x close

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 ให้ดอกเบี้ยสูง นักลงทุนทั่วไปซื้อได้

          หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 ที่ให้ดอกเบี้ยสูงมีรุ่นไหนบ้าง และนักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ มาตรวจสอบกัน
หุ้นกู้

          หุ้นกู้ ลงทุนไม่ยาก มือใหม่ที่ยังเป็นนักลงทุนรายย่อยทั่วไป สามารถจองซื้อผ่านธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้แทนจำหน่ายได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม แม้ในแต่ละเดือนจะมีหุ้นกู้ออกใหม่มากมาย แต่นักลงทุนทั่วไปจะสามารถซื้อได้เฉพาะหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ PO เท่านั้น วันนี้เราจึงนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้ และรายชื่อหุ้นกู้ออกใหม่ที่ขายให้ PO ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 มาบอกต่อ เผื่อไว้พิจารณาลงทุน

หุ้นกู้คืออะไร ซื้อยังไง ?

          หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corporate Bond หรือ Debenture มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การลงทุนขยายกิจการ หรือซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อซื้อหุ้นกู้แล้วผู้ซื้อก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ส่วนบริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นลูกหนี้ โดยที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และชำระเงินต้นคืนในวันที่ครบกำหนดอายุของหุ้นกู้

          ในประเทศไทยนั้น หุ้นกู้จะมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท และส่วนใหญ่จะกำหนดให้ลงทุนขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท โดยติดต่อซื้อได้ที่ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายตามประกาศของหุ้นกู้แต่ละบริษัท 

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีการเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัลที่สามารถซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งหุ้นกู้บางรุ่นให้เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000-5,000 บาท

หุ้นกู้มีกี่ประเภท ?

หุ้นกู้

หุ้นกู้จะมีอยู่หลายลักษณะ ได้แก่

 • หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายถึง หุ้นกู้นี้มีสินทรัพย์ต่าง ๆ ค้ำประกันอยู่ ถ้าเกิดปัญหาที่บริษัทไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นให้เราได้ เราจะมีสิทธิ์ในหลักประกันนั้น
 • หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ วางไว้ กรณีบริษัทที่ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาทางการเงินจะต้องแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิ์และสัดส่วนที่ถือ
 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นหลังจากผู้ถือหุ้นที่มีประกัน กล่าวว่าอยู่ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ
 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นในอันดับที่ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

          โดยหากจัดอันดับสิทธิ์ในการเรียกร้องสินทรัพย์ หรือการได้รับคืนเงินต้นจากผู้ออกตราสารเมื่อกิจการล้มละลาย จะเป็นดังนี้

          - ลำดับที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน
          - ลำดับที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน
          - ลำดับที่ 3 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
          - ลำดับที่ 4 หุ้นบุริมสิทธิ
          - ลำดับที่ 5 หุ้นสามัญ

ต้องพิจารณาอะไรบ้างเมื่อจะลงทุนหุ้นกู้

หุ้นกู้

บริษัทน่าเชื่อถือหรือไม่

         การซื้อหุ้นกู้คือการให้บริษัทกู้ยืมเงิน ดังนั้นจึงควรดูให้แน่ใจก่อนว่าบริษัทมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน ฐานะการเงินเป็นอย่างไร จะมีเงินจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้เราได้หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่จัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไปจนถึง AAA จัดเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) เพราะออกโดยบริษัทที่มั่นคง ผลประกอบการดี มีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนค่อนข้างต่ำ

         แต่หากเป็นหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งตั้งแต่ BB+ ลงมา จนถึง D จะเป็นหุ้นกู้ในกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) นอกจากนี้ที่ต้องระวังในการลงทุนคือ หุ้นกู้ในกลุ่มไม่มีเรตติ้ง (Unrated) ที่แม้จะให้ดอกเบี้ยสูงกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้เงินลงทุนคืนกลับมาสูงตามไปด้วย

อายุของหุ้นกู้นานแค่ไหน

          หุ้นกู้จะกำหนดอายุเอาไว้ เช่น 2 ปี 9 เดือน, 5 ปี, 7 ปี เป็นต้น เมื่อครบกำหนดบริษัทจะคืนเงินต้นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งควรเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุสอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการลงทุน แต่ก็มีหุ้นกู้ประเภทที่มีเงื่อนไขสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้อยู่ 2 กรณี คือ บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้กู้ขอคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด และอีกกรณีคือ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้ให้กู้ขอเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด

ผลตอบแทน/ดอกเบี้ยเป็นเท่าไร

          โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้จะมีรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตายตัวตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ เช่น หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี กับแบบกำหนดเป็นขั้นบันได ซึ่งปกติจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น เช่น หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 4% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 5% ต่อปี และปีที่ 3 เท่ากับ 6% ต่อปี ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของหุ้นกู้ หรืออายุของหุ้นกู้ นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วย

ใครมีสิทธิ์จองซื้อ

          บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ตามกลุ่มนักลงทุน ดังนั้นก่อนซื้อต้องศึกษาให้ดีว่าเรามีสิทธิ์ซื้อหรือไม่ โดยแบ่งกลุ่มผู้ลงทุนออกเป็น 4 ประเภท คือ

 1. ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP10) คือ การขายตราสารหนี้ให้กับผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ฉบับ หรือ 10 ราย ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นเกิน 10% และบริษัทในเครือเท่านั้น
 2. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุน บริษัทประกัน
 3. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth : HNW) คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ รายได้ต่อปี หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนด โดยกรณีเป็นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสตามกฎหมาย) จะใช้เกณฑ์ดังนี้ (เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง)
 • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป ถ้ารวมเงินฝากจะเป็น 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมที่อยู่พักอาศัยประจำ 

