x close

บัตรคนจนเฮ ! ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ไม่ต้องใช้คนค้ำ - ผ่อนนาน 5 ปี

           ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เช็กเลย

เงิน

          รัฐบาลได้ออกมาตรการทางการเงิน ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยการปล่อยสินเชื่อประชารัฐ ผ่านธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ "ธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โดยมีรายละเอียด ดังนี้


เงิน


คุณสมบัติผู้กู้


          - เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​

          - สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

          - มีการประกอบอาชีพ

          - มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้


          - 50,000 บาท


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้


          - อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน


ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้


          - ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี


หลักประกัน


          - ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม


          - ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้


          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

          - สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          - เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

          - รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บัตรคนจนเฮ ! ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 5 หมื่น ไม่ต้องใช้คนค้ำ - ผ่อนนาน 5 ปี อัปเดตล่าสุด 22 ตุลาคม 2564 เวลา 17:44:38 151,034 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP