สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan)

สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan)

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม


          หลายคนมองว่าการได้เป็นเจ้าของบ้านสักหลังเป็นเรื่องที่ไกลตัว ถึงแม้ว่าจะเป็นความฝันลำดับต้น ๆ ก็ตาม เพราะอย่างที่รู้ ๆ กันว่าการขอสินเชื่อบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ สักเท่าไหร่ แต่ในวันนี้ สินเชื่อบ้านกสิกรไทย ก็มีข้อเสนอดี ๆ มาสนองความต้องการของคนอยากมีบ้าน โดยมอบเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan)

          ถ้าวันนี้ฝันอยากมีบ้าน...เป็นเจ้าของบ้านหลังถูกใจโดยไม่ต้องรอ นาน ไม่ต้องรอสะสมเงิน เป็นเจ้าของบ้าน หรือคอนโดในฝันกันได้ทุกคน แม้ไม่มีเงินดาวน์กับ สินเชื่อบ้านกสิกรไทย เบาใจดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระยาวนาน

จุดเด่น

          เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

          เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน

ระยะเวลาการกู้

          สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติผู้ขอกู้

          1. สัญชาติไทย

          2. มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

                • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

                • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

          3. อายุงาน

                • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปีต้องมีประวัติทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี

                • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

          4. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป (กรณีที่ผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป)

          5. มีจำนวนผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

คุณสมบัติผู้ขอกู้วงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระแยกตามประเภทการกู้

          1. บ้านพร้อมที่ดิน และทาวน์เฮ้าส์ กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

          2. ห้องชุดที่มีระดับราคาขายตั้งแต่ห้องละ 500,000 บาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดกำหนด ดังนี้

                • ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี 

                • ราคาซื้อขายตั้งแต่ 1.0 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

          3. อาคารพาณิชย์ กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคา ใดต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

          4. ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าปลูกสร้าง แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
 
          5. ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินส่วนที่ต่อเติม และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินบ้านและที่ดิน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี 

          6. รับโอนลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (Refinance)

          *ธนาคารกำหนดเงื่อนไขการกู้และอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า Refinance โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ K-Home Loan Delivery 02-888-8888 กด 5 กด 1 กด 7

          7.  การกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่าต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 

                7.1 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าเฉพาะในโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน

                7.2 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าไว้สำหรับการขยายที่อยู่อาศัยเดิมออกไป ตามความจำเป็นเพื่อการอยู่อาศัย

          กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับข้อ 7.1 - 7.2 ดังนี้

                1) ให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดิน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

                2) กำหนดเนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่

                3) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

                7.3 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าจากการแก้ไขหนี้ของธนาคารกสิกรไทย

                7.4 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าจากการประมูลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (เป็นทรัพย์จำนองของธนาคารกสิกรไทย)

                7.5 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์รอการขายของธนาคารกสิกรไทย และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดตั้งขึ้น ดังนี้

          กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับข้อ 7.3 - 7.5 ดังนี้

                1) ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน

                2) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยทรัพย์ต้องมีเนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่

                3) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

          8. หลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับที่อยู่อาศัยตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

                • กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย (ที่อยู่อาศัยทุกประเภท)

                • กรณีที่หลักประกันเป็นห้องชุด ราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย    

                • กรณีที่หลักประกันเป็นบ้านแนวราบราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย

อัตราดอกเบี้ย


          อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6 แบบดังนี้

          แบบที่ 1  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปีแรก 2.75%                          (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.44%)

          แบบที่ 2  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 5.00%                          (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.50%)

          แบบที่ 3  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 5.75%                          (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.56%)

          แบบที่ 4  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก MLR-4.25%       (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.44%)

          แบบที่ 5  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก MLR-2.00%       (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.50%)

          แบบที่ 6  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก MLR-1.25%       (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 6.56%)

          หลัง จากระยะเวลาข้างต้น คิดอัตราดอกเบี้ย MLR สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป หรือ คิดอัตราดอกเบี้ย MLR สำหรับอาคารพาณิชย์ จนสิ้นสุดอายุสัญญา

          ** อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมถึงการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า****


          นอกจากนี้ ธนาคารได้ยังมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับ กลุ่มลูกค้าพิเศษ ซึ่งอ้างอิงตามรายได้ (อาชีพทั่วไป) ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักบินพาณิชย์ ผู้พิพากษา และอัยการ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ K- Home Loan Delivery  02-888-8888  กด 5 กด 1 กด 7

เงื่อนไขพิเศษ ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิ์ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.25% ในช่วงปีแรก หากปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

          1. กรณีทำประกันชีวิตพิทักษ์สิน-โฮม/ซีเนียร์ (MRTA) รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.25%

          - รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยปีแรก 0.25% กรณีลูกค้าสมัครทำประกันชีวิตพิทักษ์สินฯ โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ของวงเงินสินเชื่อและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้

          - รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยปีแรก 0.12% กรณีทำประกันชีวิตพิทักษ์สินฯ นอกเหนือเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น
 
หมายเหตุ

          สามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย


          • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมินราคา คิด 2,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

          • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร 02-888-8888


ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้

          ประมาณ 7 วันทำการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)
 
เอกสารประกอบคำขอกู้

          ดูเอกสารประกอบคำขอกู้ คลิกที่นี่

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

          ใบสมัครคำขอสินเชื่อ คลิกที่นี่

          สมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 23 ต.ค. 2560 , 09:31 น.
  • รับซื้อขายออก
  • ทองแท่ง20,000.0020,100.00
  • ทองรูปพรรณ19,647.3620,600.00
สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 13:59:35 137 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan) ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP