คัด 6 บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ 2561 ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด

          บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ ดอกเบี้ยสูง ทางเลือกดี ๆ สำหรับออมเงินยามเกษียณ ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ มาอัปเดตกัน  

เงินฝากผู้สูงอายุ

          การวางแผนการเงินสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีเงินพอใช้ยามเกษียณ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะลำพังจะพึ่งแค่เงินบำเหน็จ-บำนาญเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะไม่พอเอาได้ เพราะฉะนั้นการนำเงินที่มีไปต่อยอดจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่ครั้นจะนำไปลงทุนก็ดูเสี่ยงไปสักหน่อย หลายคนจึงหันกลับมาออมเงินแบบง่าย ๆ ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างการฝากเงินในบัญชีธนาคาร ซึ่งปัจจุบันหลาย ๆ ธนาคารก็มี "บัญชีเงินฝากเพื่อผู้สูงอายุ" โดยเฉพาะ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

          วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงได้ทำการคัดบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุดอกเบี้ยสูง มาให้ลองเลือกกันดู (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561) หรือถ้าลูก ๆ คนไหนอยากจะเปิดบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุให้คุณพ่อคุณแม่เป็นของขวัญ ก็ลองพิจารณากันเลย 

1. บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย ธนาคารออมสิน 

          อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.875% ต่อปี คิดแบบขั้นบันได (Step Up) ดังนี้
          - เดือนที่ 1-6  ดอกเบี้ย 1% ต่อปี
          - เดือนที่ 7-12  ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
          - เดือนที่ 13-18 ดอกเบี้ย 2% ต่อปี
          - เดือนที่ 19-24 ดอกเบี้ย 3% ต่อปี

          คุณสมบัติผู้ฝาก
          - บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
          - ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

          รายละเอียดและเงื่อนไข
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
          - รับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
          - เปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
          - มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อเป็นบัญชีคู่โอน
          - ถอนเงินเท่าไหร่ก็ได้
          - ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
          - ยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา
 
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารออมสิน 

2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เงินฝากผู้สูงอายุ
ภาพจาก ธนาคาร ธอส.

          อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี ตามจำนวนเงินฝากแต่ละช่วง ดังนี้
          1-5,000,000 บาท ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
          5,000,001-20,000,000 บาท ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
          20,000,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

          คุณสมบัติผู้ฝาก
          - อายุ 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี

          รายละเอียดและเงื่อนไข
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
          - ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
          - ฝากถอนได้ตลอดเวลา
          - สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค โอนชำระหนี้เงินกู้ และพร้อมเพย์ได้
          - หากเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และหยุดเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชีครั้งละ 50 บาท ปีละ 2 ครั้ง 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ ธนาคารเกียรตินาคิน

เงินฝากผู้สูงอายุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนาคารเกียรตินาคิน

          อัตราดอกเบี้ย 1.60-1.70% ตามระยะเวลาฝาก ดังนี้
          - ฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 1.70% ต่อปี 
          - ฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี 

          คุณสมบัติผู้ฝาก
          - อายุ 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี

          รายละเอียดและเงื่อนไข
          - เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 
          - ฝากได้ 1 รายการฝาก ตลอดระยะเวลาเปิดบัญชี
          - เป็นบัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 12 หรือ 24 เดือน 
          - เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี ประเภทบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีคณะบุคคลและบัญชีร่วมทุกประเภทได้
          - กรณีที่ถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนเต็มจำนวนของยอดรายการฝาก โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ย
          - กรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยที่ธนาคารได้ทำการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนให้แก่ผู้ฝากไปแล้ว ธนาคารจะขอคืนดอกเบี้ย โดยหักจากยอดเงินฝากได้ทันที
          - ไม่หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารเกียรตินาคิน

4. เงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 

          อัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี 

          คุณสมบัติผู้ฝาก
          - อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี

          รายละเอียดและเงื่อนไข
          - เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
          - เป็นบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน และฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเปิดบัญชี

          - เปิดบัญชี 1 คน ต่อ 1 บัญชี 
          - ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น 
          - กรณีที่ลูกค้าเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร
          - ไม่หักภาษีจากดอกเบี้ย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากประจำในปีภาษี ไม่เกิน 30,000 บาท 

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 

5. บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ ธนาคารกสิกรไทย 

เงินฝากผู้สูงอายุ
ภาพจาก ธนาคารกสิกรไทย 

          อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี 

          คุณสมบัติผู้ฝาก
          - บุคคลธรรมดาที่มีอายุ 55-70 ปี 
          -ต้องเปิดบัญชีเงินฝากในนามบุคคลเดียวเท่านั้น

          รายละเอียดและเงื่อนไข
          - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท/ครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน
          - ฝากประจำ 30 เดือน
          - ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากทุกเดือน
          - ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท/คน
          - ยกเว้นภาษี หากได้รับดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
          - กรณีที่ถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย หากฝากไม่ถึง 3 เดือน ส่วนกรณีที่ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ยังไม่ครบกำหนด จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารกสิกรไทย 
 
6. เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          อัตราดอกเบี้ย 0.99 % ต่อปี

          คุณสมบัติผู้ฝาก
          - บุคคลทั่วไปสัญชาติไทย ที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

          รายละเอียดและเงื่อนไข
          - จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
          - ไม่กำหนดจำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
          - ได้รับยกเว้นเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
          - เงินฝากคงเหลือสิ้นวันตั้งแต่ 20,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 0.99% ต่อปี
          - เงินฝากคงเหลือสิ้นวันน้อยกว่า 20,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร
          - ถอนเงินได้ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา และ ATM ตามเงื่อนไขของบัตร

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 

สรุปบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ ดอกเบี้ยสูง (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561)

เงินฝากผู้สูงอายุ

          สำหรับใครที่กำลังมองหาบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุอยู่ ก็ลองนำบัญชีเงินฝากที่เรารวบรวมไปพิจารณากันดู อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากใครที่สนใจบัญชีไหนก็อย่าลืมเข้าไปอ่านรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมจากธนาคารอีกครั้งด้วยนะ

สนใจให้ Kapook.com รีวิวบริการด้านการเงิน ธนาคาร บัตรเครดิต สินเชื่อ ประกัน หรืออื่น ๆ รับทำการ
ตลาดด้วย Social Network, Content Marketing คลิกเลย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คัด 6 บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ 2561 ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด โพสต์เมื่อ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10:40:59 28,025 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP