x close

ป่วยโรคไต ประกันสังคมช่วยไหม เบิกค่ารักษาอะไรได้บ้าง

          สิทธิประกันสังคมผู้ป่วยโรคไต เบิกได้เท่าไร รักษาอะไรได้บ้าง อยากจะฟอกไต-ปลูกถ่ายไต ประกันสังคม ต้องทำอย่างไร ถึงจะได้รับสิทธิ์ 

โรคไตประกันสังคม

          ไตเป็นหนึ่งอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ช่วยกรองของเสีย ถ้าหากป่วยเป็น "โรคไต" ขึ้นมา ย่อมส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพ และโรคไตยังเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษายาวนานตลอดชีวิต ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคมจะได้รับความคุ้มครองกรณีป่วยเป็นโรคไต ส่วนจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั้น มาเช็กข้อมูลกัน 

รักษาโรคไต ประกันสังคม ใครมีสิทธิ์บ้าง

          ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ กรณีป่วยเป็นโรคไต จะต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

          • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับการรักษา

          • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับการรักษา    

          • กรณีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือนแล้ว แต่ลาออกจากประกันสังคม จะยังขอรับสิทธิ์รักษาได้ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน   

ผู้ป่วยโรคไต ประกันสังคมช่วยอะไรบ้าง

          1. โรคไตวาย (ที่ไม่ใช่ระยะสุดท้าย)

          ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามคำสั่งของแพทย์  ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ แต่มีเงื่อนไขคือ จะไม่ได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไต เช่น การฟอกไต ปลูกถ่ายไต การล้างช่องท้อง เป็นต้น 

          2. โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
 
          สามารถขอใช้สิทธิ์เข้ารับการบำบัดทดแทนไต ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเกือบปกติได้ โดยสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย

          - การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท)

          - จ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาทในระยะเวลา 2 ปี หากใน 2 ปีนี้ จำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขเส้นเลือด จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท

          - การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน

          - จ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์  ไม่เกิน 20,000 บาทในระยะเวลา 2 ปี หากใน 2 ปีนี้จำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาทางช่องท้อง จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท

          - การปลูกถ่ายไต ได้รับสิทธิ์บริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

          สำหรับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพและเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

          ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ทุพพลภาพจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

          - การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความเป็นจำเป็น กรณีรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ
          - การเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการให้อิริโธรปัวอิติน เท่าที่จ่ายจริงตามความเป็นจำเป็น กรณีรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ

          กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ

 
โรคไตประกันสังคม

บำบัดทดแทนไต ประกันสังคม มีเงื่อนไขอะไรบ้าง 

          ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยมีผลการพิสูจน์ Serum Bun, Serum Creatinine หรืออัตราการกรองของเสียของไต และขนาดของไต

          ส่วนกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไตมาแล้วจากที่อื่น เช่น สิทธิข้าราชการ หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ยังสามารถรับการบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมได้ต่อเนื่อง

โรคไตประกันสังคม
วิธีขอรับสิทธิ์รักษาโรคไต ประกันสังคม

          หากผู้ประกันตนต้องการรับบำบัดทดแทนไต จะต้องทำการยื่นขอรับการอนุมัติก่อน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยเตรียมเอกสารประกอบ ได้แก่ 

          1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำบัดทดแทนไตและปลูกถ่ายอวัยวะ หรือการดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและรับยากดภูมิคุ้มกันกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-18) 

          2. สำเนาเวชระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

          3. ผลการตรวจไตตามหลักเกณฑ์ 

          4. หนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคไต 

          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

          6. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

          ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไตเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจะไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ทางผู้ประกันตนจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง 

          สำหรับใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์รักษาโรคไต ประกันสังคม สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือ สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 19 กันยายน 2562


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ป่วยโรคไต ประกันสังคมช่วยไหม เบิกค่ารักษาอะไรได้บ้าง อัปเดตล่าสุด 13 เมษายน 2563 เวลา 20:22:13 219,237 อ่าน
TOP