          แต่ในกรณีที่มีฐานะทางการเงินไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนเพิ่มเติม โดยหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก็สามารถเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ 

 • มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงที่ต้องมีการลงทุนเป็นประจำและต่อเนื่อง หรือ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน หรือ
 • เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
 • ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวกับการลงทุน

      4. ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering : PO) คือ ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหุ้นกู้ได้

หุ้นกู้ มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

ความเสี่ยงของหุ้นกู้หลัก ๆ นั้นจะมีอยู่ 3 ด้าน คือ 

 • ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย : ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยทั่วไปลดลง หุ้นกู้จะมีมูลค่าสูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หุ้นกู้ก็จะมีมูลค่าลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้น ทำให้ราคาที่ขายได้อาจมากหรือน้อยกว่าราคาที่ซื้อมา ขึ้นอยู่กับระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตรงนี้อาจมีค่าเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : หากลงทุนในระยะยาวมาก ๆ แล้วประสบปัญหาจำเป็นต้องใช้เงินก้อนก่อนหุ้นกู้ครบอายุ ทำให้ต้องนำไปขายที่ตลาดรอง ซึ่งมีราคาลดลงหรืออาจขาดทุนได้
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต : การลงทุนหุ้นกู้กับบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำจะมีความเสี่ยงสูง เช่น บริษัทเลิกกิจการหรือล้มละลาย จนไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามที่สัญญา แต่ก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ของบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า

         นอกจากนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาทางการเงิน อาจจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือคืนเงินต้นให้เราได้ เท่ากับผิดนัดชำระหนี้ (Default) ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อไป

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน 2566

          ในที่นี้จะรวบรวมเฉพาะหุ้นกู้ที่เปิดให้นักลงทุนทั่วไป (PO) สามารถซื้อได้ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 มานำเสนอกัน

1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่สร้างคอนโดมิเนียมแนวราบออกสู่ตลาด เสนอขายหุ้นกู้ 1 ชุด ต่อประชาชนทั่วไป ในเดือนเมษายน 2566 

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569
 • อัตราดอกเบี้ย : 4.70% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 3-5 เมษายน 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือเจ้าของธุรกิจค้าปลีกชื่อดัง "โลตัส" (Lotus's เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด แก่บุคคลทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ในเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

  • อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.83% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2574

  • อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2576

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน)
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 17-19 เมษายน 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร 
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนพฤษภาคม 2566

1. บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ" ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ในเดือนพฤษภาคม 2566

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

  • อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 8-10 พฤษภาคม 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารออมสิน, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

         ดำเนินธุรกิจบริษัทโฮลดิ้งหรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกน คือ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569
 • อัตราดอกเบี้ย : 4.60% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 
 • วันที่เปิดจอง : 9-11 พฤษภาคม 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (BRI)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยแนวราบในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ประกอบด้วย 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ เบลกราเวีย, แกรนด์ บริทาเนีย, บริทาเนีย และไบรตัน เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ในเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 18-19 และ 22 พฤษภาคม 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกรุงไทย, บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) 
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทั้งเป็นผู้รับเหมาโดยตรง ผู้รับเหมาช่วง หรือการร่วมกับผู้รับเหมาต่างประเทศในลักษณะกิจการร่วมค้า รวมถึงประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค เช่น ระบบคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน ระบบสาธารณูปโภคน้ำ ระบบพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น เปิดจองหุ้นกู้ 4 ชุด ในเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่า 3.00-3.30% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 5 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

  • อายุ 7 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2573

  • อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่า 4.00-4.15% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2576

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A- แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ชุดที่ 1 ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด, ชุดที่ 2-4 บริษัทมีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 22-24 พฤษภาคม 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AQUA)

          บริษัทประกอบธุรกิจผลิต ติดตั้ง และให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง รวมทั้งผลิตรายการโทรทัศน์และขายเวลาโฆษณา เสนอขายหุ้นกู้ 1 ชุด ในเดือนพฤษภาคม 2566

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  มีหลักประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุ : 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568
 • อัตราดอกเบี้ย : คาดว่า 6.00-6.50% ต่อปี
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BB+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 7 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 24-29 พฤษภาคม 2566
 • ช่องทางการขาย : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ เช่น ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด และหุ้นกู้ดิจิทัล จำนวน 4 ชุด รวมเป็น 8 ชุด ในเดือนพฤษภาคม ดังนี้

หุ้นกู้ 4 ชุด

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

  • อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2573

  • อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2576

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A- แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 26, 29-30 พฤษภาคม 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หุ้นกู้ดิจิทัล 4 ชุด
 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

  • อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2573

  • อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2576

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A- แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : เฉพาะบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เท่านั้น
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 26-30 พฤษภาคม 2566
 • ช่องทางการขาย : แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

          สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขายในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 ทั้งหุ้นกู้ที่ขายประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบัน สามารถเข้าไปดูรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือเฟซบุ๊ก ThaiBMA

บทความที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

 

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), YouTube ThaiBMAChannel

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 ให้ดอกเบี้ยสูง นักลงทุนทั่วไปซื้อได้ อัปเดตล่าสุด 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:26:20 74,689 อ่าน
TOP