วิธีขายไฟให้การไฟฟ้าหลังติดโซล่าเซลล์ 2567

           How to ขายไฟให้การไฟฟ้า หลังติดโซล่าเซลล์ 2567 คืออะไร มีขั้นตอนยื่นเรื่องอย่างไร ขายได้กี่บาท ต้องเสียภาษีไหม ไปหาคำตอบกัน
หลังคาติดโซล่าเซลล์

           เรียกได้ว่าตอนนี้มีคนสนใจการติดโซล่าเซลล์กันมากเลยทีเดียว สำหรับคนไหนที่กำลังพิจารณาหรือกำลังติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ รู้หรือไม่ว่าประโยชน์ของติดโซล่าเซลล์ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟในบ้าน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถหาทุนคืนด้วยวิธีการขายไฟให้การไฟฟ้าได้ ถ้าอยากรู้ว่าจะคุ้มค่าไหม ขายได้เท่าไหร่ ต้องเสียภาษีหรือเปล่า และมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อม ๆ กันค่ะ

การขายไฟให้การไฟฟ้า คืออะไร ?

หลังคาติดโซล่าเซลล์

           การขายไฟให้การไฟฟ้า คือ กระแสไฟฟ้าที่การไฟฟ้า (กฟน. และ กฟภ.) รับซื้อจากบ้านเรือนทั่วไปที่ผลิตไฟฟ้าได้เองจากการติดตั้งโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar rooftop) ภายใต้ชื่อ โครงการ Solar ภาคประชาชน โดยมีจุดประสงค์ให้บ้านเรือนผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง แล้วค่อยขายส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้า อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่ถือเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

อยากขายไฟให้การไฟฟ้า 
เตรียมตัวอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

หลังคาติดโซล่าเซลล์

           สำหรับคนที่สนใจอยากขายไฟให้การไฟฟ้า สามารถเตรียมเอกสารและสมัครขอเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน โดยใช้เอกสารและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

 • คำขอแจ้งหรือเอกสารหลักฐานประกอบการจดแจ้งที่ได้รับจาก กกพ. 
 • สำเนาบัตรประชาชนจากเครื่องวัดฯ 
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตร ปชช. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและสำเนา แบบ ภ.พ.01 หรือแบบ ภ.พ.20 (ถ้ามี) 
 • สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งแผง
 • เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแผงโฟโตโวลเทอิก 
 • แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก
 • แบบ Single Line Diagram พร้อมมีวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรองแบบตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อ ระดับแรงดัน 230/400 V ใช้ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกร และระดับแรงดัน 12 kV ขึ้นไป ใช้ตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกร 
 • สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรตามระดับแรงดันที่ขอเชื่อมต่อที่ยังไม่หมดอายุ 
 • เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์ 
 • รูปถ่ายบ้านอยู่อาศัยที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
 • หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน

 1. นำเอกสารไปยื่นสมัครขอเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ https://myenergy.mea.or.th
 2. กรอกหมายเลขสัญญา (CA) และหมายเลขเครื่องวัดฯ ที่ปรากฏในใบแจ้งค่าไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 
 3. รอผลพิจารณาจากการไฟฟ้า โดยจะแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ mea.or.th และอีเมลของผู้สมัคร 
 4. หากผ่านการคัดเลือกให้นำเอกสารข้างต้นพร้อมแบบคำขอขายไฟฟ้าที่ลงนามแล้วไปส่งให้กับการไฟฟ้า 
 5. จ่ายค่าเข้าร่วมโครงการ 2,140 บาท 
 6. นำส่งหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการโอนเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 7. นำส่งแบบขอชำระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 8. นำส่งเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้ 

กรณีเจ้าของเครื่องวัดฯ ลงนามด้วยตนเอง

 • บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเครื่องวัดฯ 2 ชุด 
 • นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันทำสัญญา และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ 2 ชุด  

กรณีมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจตัวจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ (มอบอำนาจ 1 เรื่อง ติด 10 บาท มอบอำนาจมากกว่า 1 เรื่อง ติด 30 บาท) ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 2 ชุด 

ขายไฟให้การไฟฟ้าได้กี่บาท
ต้องเสียภาษีไหม กี่ปีคืนทุน ?

โซล่าเซลล์

          การไฟฟ้าจะรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยการไฟฟ้าจะนำกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปคิดเป็นเงินได้ก่อน ซึ่งในส่วนนี้จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ด้วย จากนั้นนำไปหักลบกับค่าไฟในแต่ละเดือน ก็จะเป็นค่าไฟส่วนที่เหลือที่เจ้าของบ้านต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้านั่นเอง และผู้ที่มีรายได้จากการขายไฟให้การไฟฟ้า จำเป็นต้องนำรายได้ในส่วนนี้ไปใช้ยื่นในการเสียภาษีเงินได้ประจำปีกับทางกรมสรรพากรด้วย

          โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการติดโซล่าเซลล์เพิ่มเติมได้ที่ ไขข้อข้องใจ ติดโซล่าเซลล์ ประหยัดค่าไฟได้จริงไหม กี่ปีถึงคืนทุน

คุณสมบัติผู้ที่จะยื่นขายไฟให้การไฟฟ้า

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
 • เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หากชื่อไม่ตรงกับชื่อเจ้าของเครื่องวัดฯ จะต้องติดต่อกับการไฟฟ้าเพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าก่อน

เงื่อนไขการขายไฟให้การไฟฟ้า

หลังคาติดโซล่าเซลล์

 • กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ สมัครกับทาง กฟน. (การไฟฟ้านครหลวง) ส่วนจังหวัดอื่น ๆ สมัครได้ที่ กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
 • ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองก่อน แล้วค่อยขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้การไฟฟ้า ในอัตราหน่วยละ 2.20 บาท ระยะเวลาในการรับซื้อ 10 ปี 
 • จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ที่ระบุในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้าภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า
 • มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แรงดันต่ำ (230/400 โวลต์) ตามตารางดังต่อไปนี้
โซล่าเซลล์

ภาพจาก : mea.or.th

การยื่นขออนุญาตขายไฟให้การไฟฟ้า

 1. ติดต่อบริษัท/ผู้รับติดตั้งให้ออกแบบระบบ 
 2. ยื่นใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://myenergy.mea.or.th 
 3. การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาภายใน 45 วัน นับแต่วันยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าครบถ้วน
 4. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาลงนามในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา 
 5. ผู้ขอเชื่อมต่อขอหนังสือจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผ่านเว็บไซต์ www.erc.or.th ในเมนู "ยื่นคำขอรับใบแจ้งประกอบกิจการพลังงาน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต"
 6. การไฟฟ้าทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าภายใน 10 วันทำการ 
 7. เชื่อมต่อระบบและจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
           เริ่มสนใจติดโซล่าเซลล์ที่บ้านกันมากขึ้นไหมคะ ? เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟ ได้เปิดแอร์ฉ่ำ ๆ ในช่วงหน้าร้อนแล้ว ยังเป็นการนำพลังงานสะอาดมาทำให้เกิดประโยชน์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือสามารถขายไฟส่วนที่เหลือให้การไฟฟ้าได้อีกด้วย เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวได้ถึง 3 ต่อเลย สำหรับใครที่ลังเลเรื่องติดโซล่าเซลล์อยู่ก็ลองนำข้อมูลข้างต้นไปพิจารณากันดูนะคะ
ขอบคุณข้อมูลจาก : mea.or.th และ pea.co.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีขายไฟให้การไฟฟ้าหลังติดโซล่าเซลล์ 2567 อัปเดตล่าสุด 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:04:54 9,750 อ่าน
TOP