สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity)

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity)

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          ในยามฉุกเฉินหากต้องการเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายในเหตุจำเป็น หลายคนอาจจะมองหาทางออกในการแก้ปัญหาไม่เจอ แต่สำหรับคนที่มีบ้านเป็นของตัวเอง สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย คือทางเลือกที่ดีที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แบบฉุกเฉินให้คุณได้ โดยเปิดโอกาสให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 15 ปี ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ต้องลองไปดูข้อมูลกันเลยค่ะ

สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity)

          ถ้ามีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องใช้ จ่าย ใช้ที่อยู่ของคุณเป็นทุน แปลงสินทรัพย์เป็นเงินกู้ กับบริการสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์ เบาใจผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี เรื่องราวหลายหลากที่ต้องใช้เงินจึงใช้จ่ายได้อย่างสบายใจ เงินก็ได้ บ้านก็ยังอยู่ ด้วยสินเชื่อที่คุณสามารถนำเงินไปใช้ทำอะไรก็ได้ตามต้องการ เพียงใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จุดเด่น

          สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามความต้องการ เพราะเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน

          อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น ๆ

          ก่อให้เกิดสภาพคล่องในทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยสามารถแปลงเป็นเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลได้

          ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 15 ปี

ระยะเวลาในการกู้


          ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 15 ปี สำหรับห้องชุดไม่เกิน 10 ปี

คุณสมบัติผู้ขอกู้

          เป็นผู้มีสัญชาติไทย

          มีอายุไม่น้อยกว่า 22 ปี

การพิจารณาเกณฑ์อายุผู้กู้และผู้กู้ร่วม

          - กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 60 ปี

          - กรณีผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีอายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 65 ปี

อายุงานของผู้ขอกู้


          - ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปี ต้องมีประวัติการทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี

          - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

          - ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

          - ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีที่มีการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นด้วย

          - จำนวนผู้กู้รวมกันไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 
วงเงินกู้

          หลักประกันตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)          หลักประกันตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรสาคร)          กำหนดวงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

          วงเงินกู้ คิด MLR-0.5% ใน 2 ปีแรก หลังจากนั้นคิด MLR ต่อปี

          วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี คิด MRR+ 0.5% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย


          ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมินราคา

หลักประกัน


          หลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นประกันสำหรับบริการนี้ ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และห้องชุด (เฉพาะห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท) ไม่รับหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า

          ผู้ขอกู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารในครั้งนี้ โดยเป็นการใช้เพื่อการอยู่อาศัย มิใช่เพื่อเป็นการให้เช่า

          สภาพหลักประกันเหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

          หากอายุของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเกินกว่า 25 ปี นับจากวันจดทะเบียนหลักทรัพย์ถึงวันที่ขอวงเงิน สามารถ

          ผ่อนผันได้หากหลักทรัพย์อยู่ในสภาพดี มีการบำรุงรักษาที่ดี โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินราคา

          ผู้ขอกู้จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสในการทำนิติกรรมสัญญาและจดทะเบียนจำนองหลักประกัน

เอกสารด้านการเงิน ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วมและคู่สมรส

          กรณีผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานรับจ้าง (พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือรับราชการ ยื่นเอกสาร ดังนี้

          สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

          หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และ/หรือ

          เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง

          กรณีข้าราชการบำนาญ ยื่นเอกสาร ดังนี้

          บัตรรับเงินบำนาญ หรือ

          ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ

          เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีแต่ละเดือน

          หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

          เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

          Bank Statement อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (ในนามส่วนบุคคล หรือกิจการ) และเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ เช่น Cash Flow ที่ระดับผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการทีมขึ้นไปรับรองความถูกต้อง

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง และนายหน้า ขายประกัน ขายตรง ยื่นเอกสาร ดังนี้

          เอกสารแสดงการเดินบัญชี  (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

          เอกสารเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้

             - สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ประกอบการ)

             - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกระทรวงพาณิชย์ /หนังสือบริคณห์สนธิ อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

             - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบริษัทจำกัด)

             - บัตรประจำตัววิชาชีพ/หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)

             - งบการเงินปีล่าสุด (เฉพาะกรณีต้องการนำรายได้ของกิจการมาประกอบการพิจารณา)

          เอกสารด้านหลักทรัพย์

             สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3/ นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

             สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

          เอกสารเพิ่มเติม

          กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) : หลักประกันที่นำมา Refinance ต้องเป็นวงเงินสินเชื่อประเภทเดียวกันกับสินเชื่อบ้านทวีทรัพย์เท่านั้น

          หลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เดิมหรือใบแสดงรายการเดินบัญชีเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Statement) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี

          สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม

          สำเนาสัญญาจำนองสถาบันการเงินเดิม

ใบสมัครคำขอสินเชื่อ

          ใบสมัครคำขอสินเชื่อ คลิกที่นี่

          สมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-888-8888

รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ

          สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

          รับสิทธิ์ กู้เพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ "ประกันชีวิตพิทักษ์สิน-โฮม" โดยไม่เพิ่มการผ่อนชำระต่อเดือน

          รับสิทธิ์เป็นผู้ถือบัตรเครดิต K Home Smiles Club

          ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ

          ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีสามปีแรก

          รับการบริการหลังการขายจาก ศูนย์ K Home Smiles Club  โทร 02-888-8888 กด 5

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity) ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 16 ส.ค 2560 , 14:11 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง19,950.0020,050.00
  • ทองรูปพรรณ19,586.7220,550.00
สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกรไทย (K-Home Equity) โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 15:32:03 48 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP