x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2564 เช็กวันโอนเงินเข้า ก่อนลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

           บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2564 ได้ค่าอะไรบ้าง สามารถกดเงินสดได้ไหม เงินเข้าวันไหน ลองมาเช็กข้อมูลบัตรคนจนล่าสุด ก่อนเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

          ประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงนี้ก็คือ กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เมื่อไร และใครมีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 ได้บ้าง เนื่องจากมีการรื้อเกณฑ์เดิมทั้งหมด ทำให้คนที่เคยมีบัตรคนจนอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

          อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2564 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในมือก็ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตามปกติ รวมทั้งเงินเพิ่มเติมจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ดังนั้นลองมาเช็กกันก่อนว่าจะมีเงินโอนเข้าบัตรคนจนวันไหนบ้าง พร้อมเช็กหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เบื้องต้น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564
บัตรคนจน

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน 
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 500 บาท/เดือน

           ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จำนวน 500 บาท/เดือน โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมยอดไว้ในเดือนถัดไป

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น

 • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน
วันที่ 18 ธันวาคม 2564
บัตรคนจน

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

           ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย (ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

วิธีลงทะเบียน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย (ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

วิธีลงทะเบียน

          หมายเหตุ : ต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาไปชำระเงินตามปกติก่อน จากนั้นหน่วยงานจะส่งรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในวงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง สั่งจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่อง e-Money ของเดือนถัดไป

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2565 ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีวันที่ 22 ของทุกเดือน 

บัตรคนจน

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เมื่อไร

          กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในช่วงต้นปี 2565 โดยขณะนี้กำลังพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • นำรายได้ของครอบครัวมาคำนวณด้วย โดยผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจนต้องมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท
 • นำเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณา เช่น บ้าน ที่ดิน เงินฝาก (ยังไม่กำหนดหลักเกณฑ์)

          ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเดิมจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะตั้งจุดรับลงทะเบียนไว้รองรับบุคคลที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน และจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ใช้จ่ายได้สะดวกขึ้น

          หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสอบถามได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109 -2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2270-6400 ในวัน-เวลาราชการ
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2564 เช็กวันโอนเงินเข้า ก่อนลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ อัปเดตล่าสุด 25 มกราคม 2565 เวลา 15:01:27 268,994 อ่าน
TOP