สปส.1-20) ด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร อีเมล หรือไลน์

          ในกรณียื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หรือกรณียื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ทางโทรสาร ไปรษณีย์ อีเมล หรือไลน์ ให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 เก็บหลักฐานการส่งเพื่อตรวจสอบ

          ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 ของระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          ข้อ 11 กรณีที่ไม่สามารถยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทน โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแนบท้ายระเบียบนี้ และหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีเลขประจำตัวและมีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้ ของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (แบบ สปส.1-20)

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ระเบียบประกันสังคมใหม่ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ยื่นคำขอผ่านออนไลน์ ไม่ต้องไปเอง อัปเดตล่าสุด 18 มิถุนายน 2563 เวลา 12:04:40 102,534 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP