x close

แอปฯ ทางรัฐ ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนอย่างไร เช็กไว้รอรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต

          แอปฯ ทางรัฐ คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง มาดูขั้นตอนลงทะเบียนและยืนยันตัวตนง่าย ๆ เพื่อเตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท
แอปทางรัฐ ดิจิทัลวอลเล็ต

          หลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศเดินหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2567 โดยจะให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ซึ่งเป็นแอปฯ ที่มีอยู่แล้ว ก็ทำให้หลายคนต้องการดาวน์โหลดมาใช้งาน งั้นเรามาดูกันว่าแอปฯ ทางรัฐ ลงทะเบียนอย่างไร พร้อมกับเช็กอีกทีว่าใครมีสิทธิได้รับเงินดิจิทัลบ้าง

ใครมีสิทธิรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567
 • ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปี ในปีภาษี 2566
 • มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท นับยอดตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเงินฝากนั้นจะนับยอดในทุกบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินสกุลบาท ทั้งเงินฝากกระแสรายวัน, เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากประจำ, บัตรออมทรัพย์, ใบรับเงินฝาก (ไม่นับสลากออมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวม หุ้น)
          หากทราบว่าตัวเองมีสิทธิได้รับเงินดิจิทัล ก็สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนไว้ล่วงหน้าได้เลย 

แอปฯ ทางรัฐ คืออะไร

แอปทางรัฐ คืออะไร

          แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เป็นศูนย์กลางที่ให้คนไทยเข้าถึงบริการต่าง ๆ จากภาครัฐได้ง่าย ๆ ทั้งการติดต่อหน่วยงานราชการ ติดตามสถานะการใช้บริการจากรัฐ รวมทั้งเช็กข้อมูลและสิทธิของตัวเองผ่านระบบออนไลน์ เปรียบเสมือนทางลัดในการติดต่อทำธุรกรรมภาครัฐ

          โดยแอปพลิเคชันทางรัฐพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นต้น เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2564

แอปฯ ทางรัฐ ใช้ทำอะไรได้บ้าง

แอพทางรัฐ ดีไหม

ภาพจาก : แอปฯ ทางรัฐ

          ปัจจุบันแอปพลิเคชันทางรัฐ รองรับการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

1. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

 • ข้อมูลทะเบียนราษฎร / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง 
 • เช็กความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย
 • บริการหลักฐานแสดงตน และตรวจสอบข้อมูลประวัติกำลังพล เพื่องานด้านสิทธิและสวัสดิการของกองทัพบก
 • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรทราบก่อนวันที่บัตรจะหมดอายุ
 • เช็กสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สก. หรือผู้ว่าฯ กทม.
 • เช็กเครดิตบูโร ข้อมูลเบื้องต้น แจ้งจำนวนบัญชีสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อรวม ยอดหนี้คงเหลือ บัญชีที่เปิดอยู่
 • ตรวจสอบข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชน

2. ตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการ

 • ตรวจสอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด / เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยความพิการ
 • ตรวจสอบสิทธิ ส่งเงินสะสม คำนวณบำนาญของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 • ตรวจสอบข้อมูลกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนประกันสังคม ทั้งข้อมูลเงินสะสม เงินสมทบ และประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
 • ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40
 • บริการที่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน
 • บริการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งปัญหาสังคม และผู้ประสบพบเหตุ/ประสบปัญหาทางสังคม ขอรับบริการความช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
แอพทางรัฐ เงินเด็กแรกเกิด

ภาพจาก : แอปฯ ทางรัฐ

3. ตรวจสอบข้อมูลด้านสาธารณูปโภค

 • ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้า และชำระค่าไฟผ่าน QR Code ของการไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ตรวจสอบข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่นครหลวง เป็นบริการที่แสดงข้อมูลของผู้ใช้น้ำ ประวัติการใช้น้ำ และข้อมูลค่าน้ำงวดปัจจุบัน
 • ตรวจสอบข้อมูลประวัติการใช้น้ำ ชำระค่าน้ำผ่าน QR Code ของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ตรวจสอบข้อมูลด้านการศึกษา

 • ตรวจสอบข้อมูลยอดเงินกู้ยืมคงเหลือของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ตรวจสอบหนังสือรับรองผล O-Net

5. ตรวจสอบข้อมูลด้านยานพาหนะ

 • ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถที่ถือครอง วันสิ้นภาษี วันที่จดทะเบียน ประเภทรถ ลักษณะมาตรฐาน ยี่ห้อ สี และระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อภาษีใกล้หมดอายุ
 • บริการอบรมออนไลน์ต่อใบขับขี่  
 • ตรวจสอบใบสั่งจราจรออนไลน์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงชำระใบสั่งผ่าน QR Xode โดยแจ้งเตือนและติดตามสถานะการชำระใบสั่งได้

6. ตรวจสอบข้อมูลด้านสุขภาพ

 • ตรวจสิทธิการรักษาพยาบาล (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 • ตรวจสอบข้อมูลการใช้ยา สแกน QR Code บนซองยา หรือสรุปรายการยาจากโรงพยาบาล พร้อมสาระข้อมูลการใช้ยาที่สำคัญ
 • ติดตามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ Covid-19
แอพทางรัฐ เช็คบูโร

ภาพจาก : แอปฯ ทางรัฐ

7. ตรวจสอบข้อมูลด้านที่ดิน/ที่อยู่

 • ตรวจสอบเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนดำเนินการหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ กทม.
 • ตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุง เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน 
 • แสดงรูปแปลงที่ดิน, ค้นหาแปลงที่ดินนอกเหนือจากเลขที่โฉนดได้จากสถานที่สำคัญ หรือคลิกยังจุดที่สนใจบนแผนที่, สามารถเปิดผังเมืองได้ว่าเป็นผังเมืองประเภทใด, สามารถนำทางไปยังตำแหน่งที่ดินและสำนักงานที่ดิน, สามารถบันทึกแปลงที่ดินที่สนใจ

8. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคดีและแจ้งเหตุ

 • บริการ 1111 เป็นบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล รวมถึงติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วย
 • ตรวจสอบสถานะล้มละลายของบุคคลรวมถึงตนเอง และค้นหาข้อมูลบุคคลล้มละลายได้
 • บริการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

วิธีลงทะเบียนแอปฯ ทางรัฐ

1. ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ

2. ลงทะเบียนใช้งานด้วยการสมัครสมาชิก

          เตรียมบัตรประชาชนเพื่อสมัครสมาชิกและลงทะเบียนใช้งาน โดยการสแกนหน้าบัตรประชาชน พร้อมสแกนใบหน้าของตัวเองเพื่อยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
แอปทางรัฐ ลงทะเบียน

ภาพจาก : ทางรัฐ.com

แอปทางรัฐ ลงทะเบียน

ภาพจาก : ทางรัฐ.com

แอปทางรัฐ ลงทะเบียน

ภาพจาก : ทางรัฐ.com

แอปทางรัฐ ลงทะเบียน

ภาพจาก : ทางรัฐ.com

แอปทางรัฐ สแกนใบหน้า

ภาพจาก : ทางรัฐ.com

แอปทางรัฐยืนยันตัวตน

ภาพจาก : ทางรัฐ.com

วิธียืนยันตัวตนแอปฯ ทางรัฐ

           กรณีไม่สามารถลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ ทางรัฐได้ เราสามารถเลือกลงทะเบียนและยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่น ๆ ได้อีก 5 วิธี คือ
 1. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (ค้นหาได้ที่นี่)
 2. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ ThaID ของกรมการปกครอง
 3. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านตู้บุญเติม
 4. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย
 5. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven
          สามารถตรวจสอบวิธีลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์ ทางรัฐ.com  

ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไร

          จากข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 คนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านโครงการรัฐอื่น ๆ จะไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ เพราะจะดึงฐานข้อมูลเก่าที่เคยลงทะเบียนแล้วมาใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท ต้องกดยืนยันรับสิทธิในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 

          ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่สามารถกดรับสิทธิผ่านแอปฯ ได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างจัดทำโครงการและจัดทำระบบ โดยทางกระทรวงการคลังวางกรอบโครงการไว้ว่าจะเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567) และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567)

บทความที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก : แอปพลิเคชันทางรัฐ, ทางรัฐ.com
ขอบคุณข้อมูลจาก : ทางรัฐ.com, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.), รัฐบาลไทย    

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แอปฯ ทางรัฐ ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนอย่างไร เช็กไว้รอรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต อัปเดตล่าสุด 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:21:14 15,734 อ่าน
TOP