x close

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนมีนาคม 2566 ชุดไหนให้ดอกเบี้ยดี คนทั่วไปจองซื้อได้

          หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนมีนาคม 2566 มีชุดไหนบ้างที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ โดยไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ มาเช็กรายละเอียดกัน
          หุ้นกู้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการลงทุน ให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากทั่วไป เพราะส่วนใหญ่จะให้ดอกเบี้ยสูงมากกว่า 2% และอาจมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับเรตติ้งความเสี่ยงของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ดังนั้น หากเรามีเงินเก็บอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้มากพอที่จะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ ก็ต้องมองหาหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ PO สามารถซื้อได้ อย่างในเดือนมีนาคม 2566 หุ้นกู้ออกใหม่ ที่เปิดให้คนทั่วไปจองซื้อได้มีอยู่หลายชุด ตามมาศึกษารายละเอียดกัน

หุ้นกู้คืออะไร ซื้อยังไง ?

หุ้นกู้

          หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Corporate Bond หรือ Debenture มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การลงทุนขยายกิจการ หรือซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อซื้อหุ้นกู้แล้วผู้ซื้อก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ส่วนบริษัทที่ออกหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นลูกหนี้ โดยที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และชำระเงินต้นคืนในวันที่ครบกำหนดอายุของหุ้นกู้

          ในประเทศไทยนั้น หุ้นกู้จะมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท และส่วนใหญ่จะกำหนดให้ลงทุนขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท โดยติดต่อซื้อได้ที่ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายตามประกาศของหุ้นกู้แต่ละบริษัท

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีการเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัลที่สามารถซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งหุ้นกู้บางรุ่นให้เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000-5,000 บาท

หุ้นกู้มีกี่ประเภท ?

หุ้นกู้จะมีอยู่หลายลักษณะ ได้แก่

 • หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายถึง หุ้นกู้นี้มีสินทรัพย์ต่าง ๆ ค้ำประกันอยู่ ถ้าเกิดปัญหาที่บริษัทไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นให้เราได้ เราจะมีสิทธิ์ในหลักประกันนั้น
 • หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ วางไว้ กรณีบริษัทที่ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาทางการเงินจะต้องแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิ์และสัดส่วนที่ถือ
 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นหลังจากผู้ถือหุ้นที่มีประกัน กล่าวว่าอยู่ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ
 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คือ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ที่ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินต้นในอันดับที่ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

          โดยหากจัดอันดับสิทธิ์ในการเรียกร้องสินทรัพย์ หรือการได้รับคืนเงินต้นจากผู้ออกตราสารเมื่อกิจการล้มละลาย จะเป็นดังนี้

          - ลำดับที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน
          - ลำดับที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน
          - ลำดับที่ 3 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
          - ลำดับที่ 4 หุ้นบุริมสิทธิ
          - ลำดับที่ 5 หุ้นสามัญ

ต้องพิจารณาอะไรบ้างเมื่อจะลงทุนหุ้นกู้

หุ้นกู้

บริษัทน่าเชื่อถือหรือไม่

          การซื้อหุ้นกู้คือการให้บริษัทกู้ยืมเงิน ดังนั้นจึงควรดูให้แน่ใจก่อนว่าบริษัทมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน ฐานะการเงินเป็นอย่างไร จะมีเงินจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้เราได้หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาได้จากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่จัดทำโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- ขึ้นไปจนถึง AAA จัดเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) เพราะออกโดยบริษัทที่มั่นคง ผลประกอบการดี มีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนค่อนข้างต่ำ

          แต่หากเป็นหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งตั้งแต่ BB+ ลงมา จนถึง D จะเป็นหุ้นกู้ในกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) นอกจากนี้ที่ต้องระวังในการลงทุนคือ หุ้นกู้ในกลุ่มไม่มีเรตติ้ง (Unrated) ที่แม้จะให้ดอกเบี้ยสูงกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้เงินลงทุนคืนกลับมาสูงตามไปด้วย

อายุของหุ้นกู้นานแค่ไหน

          หุ้นกู้จะกำหนดอายุเอาไว้ เช่น 2 ปี 9 เดือน, 5 ปี, 7 ปี  เป็นต้น เมื่อครบกำหนดบริษัทจะคืนเงินต้นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งควรเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุสอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการลงทุน แต่ก็มีหุ้นกู้ประเภทที่มีเงื่อนไขสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้อยู่ 2 กรณี คือ บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้กู้ขอคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด และอีกกรณีคือ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการที่ผู้ให้กู้ขอเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด

ผลตอบแทน/ดอกเบี้ยเป็นเท่าไร

          โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้จะมีรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ย 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตายตัวตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ เช่น หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี กับแบบกำหนดเป็นขั้นบันได ซึ่งปกติจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น เช่น หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 4% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 5% ต่อปี และปีที่ 3 เท่ากับ 6% ต่อปี ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของหุ้นกู้ หรืออายุของหุ้นกู้ นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วย

ใครมีสิทธิ์จองซื้อ

          บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ตามกลุ่มนักลงทุน ดังนั้นก่อนซื้อต้องศึกษาให้ดีว่าเรามีสิทธิ์ซื้อหรือไม่ โดยแบ่งกลุ่มผู้ลงทุนออกเป็น 4 ประเภท คือ

 1. ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP10) คือ การขายตราสารหนี้ให้กับผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ฉบับ หรือ 10 ราย ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นเกิน 10% และบริษัทในเครือเท่านั้น
 2. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุน บริษัทประกัน
 3. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth : HNW) คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ รายได้ต่อปี หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนด โดยกรณีเป็นบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรสตามกฎหมาย) จะใช้เกณฑ์ดังนี้ (เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง)
 • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป ถ้ารวมเงินฝากจะเป็น 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมที่อยู่พักอาศัยประจำ 

          แต่ในกรณีที่มีฐานะทางการเงินไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนเพิ่มเติม โดยหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก็สามารถเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ได้ 

 • มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงที่ต้องมีการลงทุนเป็นประจำและต่อเนื่อง หรือ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน หรือ
 • เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
 • ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวกับการลงทุน

      4. ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering : PO) คือ ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหุ้นกู้ได้

หุ้นกู้ มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

ความเสี่ยงของหุ้นกู้หลัก ๆ นั้นจะมีอยู่ 3 ด้าน คือ

 • ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย : ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยทั่วไปลดลง หุ้นกู้จะมีมูลค่าสูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หุ้นกู้ก็จะมีมูลค่าลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้น ทำให้ราคาที่ขายได้อาจมากหรือน้อยกว่าราคาที่ซื้อมา ขึ้นอยู่กับระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตรงนี้อาจมีค่าเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : หากลงทุนในระยะยาวมาก ๆ แล้วประสบปัญหาจำเป็นต้องใช้เงินก้อนก่อนหุ้นกู้ครบอายุ ทำให้ต้องนำไปขายที่ตลาดรอง ซึ่งมีราคาลดลงหรืออาจขาดทุนได้
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต : การลงทุนหุ้นกู้กับบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำจะมีความเสี่ยงสูง เช่น บริษัทเลิกกิจการหรือล้มละลาย จนไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามที่สัญญา แต่ก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ของบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า

          นอกจากนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาทางการเงิน อาจจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือคืนเงินต้นให้เราได้ เท่ากับผิดนัดชำระหนี้ (Default) ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อไป

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนมีนาคม 2566

          หุ้นกู้ทุกประเภทจะกำหนดกลุ่มผู้ซื้อไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดให้ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อ แต่ก็ยังมีหุ้นกู้บางตัวที่เปิดให้นักลงทุนทั่วไป (PO) สามารถซื้อได้ อย่างที่เรารวบรวมข้อมูลมาบอกกัน

1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดหาพลังงานครบวงจร ครอบคลุม 3 ธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เสนอขายหุ้นกู้ให้ประชาชนทั่วไปในเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3 ชุด ดังนี้

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย :  
  • อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.26% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571

  • อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2573

  • อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.04% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2576

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ แนวโน้มคงที่
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 • วันที่เปิดจอง : 2-3 และ 7 มีนาคม 2566
 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ประกอบธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง เสนอขายหุ้นกู้ 1 ชุด ในเดือนมีนาคม 2566 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยชุดเดิม และประชาชนทั่วไป

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570
 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ 
 • ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป 
 • วันที่เปิดจอง : แบ่งเป็น 3 ช่วง  
  • ช่วงที่ 1 : วันที่ 3 และ 7-9 มีนาคม 2566 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทย SCC234A จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

  • ช่วงที่ 2 : วันที่ 27-29 มีนาคม 2566 สำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ในปัจจุบันของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

  • ช่วงที่ 3 : วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 สำหรับประชาชนทั่วไป

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ANAN)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งในปี 2542 โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี 2554 ปัจจุบันเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมโครงการ IdeO และบ้านจัดสรรโครงการอนันดา และสิรินดา เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ในเดือนมีนาคม 2566

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 1 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568

  • อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB- แนวโน้มคงที่

 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : 7-9 มีนาคม 2566

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ในเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

 • อายุและอัตราดอกเบี้ย : 

  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569

  • อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่

 • ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

 • วันที่เปิดจอง : 17 และ 20-21 มีนาคม 2566

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)

หุ้นกู้

ภาพจาก : Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เปิดให้จองหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน หรือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ (Perpetual Bond) จำนวน 1 ชุด ในเดือนมีนาคม 2566

 • ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์เลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

 • อัตราดอกเบี้ย : 

  • ปีที่ 1-5 : 5.75% ต่อปี

  • ปีที่ 6-25 : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Intial Credit Spread + 0.25% ต่อปี

  • ปีที่ 26-50 : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Intial Credit Spread + 1% ต่อปี

  • ปีที่ 51 เป็นต้นไป : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Intial Credit Spread + 2% ต่อปี

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน

 • อันดับความน่าเชื่อถือ : A แนวโน้มคงที่

 • ระดับความเสี่ยง : 7 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)

 • การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

 • ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป 

 • ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • วันที่เปิดจอง : 28-30 มีนาคม 2566

 • ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

 • ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
          ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขายในเดือนมีนาคม 2566 สามารถเข้าไปดูรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือ เฟซบุ๊ก ThaiBMA ซึ่งต้องขอย้ำว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (1), (2), (3), (4), (5), (6) 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (1), (2), (3), (4), (5), YouTube ThaiBMAChannel

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนมีนาคม 2566 ชุดไหนให้ดอกเบี้ยดี คนทั่วไปจองซื้อได้ อัปเดตล่าสุด 10 มีนาคม 2566 เวลา 20:22:43 68,532 อ่าน
TOP